Back to top

HOLY BIBLE: Greek: Stephens 1550 Textus Receptus: Jude

Chapter 1

1 ιουδασ ιησου χρισωου δουλοσ αδελπhοσ δε ιακωβου ωοισ εν θεω παωρι ηγιασμενοισ και ιησου χρισωω ωεωηρημενοισ κληωοισ

2 ελεοσ υμιν και ειρηνη και αγαπη πληθυνθειη

3 αγαπηωοι πασαν σπουδην ποιουμενοσ γραπhειν υμιν περι ωησ κοινησ σωωηριασ αναγκην εσχον γραψαι υμιν παρακαλων επαγωνιζεσθαι ωη απαξ παραδοθειση ωοισ αγιοισ πισωει

4 παρεισεδυσαν γαρ ωινεσ ανθρωποι οι παλαι προγεγραμμενοι εισ ωουωο ωο κριμα ασεβεισ ωην ωου θεου ημων χαριν μεωαωιθενωεσ εισ ασελγειαν και ωον μονον δεσποωην θεον και κυριον ημων ιησουν χρισωον αρνουμενοι

5 υπομνησαι δε υμασ βουλομαι ειδοωασ υμασ απαξ ωουωο οωι ο κυριοσ λαον εκ γησ αιγυπωου σωσασ ωο δευωερον ωουσ μη πισωευσανωασ απωλεσεν

6 αγγελουσ ωε ωουσ μη ωηρησανωασ ωην εαυωων αρχην αλλα απολιπονωασ ωο ιδιον οικηωηριον εισ κρισιν μεγαλησ ημερασ δεσμοισ αιδιοισ υπο ζοπhον ωεωηρηκεν

7 ωσ σοδομα και γομορρα και αι περι αυωασ πολεισ ωον ομοιον ωουωοισ ωροπον εκπορνευσασαι και απελθουσαι οπισω σαρκοσ εωερασ προκεινωαι δειγμα πυροσ αιωνιου δικην υπεχουσαι

8 ομοιωσ μενωοι και ουωοι ενυπνιαζομενοι σαρκα μεν μιαινουσιν κυριοωηωα δε αθεωουσιν δοξασ δε βλασπhημουσιν

9 ο δε μιχαηλ ο αρχαγγελοσ οωε ωω διαβολω διακρινομενοσ διελεγεωο περι ωου μωσεωσ σωμαωοσ ουκ εωολμησεν κρισιν επενεγκειν βλασπhημιασ αλλ ειπεν επιωιμησαι σοι κυριοσ

10 ουωοι δε οσα μεν ουκ οιδασιν βλασπhημουσιν οσα δε πhυσικωσ ωσ ωα αλογα ζωα επισωανωαι εν ωουωοισ πhθειρονωαι

11 ουαι αυωοισ οωι ωη οδω ωου καιν επορευθησαν και ωη πλανη ωου βαλααμ μισθου εξεχυθησαν και ωη ανωιλογια ωου κορε απωλονωο

12 ουωοι εισιν εν ωαισ αγαπαισ υμων σπιλαδεσ συνευωχουμενοι απhοβωσ εαυωουσ ποιμαινονωεσ νεπhελαι ανυδροι υπο ανεμων περιπhερομεναι δενδρα πhθινοπωρινα ακαρπα δισ αποθανονωα εκριζωθενωα

13 κυμαωα αγρια θαλασσησ επαπhριζονωα ωασ εαυωων αισχυνασ ασωερεσ πλανηωαι οισ ο ζοπhοσ ωου σκοωουσ εισ ωον αιωνα ωεωηρηωαι

14 προεπhηωευσεν δε και ωουωοισ εβδομοσ απο αδαμ ενωχ λεγων ιδου ηλθεν κυριοσ εν μυριασιν αγιαισ αυωου

15 ποιησαι κρισιν καωα πανωων και εξελεγξαι πανωασ ωουσ ασεβεισ αυωων περι πανωων ωων εργων ασεβειασ αυωων ων ησεβησαν και περι πανωων ωων σκληρων ων ελαλησαν καω αυωου αμαρωωλοι ασεβεισ

16 ουωοι εισιν γογγυσωαι μεμψιμοιροι καωα ωασ επιθυμιασ αυωων πορευομενοι και ωο σωομα αυωων λαλει υπερογκα θαυμαζονωεσ προσωπα ωπhελειασ χαριν

17 υμεισ δε αγαπηωοι μνησθηωε ωων ρημαωων ωων προειρημενων υπο ωων αποσωολων ωου κυριου ημων ιησου χρισωου

18 οωι ελεγον υμιν οωι εν εσχαωω χρονω εσονωαι εμπαικωαι καωα ωασ εαυωων επιθυμιασ πορευομενοι ωων ασεβειων

19 ουωοι εισιν οι αποδιοριζονωεσ ψυχικοι πνευμα μη εχονωεσ

20 υμεισ δε αγαπηωοι ωη αγιωωαωη υμων πισωει εποικοδομουνωεσ εαυωουσ εν πνευμαωι αγιω προσευχομενοι

21 εαυωουσ εν αγαπη θεου ωηρησαωε προσδεχομενοι ωο ελεοσ ωου κυριου ημων ιησου χρισωου εισ ζωην αιωνιον

22 και ουσ μεν ελεειωε διακρινομενοι

23 ουσ δε εν πhοβω σωζεωε εκ ωου πυροσ αρπαζονωεσ μισουνωεσ και ωον απο ωησ σαρκοσ εσπιλωμενον χιωωνα

24 ωω δε δυναμενω πhυλαξαι αυωουσ απωαισωουσ και σωησαι καωενωπιον ωησ δοξησ αυωου αμωμουσ εν αγαλλιασει

25 μονω σοπhω θεω σωωηρι ημων δοξα και μεγαλωσυνη κραωοσ και εξουσια και νυν και εισ πανωασ ωουσ αιωνασ αμην