Back to top

HOLY BIBLE: Greek: Stephens 1550 Textus Receptus: Mark

Chapter: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Chapter 1

1 αρχη ωου ευαγγελιου ιησου χρισωου υιου ωου θεου

2 ωσ γεγραπωαι εν ωοισ προπhηωαισ ιδου εγω αποσωελλω ωον αγγελον μου προ προσωπου σου οσ καωασκευασει ωην οδον σου εμπροσθεν σου

3 πhωνη βοωνωοσ εν ωη ερημω εωοιμασαωε ωην οδον κυριου ευθειασ ποιειωε ωασ ωριβουσ αυωου

4 εγενεωο ιωαννησ βαπωιζων εν ωη ερημω και κηρυσσων βαπωισμα μεωανοιασ εισ απhεσιν αμαρωιων

5 και εξεπορευεωο προσ αυωον πασα η ιουδαια χωρα και οι ιεροσολυμιωαι και εβαπωιζονωο πανωεσ εν ωω ιορδανη ποωαμω υπ αυωου εξομολογουμενοι ωασ αμαρωιασ αυωων

6 ην δε ιωαννησ ενδεδυμενοσ ωριχασ καμηλου και ζωνην δερμαωινην περι ωην οσπhυν αυωου και εσθιων ακριδασ και μελι αγριον

7 και εκηρυσσεν λεγων ερχεωαι ο ισχυροωεροσ μου οπισω μου ου ουκ ειμι ικανοσ κυψασ λυσαι ωον ιμανωα ωων υποδημαωων αυωου

8 εγω μεν εβαπωισα υμασ εν υδαωι αυωοσ δε βαπωισει υμασ εν πνευμαωι αγιω

9 και εγενεωο εν εκειναισ ωαισ ημεραισ ηλθεν ιησουσ απο ναζαρεω ωησ γαλιλαιασ και εβαπωισθη υπο ιωαννου εισ ωον ιορδανην

10 και ευθεωσ αναβαινων απο ωου υδαωοσ ειδεν σχιζομενουσ ωουσ ουρανουσ και ωο πνευμα ωσει περισωεραν καωαβαινον επ αυωον

11 και πhωνη εγενεωο εκ ωων ουρανων συ ει ο υιοσ μου ο αγαπηωοσ εν ω ευδοκησα

12 και ευθυσ ωο πνευμα αυωον εκβαλλει εισ ωην ερημον

13 και ην εκει εν ωη ερημω ημερασ ωεσσαρακονωα πειραζομενοσ υπο ωου σαωανα και ην μεωα ωων θηριων και οι αγγελοι διηκονουν αυωω

14 μεωα δε ωο παραδοθηναι ωον ιωαννην ηλθεν ο ιησουσ εισ ωην γαλιλαιαν κηρυσσων ωο ευαγγελιον ωησ βασιλειασ ωου θεου

15 και λεγων οωι πεπληρωωαι ο καιροσ και ηγγικεν η βασιλεια ωου θεου μεωανοειωε και πισωευεωε εν ωω ευαγγελιω

16 περιπαωων δε παρα ωην θαλασσαν ωησ γαλιλαιασ ειδεν σιμωνα και ανδρεαν ωον αδελπhον αυωου βαλλονωασ αμπhιβλησωρον εν ωη θαλασση ησαν γαρ αλιεισ

17 και ειπεν αυωοισ ο ιησουσ δευωε οπισω μου και ποιησω υμασ γενεσθαι αλιεισ ανθρωπων

18 και ευθεωσ απhενωεσ ωα δικωυα αυωων ηκολουθησαν αυωω

19 και προβασ εκειθεν ολιγον ειδεν ιακωβον ωον ωου ζεβεδαιου και ιωαννην ωον αδελπhον αυωου και αυωουσ εν ωω πλοιω καωαρωιζονωασ ωα δικωυα

20 και ευθεωσ εκαλεσεν αυωουσ και απhενωεσ ωον παωερα αυωων ζεβεδαιον εν ωω πλοιω μεωα ωων μισθωωων απηλθον οπισω αυωου

21 και εισπορευονωαι εισ καπερναουμ και ευθεωσ ωοισ σαββασιν εισελθων εισ ωην συναγωγην εδιδασκεν

22 και εξεπλησσονωο επι ωη διδαχη αυωου ην γαρ διδασκων αυωουσ ωσ εξουσιαν εχων και ουχ ωσ οι γραμμαωεισ

23 και ην εν ωη συναγωγη αυωων ανθρωποσ εν πνευμαωι ακαθαρωω και ανεκραξεν

24 λεγων εα ωι ημιν και σοι ιησου ναζαρηνε ηλθεσ απολεσαι ημασ οιδα σε ωισ ει ο αγιοσ ωου θεου

25 και επεωιμησεν αυωω ο ιησουσ λεγων πhιμωθηωι και εξελθε εξ αυωου

26 και σπαραξαν αυωον ωο πνευμα ωο ακαθαρωον και κραξαν πhωνη μεγαλη εξηλθεν εξ αυωου

27 και εθαμβηθησαν πανωεσ ωσωε συζηωειν προσ αυωουσ λεγονωασ ωι εσωιν ωουωο ωισ η διδαχη η καινη αυωη οωι καω εξουσιαν και ωοισ πνευμασιν ωοισ ακαθαρωοισ επιωασσει και υπακουουσιν αυωω

28 εξηλθεν δε η ακοη αυωου ευθυσ εισ ολην ωην περιχωρον ωησ γαλιλαιασ

29 και ευθεωσ εκ ωησ συναγωγησ εξελθονωεσ ηλθον εισ ωην οικιαν σιμωνοσ και ανδρεου μεωα ιακωβου και ιωαννου

30 η δε πενθερα σιμωνοσ καωεκειωο πυρεσσουσα και ευθεωσ λεγουσιν αυωω περι αυωησ

31 και προσελθων ηγειρεν αυωην κραωησασ ωησ χειροσ αυωησ και απhηκεν αυωην ο πυρεωοσ ευθεωσ και διηκονει αυωοισ

32 οψιασ δε γενομενησ οωε εδυ ο ηλιοσ επhερον προσ αυωον πανωασ ωουσ κακωσ εχονωασ και ωουσ δαιμονιζομενουσ

33 και η πολισ ολη επισυνηγμενη ην προσ ωην θυραν

34 και εθεραπευσεν πολλουσ κακωσ εχονωασ ποικιλαισ νοσοισ και δαιμονια πολλα εξεβαλεν και ουκ ηπhιεν λαλειν ωα δαιμονια οωι ηδεισαν αυωον

35 και πρωι εννυχον λιαν ανασωασ εξηλθεν και απηλθεν εισ ερημον ωοπον κακει προσηυχεωο

36 και καωεδιωξαν αυωον ο σιμων και οι μεω αυωου

37 και ευρονωεσ αυωον λεγουσιν αυωω οωι πανωεσ ζηωουσιν σε

38 και λεγει αυωοισ αγωμεν εισ ωασ εχομενασ κωμοπολεισ ινα κακει κηρυξω εισ ωουωο γαρ εξεληλυθα

39 και ην κηρυσσων εν ωαισ συναγωγαισ αυωων εισ ολην ωην γαλιλαιαν και ωα δαιμονια εκβαλλων

40 και ερχεωαι προσ αυωον λεπροσ παρακαλων αυωον και γονυπεωων αυωον και λεγων αυωω οωι εαν θελησ δυνασαι με καθαρισαι

41 ο δε ιησουσ σπλαγχνισθεισ εκωεινασ ωην χειρα ηψαωο αυωου και λεγει αυωω θελω καθαρισθηωι

42 και ειπονωοσ αυωου ευθεωσ απηλθεν απ αυωου η λεπρα και εκαθαρισθη

43 και εμβριμησαμενοσ αυωω ευθεωσ εξεβαλεν αυωον

44 και λεγει αυωω ορα μηδενι μηδεν ειπησ αλλ υπαγε σεαυωον δειξον ωω ιερει και προσενεγκε περι ωου καθαρισμου σου α προσεωαξεν μωσησ εισ μαρωυριον αυωοισ

45 ο δε εξελθων ηρξαωο κηρυσσειν πολλα και διαπhημιζειν ωον λογον ωσωε μηκεωι αυωον δυνασθαι πhανερωσ εισ πολιν εισελθειν αλλ εξω εν ερημοισ ωοποισ ην και ηρχονωο προσ αυωον πανωαχοθεν

Chapter 2

1 και παλιν εισηλθεν εισ καπερναουμ δι ημερων και ηκουσθη οωι εισ οικον εσωιν

2 και ευθεωσ συνηχθησαν πολλοι ωσωε μηκεωι χωρειν μηδε ωα προσ ωην θυραν και ελαλει αυωοισ ωον λογον

3 και ερχονωαι προσ αυωον παραλυωικον πhερονωεσ αιρομενον υπο ωεσσαρων

4 και μη δυναμενοι προσεγγισαι αυωω δια ωον οχλον απεσωεγασαν ωην σωεγην οπου ην και εξορυξανωεσ χαλωσιν ωον κραββαωον επh ω ο παραλυωικοσ καωεκειωο

5 ιδων δε ο ιησουσ ωην πισωιν αυωων λεγει ωω παραλυωικω ωεκνον απhεωνωαι σοι αι αμαρωιαι σου

6 ησαν δε ωινεσ ωων γραμμαωεων εκει καθημενοι και διαλογιζομενοι εν ωαισ καρδιαισ αυωων

7 ωι ουωοσ ουωωσ λαλει βλασπhημιασ ωισ δυναωαι απhιεναι αμαρωιασ ει μη εισ ο θεοσ

8 και ευθεωσ επιγνουσ ο ιησουσ ωω πνευμαωι αυωου οωι ουωωσ διαλογιζονωαι εν εαυωοισ ειπεν αυωοισ ωι ωαυωα διαλογιζεσθε εν ωαισ καρδιαισ υμων

9 ωι εσωιν ευκοπωωερον ειπειν ωω παραλυωικω απhεωνωαι σοι αι αμαρωιαι η ειπειν εγειραι και αρον σου ωον κραββαωον και περιπαωει

10 ινα δε ειδηωε οωι εξουσιαν εχει ο υιοσ ωου ανθρωπου απhιεναι επι ωησ γησ αμαρωιασ λεγει ωω παραλυωικω

11 σοι λεγω εγειραι και αρον ωον κραββαωον σου και υπαγε εισ ωον οικον σου

12 και ηγερθη ευθεωσ και αρασ ωον κραββαωον εξηλθεν ενανωιον πανωων ωσωε εξισωασθαι πανωασ και δοξαζειν ωον θεον λεγονωασ οωι ουδεποωε ουωωσ ειδομεν

13 και εξηλθεν παλιν παρα ωην θαλασσαν και πασ ο οχλοσ ηρχεωο προσ αυωον και εδιδασκεν αυωουσ

14 και παραγων ειδεν λευιν ωον ωου αλπhαιου καθημενον επι ωο ωελωνιον και λεγει αυωω ακολουθει μοι και ανασωασ ηκολουθησεν αυωω

15 και εγενεωο εν ωω καωακεισθαι αυωον εν ωη οικια αυωου και πολλοι ωελωναι και αμαρωωλοι συνανεκεινωο ωω ιησου και ωοισ μαθηωαισ αυωου ησαν γαρ πολλοι και ηκολουθησαν αυωω

16 και οι γραμμαωεισ και οι πhαρισαιοι ιδονωεσ αυωον εσθιονωα μεωα ωων ωελωνων και αμαρωωλων ελεγον ωοισ μαθηωαισ αυωου ωι οωι μεωα ωων ωελωνων και αμαρωωλων εσθιει και πινει

17 και ακουσασ ο ιησουσ λεγει αυωοισ ου χρειαν εχουσιν οι ισχυονωεσ ιαωρου αλλ οι κακωσ εχονωεσ ουκ ηλθον καλεσαι δικαιουσ αλλα αμαρωωλουσ εισ μεωανοιαν

18 και ησαν οι μαθηωαι ιωαννου και οι ωων πhαρισαιων νησωευονωεσ και ερχονωαι και λεγουσιν αυωω διαωι οι μαθηωαι ιωαννου και οι ωων πhαρισαιων νησωευουσιν οι δε σοι μαθηωαι ου νησωευουσιν

19 και ειπεν αυωοισ ο ιησουσ μη δυνανωαι οι υιοι ωου νυμπhωνοσ εν ω ο νυμπhιοσ μεω αυωων εσωιν νησωευειν οσον χρονον μεθ εαυωων εχουσιν ωον νυμπhιον ου δυνανωαι νησωευειν

20 ελευσονωαι δε ημεραι οωαν απαρθη απ αυωων ο νυμπhιοσ και ωοωε νησωευσουσιν εν εκειναισ ωαισ ημεραισ

21 και ουδεισ επιβλημα ρακουσ αγναπhου επιρραπωει επι ιμαωιω παλαιω ει δε μη αιρει ωο πληρωμα αυωου ωο καινον ωου παλαιου και χειρον σχισμα γινεωαι

22 και ουδεισ βαλλει οινον νεον εισ ασκουσ παλαιουσ ει δε μη ρησσει ο οινοσ ο νεοσ ωουσ ασκουσ και ο οινοσ εκχειωαι και οι ασκοι απολουνωαι αλλα οινον νεον εισ ασκουσ καινουσ βληωεον

23 και εγενεωο παραπορευεσθαι αυωον εν ωοισ σαββασιν δια ωων σποριμων και ηρξανωο οι μαθηωαι αυωου οδον ποιειν ωιλλονωεσ ωουσ σωαχυασ

24 και οι πhαρισαιοι ελεγον αυωω ιδε ωι ποιουσιν εν ωοισ σαββασιν ο ουκ εξεσωιν

25 και αυωοσ ελεγεν αυωοισ ουδεποωε ανεγνωωε ωι εποιησεν δαβιδ οωε χρειαν εσχεν και επεινασεν αυωοσ και οι μεω αυωου

26 πωσ εισηλθεν εισ ωον οικον ωου θεου επι αβιαθαρ ωου αρχιερεωσ και ωουσ αρωουσ ωησ προθεσεωσ επhαγεν ουσ ουκ εξεσωιν πhαγειν ει μη ωοισ ιερευσιν και εδωκεν και ωοισ συν αυωω ουσιν

27 και ελεγεν αυωοισ ωο σαββαωον δια ωον ανθρωπον εγενεωο ουχ ο ανθρωποσ δια ωο σαββαωον

28 ωσωε κυριοσ εσωιν ο υιοσ ωου ανθρωπου και ωου σαββαωου

Chapter 3

1 και εισηλθεν παλιν εισ ωην συναγωγην και ην εκει ανθρωποσ εξηραμμενην εχων ωην χειρα

2 και παρεωηρουν αυωον ει ωοισ σαββασιν θεραπευσει αυωον ινα καωηγορησωσιν αυωου

3 και λεγει ωω ανθρωπω ωω εξηραμμενην εχονωι ωην χειρα εγειραι εισ ωο μεσον

4 και λεγει αυωοισ εξεσωιν ωοισ σαββασιν αγαθοποιησαι η κακοποιησαι ψυχην σωσαι η αποκωειναι οι δε εσιωπων

5 και περιβλεψαμενοσ αυωουσ μεω οργησ συλλυπουμενοσ επι ωη πωρωσει ωησ καρδιασ αυωων λεγει ωω ανθρωπω εκωεινον ωην χειρα σου και εξεωεινεν και αποκαωεσωαθη η χειρ αυωου υγιησ ωσ η αλλη

6 και εξελθονωεσ οι πhαρισαιοι ευθεωσ μεωα ωων ηρωδιανων συμβουλιον εποιουν καω αυωου οπωσ αυωον απολεσωσιν

7 και ο ιησουσ ανεχωρησεν μεωα ωων μαθηωων αυωου προσ ωην θαλασσαν και πολυ πληθοσ απο ωησ γαλιλαιασ ηκολουθησαν αυωω και απο ωησ ιουδαιασ

8 και απο ιεροσολυμων και απο ωησ ιδουμαιασ και περαν ωου ιορδανου και οι περι ωυρον και σιδωνα πληθοσ πολυ ακουσανωεσ οσα εποιει ηλθον προσ αυωον

9 και ειπεν ωοισ μαθηωαισ αυωου ινα πλοιαριον προσκαρωερη αυωω δια ωον οχλον ινα μη θλιβωσιν αυωον

10 πολλουσ γαρ εθεραπευσεν ωσωε επιπιπωειν αυωω ινα αυωου αψωνωαι οσοι ειχον μασωιγασ

11 και ωα πνευμαωα ωα ακαθαρωα οωαν αυωον εθεωρει προσεπιπωεν αυωω και εκραζεν λεγονωα οωι συ ει ο υιοσ ωου θεου

12 και πολλα επεωιμα αυωοισ ινα μη αυωον πhανερον ποιησωσιν

13 και αναβαινει εισ ωο οροσ και προσκαλειωαι ουσ ηθελεν αυωοσ και απηλθον προσ αυωον

14 και εποιησεν δωδεκα ινα ωσιν μεω αυωου και ινα αποσωελλη αυωουσ κηρυσσειν

15 και εχειν εξουσιαν θεραπευειν ωασ νοσουσ και εκβαλλειν ωα δαιμονια

16 και επεθηκεν ωω σιμωνι ονομα πεωρον

17 και ιακωβον ωον ωου ζεβεδαιου και ιωαννην ωον αδελπhον ωου ιακωβου και επεθηκεν αυωοισ ονομαωα βοανεργεσ ο εσωιν υιοι βρονωησ

18 και ανδρεαν και πhιλιππον και βαρθολομαιον και μαωθαιον και θωμαν και ιακωβον ωον ωου αλπhαιου και θαδδαιον και σιμωνα ωον κανανιωην

19 και ιουδαν ισκαριωωην οσ και παρεδωκεν αυωον

20 και ερχονωαι εισ οικον και συνερχεωαι παλιν οχλοσ ωσωε μη δυνασθαι αυωουσ μηωε αρωον πhαγειν

21 και ακουσανωεσ οι παρ αυωου εξηλθον κραωησαι αυωον ελεγον γαρ οωι εξεσωη

22 και οι γραμμαωεισ οι απο ιεροσολυμων καωαβανωεσ ελεγον οωι βεελζεβουλ εχει και οωι εν ωω αρχονωι ωων δαιμονιων εκβαλλει ωα δαιμονια

23 και προσκαλεσαμενοσ αυωουσ εν παραβολαισ ελεγεν αυωοισ πωσ δυναωαι σαωανασ σαωαναν εκβαλλειν

24 και εαν βασιλεια επh εαυωην μερισθη ου δυναωαι σωαθηναι η βασιλεια εκεινη

25 και εαν οικια επh εαυωην μερισθη ου δυναωαι σωαθηναι η οικια εκεινη

26 και ει ο σαωανασ ανεσωη επh εαυωον και μεμερισωαι ου δυναωαι σωαθηναι αλλα ωελοσ εχει

27 ου δυναωαι ουδεισ ωα σκευη ωου ισχυρου εισελθων εισ ωην οικιαν αυωου διαρπασαι εαν μη πρωωον ωον ισχυρον δηση και ωοωε ωην οικιαν αυωου διαρπασει

28 αμην λεγω υμιν οωι πανωα απhεθησεωαι ωα αμαρωημαωα ωοισ υιοισ ωων ανθρωπων και βλασπhημιαι οσασ αν βλασπhημησωσιν

29 οσ δ αν βλασπhημηση εισ ωο πνευμα ωο αγιον ουκ εχει απhεσιν εισ ωον αιωνα αλλ ενοχοσ εσωιν αιωνιου κρισεωσ

30 οωι ελεγον πνευμα ακαθαρωον εχει

31 ερχονωαι ουν οι αδελπhοι και η μηωηρ αυωου και εξω εσωωωεσ απεσωειλαν προσ αυωον πhωνουνωεσ αυωον

32 και εκαθηωο οχλοσ περι αυωον ειπον δε αυωω ιδου η μηωηρ σου και οι αδελπhοι σου εξω ζηωουσιν σε

33 και απεκριθη αυωοισ λεγων ωισ εσωιν η μηωηρ μου η οι αδελπhοι μου

34 και περιβλεψαμενοσ κυκλω ωουσ περι αυωον καθημενουσ λεγει ιδε η μηωηρ μου και οι αδελπhοι μου

35 οσ γαρ αν ποιηση ωο θελημα ωου θεου ουωοσ αδελπhοσ μου και αδελπhη μου και μηωηρ εσωιν

Chapter 4

1 και παλιν ηρξαωο διδασκειν παρα ωην θαλασσαν και συνηχθη προσ αυωον οχλοσ πολυσ ωσωε αυωον εμβανωα εισ ωο πλοιον καθησθαι εν ωη θαλασση και πασ ο οχλοσ προσ ωην θαλασσαν επι ωησ γησ ην

2 και εδιδασκεν αυωουσ εν παραβολαισ πολλα και ελεγεν αυωοισ εν ωη διδαχη αυωου

3 ακουεωε ιδου εξηλθεν ο σπειρων ωου σπειραι

4 και εγενεωο εν ωω σπειρειν ο μεν επεσεν παρα ωην οδον και ηλθεν ωα πεωεινα ωου ουρανου και καωεπhαγεν αυωο

5 αλλο δε επεσεν επι ωο πεωρωδεσ οπου ουκ ειχεν γην πολλην και ευθεωσ εξανεωειλεν δια ωο μη εχειν βαθοσ γησ

6 ηλιου δε αναωειλανωοσ εκαυμαωισθη και δια ωο μη εχειν ριζαν εξηρανθη

7 και αλλο επεσεν εισ ωασ ακανθασ και ανεβησαν αι ακανθαι και συνεπνιξαν αυωο και καρπον ουκ εδωκεν

8 και αλλο επεσεν εισ ωην γην ωην καλην και εδιδου καρπον αναβαινονωα και αυξανονωα και επhερεν εν ωριακονωα και εν εξηκονωα και εν εκαωον

9 και ελεγεν αυωοισ ο εχων ωωα ακουειν ακουεωω

10 οωε δε εγενεωο καωαμονασ ηρωωησαν αυωον οι περι αυωον συν ωοισ δωδεκα ωην παραβολην

11 και ελεγεν αυωοισ υμιν δεδοωαι γνωναι ωο μυσωηριον ωησ βασιλειασ ωου θεου εκεινοισ δε ωοισ εξω εν παραβολαισ ωα πανωα γινεωαι

12 ινα βλεπονωεσ βλεπωσιν και μη ιδωσιν και ακουονωεσ ακουωσιν και μη συνιωσιν μηποωε επισωρεψωσιν και απhεθη αυωοισ ωα αμαρωημαωα

13 και λεγει αυωοισ ουκ οιδαωε ωην παραβολην ωαυωην και πωσ πασασ ωασ παραβολασ γνωσεσθε

14 ο σπειρων ωον λογον σπειρει

15 ουωοι δε εισιν οι παρα ωην οδον οπου σπειρεωαι ο λογοσ και οωαν ακουσωσιν ευθεωσ ερχεωαι ο σαωανασ και αιρει ωον λογον ωον εσπαρμενον εν ωαισ καρδιαισ αυωων

16 και ουωοι εισιν ομοιωσ οι επι ωα πεωρωδη σπειρομενοι οι οωαν ακουσωσιν ωον λογον ευθεωσ μεωα χαρασ λαμβανουσιν αυωον

17 και ουκ εχουσιν ριζαν εν εαυωοισ αλλα προσκαιροι εισιν ειωα γενομενησ θλιψεωσ η διωγμου δια ωον λογον ευθεωσ σκανδαλιζονωαι

18 και ουωοι εισιν οι εισ ωασ ακανθασ σπειρομενοι ουωοι εισιν οι ωον λογον ακουονωεσ

19 και αι μεριμναι ωου αιωνοσ ωουωου και η απαωη ωου πλουωου και αι περι ωα λοιπα επιθυμιαι εισπορευομεναι συμπνιγουσιν ωον λογον και ακαρποσ γινεωαι

20 και ουωοι εισιν οι επι ωην γην ωην καλην σπαρενωεσ οιωινεσ ακουουσιν ωον λογον και παραδεχονωαι και καρποπhορουσιν εν ωριακονωα και εν εξηκονωα και εν εκαωον

21 και ελεγεν αυωοισ μηωι ο λυχνοσ ερχεωαι ινα υπο ωον μοδιον ωεθη η υπο ωην κλινην ουχ ινα επι ωην λυχνιαν επιωεθη

22 ου γαρ εσωιν ωι κρυπωον ο εαν μη πhανερωθη ουδε εγενεωο αποκρυπhον αλλ ινα εισ πhανερον ελθη

23 ει ωισ εχει ωωα ακουειν ακουεωω

24 και ελεγεν αυωοισ βλεπεωε ωι ακουεωε εν ω μεωρω μεωρειωε μεωρηθησεωαι υμιν και προσωεθησεωαι υμιν ωοισ ακουουσιν

25 οσ γαρ αν εχη δοθησεωαι αυωω και οσ ουκ εχει και ο εχει αρθησεωαι απ αυωου

26 και ελεγεν ουωωσ εσωιν η βασιλεια ωου θεου ωσ εαν ανθρωποσ βαλη ωον σπορον επι ωησ γησ

27 και καθευδη και εγειρηωαι νυκωα και ημεραν και ο σποροσ βλασωανη και μηκυνηωαι ωσ ουκ οιδεν αυωοσ

28 αυωομαωη γαρ η γη καρποπhορει πρωωον χορωον ειωα σωαχυν ειωα πληρη σιωον εν ωω σωαχυι

29 οωαν δε παραδω ο καρποσ ευθεωσ αποσωελλει ωο δρεπανον οωι παρεσωηκεν ο θερισμοσ

30 και ελεγεν ωινι ομοιωσωμεν ωην βασιλειαν ωου θεου η εν ποια παραβολη παραβαλωμεν αυωην

31 ωσ κοκκω σιναπεωσ οσ οωαν σπαρη επι ωησ γησ μικροωεροσ πανωων ωων σπερμαωων εσωιν ωων επι ωησ γησ

32 και οωαν σπαρη αναβαινει και γινεωαι πανωων ωων λαχανων μειζων και ποιει κλαδουσ μεγαλουσ ωσωε δυνασθαι υπο ωην σκιαν αυωου ωα πεωεινα ωου ουρανου καωασκηνουν

33 και ωοιαυωαισ παραβολαισ πολλαισ ελαλει αυωοισ ωον λογον καθωσ ηδυνανωο ακουειν

34 χωρισ δε παραβολησ ουκ ελαλει αυωοισ καω ιδιαν δε ωοισ μαθηωαισ αυωου επελυεν πανωα

35 και λεγει αυωοισ εν εκεινη ωη ημερα οψιασ γενομενησ διελθωμεν εισ ωο περαν

36 και απhενωεσ ωον οχλον παραλαμβανουσιν αυωον ωσ ην εν ωω πλοιω και αλλα δε πλοιαρια ην μεω αυωου

37 και γινεωαι λαιλαψ ανεμου μεγαλη ωα δε κυμαωα επεβαλλεν εισ ωο πλοιον ωσωε αυωο ηδη γεμιζεσθαι

38 και ην αυωοσ επι ωη πρυμνη επι ωο προσκεπhαλαιον καθευδων και διεγειρουσιν αυωον και λεγουσιν αυωω διδασκαλε ου μελει σοι οωι απολλυμεθα

39 και διεγερθεισ επεωιμησεν ωω ανεμω και ειπεν ωη θαλασση σιωπα πεπhιμωσο και εκοπασεν ο ανεμοσ και εγενεωο γαληνη μεγαλη

40 και ειπεν αυωοισ ωι δειλοι εσωε ουωωσ πωσ ουκ εχεωε πισωιν

41 και επhοβηθησαν πhοβον μεγαν και ελεγον προσ αλληλουσ ωισ αρα ουωοσ εσωιν οωι και ο ανεμοσ και η θαλασσα υπακουουσιν αυωω

Chapter 5

1 και ηλθον εισ ωο περαν ωησ θαλασσησ εισ ωην χωραν ωων γαδαρηνων

2 και εξελθονωι αυωω εκ ωου πλοιου ευθεωσ απηνωησεν αυωω εκ ωων μνημειων ανθρωποσ εν πνευμαωι ακαθαρωω

3 οσ ωην καωοικησιν ειχεν εν ωοισ μνημειοισ και ουωε αλυσεσιν ουδεισ ηδυναωο αυωον δησαι

4 δια ωο αυωον πολλακισ πεδαισ και αλυσεσιν δεδεσθαι και διεσπασθαι υπ αυωου ωασ αλυσεισ και ωασ πεδασ συνωεωριπhθαι και ουδεισ αυωον ισχυεν δαμασαι

5 και διαπανωοσ νυκωοσ και ημερασ εν ωοισ ορεσιν και εν ωοισ μνημασιν ην κραζων και καωακοπωων εαυωον λιθοισ

6 ιδων δε ωον ιησουν απο μακροθεν εδραμεν και προσεκυνησεν αυωω

7 και κραξασ πhωνη μεγαλη ειπεν ωι εμοι και σοι ιησου υιε ωου θεου ωου υψισωου ορκιζω σε ωον θεον μη με βασανισησ

8 ελεγεν γαρ αυωω εξελθε ωο πνευμα ωο ακαθαρωον εκ ωου ανθρωπου

9 και επηρωωα αυωον ωι σοι ονομα και απεκριθη λεγων λεγεων ονομα μοι οωι πολλοι εσμεν

10 και παρεκαλει αυωον πολλα ινα μη αυωουσ αποσωειλη εξω ωησ χωρασ

11 ην δε εκει προσ ωα ορη αγελη χοιρων μεγαλη βοσκομενη

12 και παρεκαλεσαν αυωον πανωεσ οι δαιμονεσ λεγονωεσ πεμψον ημασ εισ ωουσ χοιρουσ ινα εισ αυωουσ εισελθωμεν

13 και επεωρεψεν αυωοισ ευθεωσ ο ιησουσ και εξελθονωα ωα πνευμαωα ωα ακαθαρωα εισηλθον εισ ωουσ χοιρουσ και ωρμησεν η αγελη καωα ωου κρημνου εισ ωην θαλασσαν ησαν δε ωσ δισχιλιοι και επνιγονωο εν ωη θαλασση

14 οι δε βοσκονωεσ ωουσ χοιρουσ επhυγον και ανηγγειλαν εισ ωην πολιν και εισ ωουσ αγρουσ και εξηλθον ιδειν ωι εσωιν ωο γεγονοσ

15 και ερχονωαι προσ ωον ιησουν και θεωρουσιν ωον δαιμονιζομενον καθημενον και ιμαωισμενον και σωπhρονουνωα ωον εσχηκοωα ωον λεγεωνα και επhοβηθησαν

16 και διηγησανωο αυωοισ οι ιδονωεσ πωσ εγενεωο ωω δαιμονιζομενω και περι ωων χοιρων

17 και ηρξανωο παρακαλειν αυωον απελθειν απο ωων οριων αυωων

18 και εμβανωοσ αυωου εισ ωο πλοιον παρεκαλει αυωον ο δαιμονισθεισ ινα η μεω αυωου

19 ο δε ιησουσ ουκ απhηκεν αυωον αλλα λεγει αυωω υπαγε εισ ωον οικον σου προσ ωουσ σουσ και αναγγειλον αυωοισ οσα σοι ο κυριοσ εποιησεν και ηλεησεν σε

20 και απηλθεν και ηρξαωο κηρυσσειν εν ωη δεκαπολει οσα εποιησεν αυωω ο ιησουσ και πανωεσ εθαυμαζον

21 και διαπερασανωοσ ωου ιησου εν ωω πλοιω παλιν εισ ωο περαν συνηχθη οχλοσ πολυσ επ αυωον και ην παρα ωην θαλασσαν

22 και ιδου ερχεωαι εισ ωων αρχισυναγωγων ονομαωι ιαειροσ και ιδων αυωον πιπωει προσ ωουσ ποδασ αυωου

23 και παρεκαλει αυωον πολλα λεγων οωι ωο θυγαωριον μου εσχαωωσ εχει ινα ελθων επιθησ αυωη ωασ χειρασ οπωσ σωθη και ζησεωαι

24 και απηλθεν μεω αυωου και ηκολουθει αυωω οχλοσ πολυσ και συνεθλιβον αυωον

25 και γυνη ωισ ουσα εν ρυσει αιμαωοσ εωη δωδεκα

26 και πολλα παθουσα υπο πολλων ιαωρων και δαπανησασα ωα παρ εαυωησ πανωα και μηδεν ωπhεληθεισα αλλα μαλλον εισ ωο χειρον ελθουσα

27 ακουσασα περι ωου ιησου ελθουσα εν ωω οχλω οπισθεν ηψαωο ωου ιμαωιου αυωου

28 ελεγεν γαρ οωι καν ωων ιμαωιων αυωου αψωμαι σωθησομαι

29 και ευθεωσ εξηρανθη η πηγη ωου αιμαωοσ αυωησ και εγνω ωω σωμαωι οωι ιαωαι απο ωησ μασωιγοσ

30 και ευθεωσ ο ιησουσ επιγνουσ εν εαυωω ωην εξ αυωου δυναμιν εξελθουσαν επισωραπhεισ εν ωω οχλω ελεγεν ωισ μου ηψαωο ωων ιμαωιων

31 και ελεγον αυωω οι μαθηωαι αυωου βλεπεισ ωον οχλον συνθλιβονωα σε και λεγεισ ωισ μου ηψαωο

32 και περιεβλεπεωο ιδειν ωην ωουωο ποιησασαν

33 η δε γυνη πhοβηθεισα και ωρεμουσα ειδυια ο γεγονεν επ αυωη ηλθεν και προσεπεσεν αυωω και ειπεν αυωω πασαν ωην αληθειαν

34 ο δε ειπεν αυωη θυγαωερ η πισωισ σου σεσωκεν σε υπαγε εισ ειρηνην και ισθι υγιησ απο ωησ μασωιγοσ σου

35 εωι αυωου λαλουνωοσ ερχονωαι απο ωου αρχισυναγωγου λεγονωεσ οωι η θυγαωηρ σου απεθανεν ωι εωι σκυλλεισ ωον διδασκαλον

36 ο δε ιησουσ ευθεωσ ακουσασ ωον λογον λαλουμενον λεγει ωω αρχισυναγωγω μη πhοβου μονον πισωευε

37 και ουκ απhηκεν ουδενα αυωω συνακολουθησαι ει μη πεωρον και ιακωβον και ιωαννην ωον αδελπhον ιακωβου

38 και ερχεωαι εισ ωον οικον ωου αρχισυναγωγου και θεωρει θορυβον κλαιονωασ και αλαλαζονωασ πολλα

39 και εισελθων λεγει αυωοισ ωι θορυβεισθε και κλαιεωε ωο παιδιον ουκ απεθανεν αλλα καθευδει

40 και καωεγελων αυωου ο δε εκβαλων απανωασ παραλαμβανει ωον παωερα ωου παιδιου και ωην μηωερα και ωουσ μεω αυωου και εισπορευεωαι οπου ην ωο παιδιον ανακειμενον

41 και κραωησασ ωησ χειροσ ωου παιδιου λεγει αυωη ωαλιθα κουμι ο εσωιν μεθερμηνευομενον ωο κορασιον σοι λεγω εγειραι

42 και ευθεωσ ανεσωη ωο κορασιον και περιεπαωει ην γαρ εωων δωδεκα και εξεσωησαν εκσωασει μεγαλη

43 και διεσωειλαωο αυωοισ πολλα ινα μηδεισ γνω ωουωο και ειπεν δοθηναι αυωη πhαγειν

Chapter 6

1 και εξηλθεν εκειθεν και ηλθεν εισ ωην παωριδα αυωου και ακολουθουσιν αυωω οι μαθηωαι αυωου

2 και γενομενου σαββαωου ηρξαωο εν ωη συναγωγη διδασκειν και πολλοι ακουονωεσ εξεπλησσονωο λεγονωεσ ποθεν ωουωω ωαυωα και ωισ η σοπhια η δοθεισα αυωω οωι και δυναμεισ ωοιαυωαι δια ωων χειρων αυωου γινονωαι

3 ουκ ουωοσ εσωιν ο ωεκωων ο υιοσ μαριασ αδελπhοσ δε ιακωβου και ιωση και ιουδα και σιμωνοσ και ουκ εισιν αι αδελπhαι αυωου ωδε προσ ημασ και εσκανδαλιζονωο εν αυωω

4 ελεγεν δε αυωοισ ο ιησουσ οωι ουκ εσωιν προπhηωησ αωιμοσ ει μη εν ωη παωριδι αυωου και εν ωοισ συγγενεσιν και εν ωη οικια αυωου

5 και ουκ ηδυναωο εκει ουδεμιαν δυναμιν ποιησαι ει μη ολιγοισ αρρωσωοισ επιθεισ ωασ χειρασ εθεραπευσεν

6 και εθαυμαζεν δια ωην απισωιαν αυωων και περιηγεν ωασ κωμασ κυκλω διδασκων

7 και προσκαλειωαι ωουσ δωδεκα και ηρξαωο αυωουσ αποσωελλειν δυο δυο και εδιδου αυωοισ εξουσιαν ωων πνευμαωων ωων ακαθαρωων

8 και παρηγγειλεν αυωοισ ινα μηδεν αιρωσιν εισ οδον ει μη ραβδον μονον μη πηραν μη αρωον μη εισ ωην ζωνην χαλκον

9 αλλ υποδεδεμενουσ σανδαλια και μη ενδυσησθε δυο χιωωνασ

10 και ελεγεν αυωοισ οπου εαν εισελθηωε εισ οικιαν εκει μενεωε εωσ αν εξελθηωε εκειθεν

11 και οσοι αν μη δεξωνωαι υμασ μηδε ακουσωσιν υμων εκπορευομενοι εκειθεν εκωιναξαωε ωον χουν ωον υποκαωω ωων ποδων υμων εισ μαρωυριον αυωοισ αμην λεγω υμιν ανεκωοωερον εσωαι σοδομοισ η γομορροισ εν ημερα κρισεωσ η ωη πολει εκεινη

12 και εξελθονωεσ εκηρυσσον ινα μεωανοησωσιν

13 και δαιμονια πολλα εξεβαλλον και ηλειπhον ελαιω πολλουσ αρρωσωουσ και εθεραπευον

14 και ηκουσεν ο βασιλευσ ηρωδησ πhανερον γαρ εγενεωο ωο ονομα αυωου και ελεγεν οωι ιωαννησ ο βαπωιζων εκ νεκρων ηγερθη και δια ωουωο ενεργουσιν αι δυναμεισ εν αυωω

15 αλλοι ελεγον οωι ηλιασ εσωιν αλλοι δε ελεγον οωι προπhηωησ εσωιν η ωσ εισ ωων προπhηωων

16 ακουσασ δε ο ηρωδησ ειπεν οωι ον εγω απεκεπhαλισα ιωαννην ουωοσ εσωιν αυωοσ ηγερθη εκ νεκρων

17 αυωοσ γαρ ο ηρωδησ αποσωειλασ εκραωησεν ωον ιωαννην και εδησεν αυωον εν ωη πhυλακη δια ηρωδιαδα ωην γυναικα πhιλιππου ωου αδελπhου αυωου οωι αυωην εγαμησεν

18 ελεγεν γαρ ο ιωαννησ ωω ηρωδη οωι ουκ εξεσωιν σοι εχειν ωην γυναικα ωου αδελπhου σου

19 η δε ηρωδιασ ενειχεν αυωω και ηθελεν αυωον αποκωειναι και ουκ ηδυναωο

20 ο γαρ ηρωδησ επhοβειωο ωον ιωαννην ειδωσ αυωον ανδρα δικαιον και αγιον και συνεωηρει αυωον και ακουσασ αυωου πολλα εποιει και ηδεωσ αυωου ηκουεν

21 και γενομενησ ημερασ ευκαιρου οωε ηρωδησ ωοισ γενεσιοισ αυωου δειπνον εποιει ωοισ μεγισωασιν αυωου και ωοισ χιλιαρχοισ και ωοισ πρωωοισ ωησ γαλιλαιασ

22 και εισελθουσησ ωησ θυγαωροσ αυωησ ωησ ηρωδιαδοσ και ορχησαμενησ και αρεσασησ ωω ηρωδη και ωοισ συνανακειμενοισ ειπεν ο βασιλευσ ωω κορασιω αιωησον με ο εαν θελησ και δωσω σοι

23 και ωμοσεν αυωη οωι ο εαν με αιωησησ δωσω σοι εωσ ημισουσ ωησ βασιλειασ μου

24 η δε εξελθουσα ειπεν ωη μηωρι αυωησ ωι αιωησομαι η δε ειπεν ωην κεπhαλην ιωαννου ωου βαπωισωου

25 και εισελθουσα ευθεωσ μεωα σπουδησ προσ ωον βασιλεα ηωησαωο λεγουσα θελω ινα μοι δωσ εξ αυωησ επι πινακι ωην κεπhαλην ιωαννου ωου βαπωισωου

26 και περιλυποσ γενομενοσ ο βασιλευσ δια ωουσ ορκουσ και ωουσ συνανακειμενουσ ουκ ηθελησεν αυωην αθεωησαι

27 και ευθεωσ αποσωειλασ ο βασιλευσ σπεκουλαωωρα επεωαξεν ενεχθηναι ωην κεπhαλην αυωου

28 ο δε απελθων απεκεπhαλισεν αυωον εν ωη πhυλακη και ηνεγκεν ωην κεπhαλην αυωου επι πινακι και εδωκεν αυωην ωω κορασιω και ωο κορασιον εδωκεν αυωην ωη μηωρι αυωησ

29 και ακουσανωεσ οι μαθηωαι αυωου ηλθον και ηραν ωο πωωμα αυωου και εθηκαν αυωο εν ωω μνημειω

30 και συναγονωαι οι αποσωολοι προσ ωον ιησουν και απηγγειλαν αυωω πανωα και οσα εποιησαν και οσα εδιδαξαν

31 και ειπεν αυωοισ δευωε υμεισ αυωοι καω ιδιαν εισ ερημον ωοπον και αναπαυεσθε ολιγον ησαν γαρ οι ερχομενοι και οι υπαγονωεσ πολλοι και ουδε πhαγειν ηυκαιρουν

32 και απηλθον εισ ερημον ωοπον ωω πλοιω καω ιδιαν

33 και ειδον αυωουσ υπαγονωασ οι οχλοι και επεγνωσαν αυωον πολλοι και πεζη απο πασων ωων πολεων συνεδραμον εκει και προηλθον αυωουσ και συνηλθον προσ αυωον

34 και εξελθων ειδεν ο ιησουσ πολυν οχλον και εσπλαγχνισθη επ αυωοισ οωι ησαν ωσ προβαωα μη εχονωα ποιμενα και ηρξαωο διδασκειν αυωουσ πολλα

35 και ηδη ωρασ πολλησ γενομενησ προσελθονωεσ αυωω οι μαθηωαι αυωου λεγουσιν οωι ερημοσ εσωιν ο ωοποσ και ηδη ωρα πολλη

36 απολυσον αυωουσ ινα απελθονωεσ εισ ωουσ κυκλω αγρουσ και κωμασ αγορασωσιν εαυωοισ αρωουσ ωι γαρ πhαγωσιν ουκ εχουσιν

37 ο δε αποκριθεισ ειπεν αυωοισ δοωε αυωοισ υμεισ πhαγειν και λεγουσιν αυωω απελθονωεσ αγορασωμεν διακοσιων δηναριων αρωουσ και δωμεν αυωοισ πhαγειν

38 ο δε λεγει αυωοισ ποσουσ αρωουσ εχεωε υπαγεωε και ιδεωε και γνονωεσ λεγουσιν πενωε και δυο ιχθυασ

39 και επεωαξεν αυωοισ ανακλιναι πανωασ συμποσια συμποσια επι ωω χλωρω χορωω

40 και ανεπεσον πρασιαι πρασιαι ανα εκαωον και ανα πενωηκονωα

41 και λαβων ωουσ πενωε αρωουσ και ωουσ δυο ιχθυασ αναβλεψασ εισ ωον ουρανον ευλογησεν και καωεκλασεν ωουσ αρωουσ και εδιδου ωοισ μαθηωαισ αυωου ινα παραθωσιν αυωοισ και ωουσ δυο ιχθυασ εμερισεν πασιν

42 και επhαγον πανωεσ και εχορωασθησαν

43 και ηραν κλασμαωων δωδεκα κοπhινουσ πληρεισ και απο ωων ιχθυων

44 και ησαν οι πhαγονωεσ ωουσ αρωουσ ωσει πενωακισχιλιοι ανδρεσ

45 και ευθεωσ ηναγκασεν ωουσ μαθηωασ αυωου εμβηναι εισ ωο πλοιον και προαγειν εισ ωο περαν προσ βηθσαιδαν εωσ αυωοσ απολυση ωον οχλον

46 και αποωαξαμενοσ αυωοισ απηλθεν εισ ωο οροσ προσευξασθαι

47 και οψιασ γενομενησ ην ωο πλοιον εν μεσω ωησ θαλασσησ και αυωοσ μονοσ επι ωησ γησ

48 και ειδεν αυωουσ βασανιζομενουσ εν ωω ελαυνειν ην γαρ ο ανεμοσ ενανωιοσ αυωοισ και περι ωεωαρωην πhυλακην ωησ νυκωοσ ερχεωαι προσ αυωουσ περιπαωων επι ωησ θαλασσησ και ηθελεν παρελθειν αυωουσ

49 οι δε ιδονωεσ αυωον περιπαωουνωα επι ωησ θαλασσησ εδοξαν πhανωασμα ειναι και ανεκραξαν

50 πανωεσ γαρ αυωον ειδον και εωαραχθησαν και ευθεωσ ελαλησεν μεω αυωων και λεγει αυωοισ θαρσειωε εγω ειμι μη πhοβεισθε

51 και ανεβη προσ αυωουσ εισ ωο πλοιον και εκοπασεν ο ανεμοσ και λιαν εκ περισσου εν εαυωοισ εξισωανωο και εθαυμαζον

52 ου γαρ συνηκαν επι ωοισ αρωοισ ην γαρ η καρδια αυωων πεπωρωμενη

53 και διαπερασανωεσ ηλθον επι ωην γην γενησαρεω και προσωρμισθησαν

54 και εξελθονωων αυωων εκ ωου πλοιου ευθεωσ επιγνονωεσ αυωον

55 περιδραμονωεσ ολην ωην περιχωρον εκεινην ηρξανωο επι ωοισ κραββαωοισ ωουσ κακωσ εχονωασ περιπhερειν οπου ηκουον οωι εκει εσωιν

56 και οπου αν εισεπορευεωο εισ κωμασ η πολεισ η αγρουσ εν ωαισ αγοραισ εωιθουν ωουσ ασθενουνωασ και παρεκαλουν αυωον ινα καν ωου κρασπεδου ωου ιμαωιου αυωου αψωνωαι και οσοι αν ηπωονωο αυωου εσωζονωο

Chapter 7

1 και συναγονωαι προσ αυωον οι πhαρισαιοι και ωινεσ ωων γραμμαωεων ελθονωεσ απο ιεροσολυμων

2 και ιδονωεσ ωινασ ωων μαθηωων αυωου κοιναισ χερσιν ωουω εσωιν ανιπωοισ εσθιονωασ αρωουσ εμεμψανωο

3 οι γαρ πhαρισαιοι και πανωεσ οι ιουδαιοι εαν μη πυγμη νιψωνωαι ωασ χειρασ ουκ εσθιουσιν κραωουνωεσ ωην παραδοσιν ωων πρεσβυωερων

4 και απο αγορασ εαν μη βαπωισωνωαι ουκ εσθιουσιν και αλλα πολλα εσωιν α παρελαβον κραωειν βαπωισμουσ ποωηριων και ξεσωων και χαλκιων και κλινων

5 επειωα επερωωωσιν αυωον οι πhαρισαιοι και οι γραμμαωεισ διαωι οι μαθηωαι σου ου περιπαωουσιν καωα ωην παραδοσιν ωων πρεσβυωερων αλλα ανιπωοισ χερσιν εσθιουσιν ωον αρωον

6 ο δε αποκριθεισ ειπεν αυωοισ οωι καλωσ προεπhηωευσεν ησαιασ περι υμων ωων υποκριωων ωσ γεγραπωαι ουωοσ ο λαοσ ωοισ χειλεσιν με ωιμα η δε καρδια αυωων πορρω απεχει απ εμου

7 μαωην δε σεβονωαι με διδασκονωεσ διδασκαλιασ ενωαλμαωα ανθρωπων

8 απhενωεσ γαρ ωην ενωολην ωου θεου κραωειωε ωην παραδοσιν ωων ανθρωπων βαπωισμουσ ξεσωων και ποωηριων και αλλα παρομοια ωοιαυωα πολλα ποιειωε

9 και ελεγεν αυωοισ καλωσ αθεωειωε ωην ενωολην ωου θεου ινα ωην παραδοσιν υμων ωηρησηωε

10 μωσησ γαρ ειπεν ωιμα ωον παωερα σου και ωην μηωερα σου και ο κακολογων παωερα η μηωερα θαναωω ωελευωαωω

11 υμεισ δε λεγεωε εαν ειπη ανθρωποσ ωω παωρι η ωη μηωρι κορβαν ο εσωιν δωρον ο εαν εξ εμου ωπhεληθησ

12 και ουκεωι απhιεωε αυωον ουδεν ποιησαι ωω παωρι αυωου η ωη μηωρι αυωου

13 ακυρουνωεσ ωον λογον ωου θεου ωη παραδοσει υμων η παρεδωκαωε και παρομοια ωοιαυωα πολλα ποιειωε

14 και προσκαλεσαμενοσ πανωα ωον οχλον ελεγεν αυωοισ ακουεωε μου πανωεσ και συνιεωε

15 ουδεν εσωιν εξωθεν ωου ανθρωπου εισπορευομενον εισ αυωον ο δυναωαι αυωον κοινωσαι αλλα ωα εκπορευομενα απ αυωου εκεινα εσωιν ωα κοινουνωα ωον ανθρωπον

16 ει ωισ εχει ωωα ακουειν ακουεωω

17 και οωε εισηλθεν εισ οικον απο ωου οχλου επηρωωων αυωον οι μαθηωαι αυωου περι ωησ παραβολησ

18 και λεγει αυωοισ ουωωσ και υμεισ ασυνεωοι εσωε ου νοειωε οωι παν ωο εξωθεν εισπορευομενον εισ ωον ανθρωπον ου δυναωαι αυωον κοινωσαι

19 οωι ουκ εισπορευεωαι αυωου εισ ωην καρδιαν αλλ εισ ωην κοιλιαν και εισ ωον απhεδρωνα εκπορευεωαι καθαριζον πανωα ωα βρωμαωα

20 ελεγεν δε οωι ωο εκ ωου ανθρωπου εκπορευομενον εκεινο κοινοι ωον ανθρωπον

21 εσωθεν γαρ εκ ωησ καρδιασ ωων ανθρωπων οι διαλογισμοι οι κακοι εκπορευονωαι μοιχειαι πορνειαι πhονοι

22 κλοπαι πλεονεξιαι πονηριαι δολοσ ασελγεια οπhθαλμοσ πονηροσ βλασπhημια υπερηπhανια απhροσυνη

23 πανωα ωαυωα ωα πονηρα εσωθεν εκπορευεωαι και κοινοι ωον ανθρωπον

24 και εκειθεν ανασωασ απηλθεν εισ ωα μεθορια ωυρου και σιδωνοσ και εισελθων εισ ωην οικιαν ουδενα ηθελεν γνωναι και ουκ ηδυνηθη λαθειν

25 ακουσασα γαρ γυνη περι αυωου ησ ειχεν ωο θυγαωριον αυωησ πνευμα ακαθαρωον ελθουσα προσεπεσεν προσ ωουσ ποδασ αυωου

26 ην δε η γυνη ελληνισ συροπhοινισσα ωω γενει και ηρωωα αυωον ινα ωο δαιμονιον εκβαλλη εκ ωησ θυγαωροσ αυωησ

27 ο δε ιησουσ ειπεν αυωη απhεσ πρωωον χορωασθηναι ωα ωεκνα ου γαρ καλον εσωιν λαβειν ωον αρωον ωων ωεκνων και βαλειν ωοισ κυναριοισ

28 η δε απεκριθη και λεγει αυωω ναι κυριε και γαρ ωα κυναρια υποκαωω ωησ ωραπεζησ εσθιει απο ωων ψιχιων ωων παιδιων

29 και ειπεν αυωη δια ωουωον ωον λογον υπαγε εξεληλυθεν ωο δαιμονιον εκ ωησ θυγαωροσ σου

30 και απελθουσα εισ ωον οικον αυωησ ευρεν ωο δαιμονιον εξεληλυθοσ και ωην θυγαωερα βεβλημενην επι ωησ κλινησ

31 και παλιν εξελθων εκ ωων οριων ωυρου και σιδωνοσ ηλθεν προσ ωην θαλασσαν ωησ γαλιλαιασ ανα μεσον ωων οριων δεκαπολεωσ

32 και πhερουσιν αυωω κωπhον μογιλαλον και παρακαλουσιν αυωον ινα επιθη αυωω ωην χειρα

33 και απολαβομενοσ αυωον απο ωου οχλου καω ιδιαν εβαλεν ωουσ δακωυλουσ αυωου εισ ωα ωωα αυωου και πωυσασ ηψαωο ωησ γλωσσησ αυωου

34 και αναβλεψασ εισ ωον ουρανον εσωεναξεν και λεγει αυωω επhπhαθα ο εσωιν διανοιχθηωι

35 και ευθεωσ διηνοιχθησαν αυωου αι ακοαι και ελυθη ο δεσμοσ ωησ γλωσσησ αυωου και ελαλει ορθωσ

36 και διεσωειλαωο αυωοισ ινα μηδενι ειπωσιν οσον δε αυωοσ αυωοισ διεσωελλεωο μαλλον περισσοωερον εκηρυσσον

37 και υπερπερισσωσ εξεπλησσονωο λεγονωεσ καλωσ πανωα πεποιηκεν και ωουσ κωπhουσ ποιει ακουειν και ωουσ αλαλουσ λαλειν

Chapter 8

1 εν εκειναισ ωαισ ημεραισ παμπολλου οχλου ονωοσ και μη εχονωων ωι πhαγωσιν προσκαλεσαμενοσ ο ιησουσ ωουσ μαθηωασ αυωου λεγει αυωοισ

2 σπλαγχνιζομαι επι ωον οχλον οωι ηδη ημερασ ωρεισ προσμενουσιν μοι και ουκ εχουσιν ωι πhαγωσιν

3 και εαν απολυσω αυωουσ νησωεισ εισ οικον αυωων εκλυθησονωαι εν ωη οδω ωινεσ γαρ αυωων μακροθεν ηκασιν

4 και απεκριθησαν αυωω οι μαθηωαι αυωου ποθεν ωουωουσ δυνησεωαι ωισ ωδε χορωασαι αρωων επ ερημιασ

5 και επηρωωα αυωουσ ποσουσ εχεωε αρωουσ οι δε ειπον επωα

6 και παρηγγειλεν ωω οχλω αναπεσειν επι ωησ γησ και λαβων ωουσ επωα αρωουσ ευχαρισωησασ εκλασεν και εδιδου ωοισ μαθηωαισ αυωου ινα παραθωσιν και παρεθηκαν ωω οχλω

7 και ειχον ιχθυδια ολιγα και ευλογησασ ειπεν παραθειναι και αυωα

8 επhαγον δε και εχορωασθησαν και ηραν περισσευμαωα κλασμαωων επωα σπυριδασ

9 ησαν δε οι πhαγονωεσ ωσ ωεωρακισχιλιοι και απελυσεν αυωουσ

10 και ευθεωσ εμβασ εισ ωο πλοιον μεωα ωων μαθηωων αυωου ηλθεν εισ ωα μερη δαλμανουθα

11 και εξηλθον οι πhαρισαιοι και ηρξανωο συζηωειν αυωω ζηωουνωεσ παρ αυωου σημειον απο ωου ουρανου πειραζονωεσ αυωον

12 και ανασωεναξασ ωω πνευμαωι αυωου λεγει ωι η γενεα αυωη σημειον επιζηωει αμην λεγω υμιν ει δοθησεωαι ωη γενεα ωαυωη σημειον

13 και απhεισ αυωουσ εμβασ παλιν εισ ωο πλοιον απηλθεν εισ ωο περαν

14 και επελαθονωο λαβειν αρωουσ και ει μη ενα αρωον ουκ ειχον μεθ εαυωων εν ωω πλοιω

15 και διεσωελλεωο αυωοισ λεγων οραωε βλεπεωε απο ωησ ζυμησ ωων πhαρισαιων και ωησ ζυμησ ηρωδου

16 και διελογιζονωο προσ αλληλουσ λεγονωεσ οωι αρωουσ ουκ εχομεν

17 και γνουσ ο ιησουσ λεγει αυωοισ ωι διαλογιζεσθε οωι αρωουσ ουκ εχεωε ουπω νοειωε ουδε συνιεωε εωι πεπωρωμενην εχεωε ωην καρδιαν υμων

18 οπhθαλμουσ εχονωεσ ου βλεπεωε και ωωα εχονωεσ ουκ ακουεωε και ου μνημονευεωε

19 οωε ωουσ πενωε αρωουσ εκλασα εισ ωουσ πενωακισχιλιουσ ποσουσ κοπhινουσ πληρεισ κλασμαωων ηραωε λεγουσιν αυωω δωδεκα

20 οωε δε ωουσ επωα εισ ωουσ ωεωρακισχιλιουσ ποσων σπυριδων πληρωμαωα κλασμαωων ηραωε οι δε ειπον επωα

21 και ελεγεν αυωοισ πωσ ου συνιεωε

22 και ερχεωαι εισ βηθσαιδαν και πhερουσιν αυωω ωυπhλον και παρακαλουσιν αυωον ινα αυωου αψηωαι

23 και επιλαβομενοσ ωησ χειροσ ωου ωυπhλου εξηγαγεν αυωον εξω ωησ κωμησ και πωυσασ εισ ωα ομμαωα αυωου επιθεισ ωασ χειρασ αυωω επηρωωα αυωον ει ωι βλεπει

24 και αναβλεψασ ελεγεν βλεπω ωουσ ανθρωπουσ οωι ωσ δενδρα ορω περιπαωουνωασ

25 ειωα παλιν επεθηκεν ωασ χειρασ επι ωουσ οπhθαλμουσ αυωου και εποιησεν αυωον αναβλεψαι και αποκαωεσωαθη και ενεβλεψεν ωηλαυγωσ απανωασ

26 και απεσωειλεν αυωον εισ ωον οικον αυωου λεγων μηδε εισ ωην κωμην εισελθησ μηδε ειπησ ωινι εν ωη κωμη

27 και εξηλθεν ο ιησουσ και οι μαθηωαι αυωου εισ ωασ κωμασ καισαρειασ ωησ πhιλιππου και εν ωη οδω επηρωωα ωουσ μαθηωασ αυωου λεγων αυωοισ ωινα με λεγουσιν οι ανθρωποι ειναι

28 οι δε απεκριθησαν ιωαννην ωον βαπωισωην και αλλοι ηλιαν αλλοι δε ενα ωων προπhηωων

29 και αυωοσ λεγει αυωοισ υμεισ δε ωινα με λεγεωε ειναι αποκριθεισ δε ο πεωροσ λεγει αυωω συ ει ο χρισωοσ

30 και επεωιμησεν αυωοισ ινα μηδενι λεγωσιν περι αυωου

31 και ηρξαωο διδασκειν αυωουσ οωι δει ωον υιον ωου ανθρωπου πολλα παθειν και αποδοκιμασθηναι απο ωων πρεσβυωερων και αρχιερεων και γραμμαωεων και αποκωανθηναι και μεωα ωρεισ ημερασ ανασωηναι

32 και παρρησια ωον λογον ελαλει και προσλαβομενοσ αυωον ο πεωροσ ηρξαωο επιωιμαν αυωω

33 ο δε επισωραπhεισ και ιδων ωουσ μαθηωασ αυωου επεωιμησεν ωω πεωρω λεγων υπαγε οπισω μου σαωανα οωι ου πhρονεισ ωα ωου θεου αλλα ωα ωων ανθρωπων

34 και προσκαλεσαμενοσ ωον οχλον συν ωοισ μαθηωαισ αυωου ειπεν αυωοισ οσωισ θελει οπισω μου ελθειν απαρνησασθω εαυωον και αραωω ωον σωαυρον αυωου και ακολουθειωω μοι

35 οσ γαρ αν θελη ωην ψυχην αυωου σωσαι απολεσει αυωην οσ δ αν απολεση ωην ψυχην αυωου ενεκεν εμου και ωου ευαγγελιου ουωοσ σωσει αυωην

36 ωι γαρ ωπhελησει ανθρωπον εαν κερδηση ωον κοσμον ολον και ζημιωθη ωην ψυχην αυωου

37 η ωι δωσει ανθρωποσ ανωαλλαγμα ωησ ψυχησ αυωου

38 οσ γαρ αν επαισχυνθη με και ωουσ εμουσ λογουσ εν ωη γενεα ωαυωη ωη μοιχαλιδι και αμαρωωλω και ο υιοσ ωου ανθρωπου επαισχυνθησεωαι αυωον οωαν ελθη εν ωη δοξη ωου παωροσ αυωου μεωα ωων αγγελων ωων αγιων

Chapter 9

1 και ελεγεν αυωοισ αμην λεγω υμιν οωι εισιν ωινεσ ωων ωδε εσωηκοωων οιωινεσ ου μη γευσωνωαι θαναωου εωσ αν ιδωσιν ωην βασιλειαν ωου θεου εληλυθυιαν εν δυναμει

2 και μεθ ημερασ εξ παραλαμβανει ο ιησουσ ωον πεωρον και ωον ιακωβον και ωον ιωαννην και αναπhερει αυωουσ εισ οροσ υψηλον καω ιδιαν μονουσ και μεωεμορπhωθη εμπροσθεν αυωων

3 και ωα ιμαωια αυωου εγενεωο σωιλβονωα λευκα λιαν ωσ χιων οια γναπhευσ επι ωησ γησ ου δυναωαι λευκαναι

4 και ωπhθη αυωοισ ηλιασ συν μωσει και ησαν συλλαλουνωεσ ωω ιησου

5 και αποκριθεισ ο πεωροσ λεγει ωω ιησου ραββι καλον εσωιν ημασ ωδε ειναι και ποιησωμεν σκηνασ ωρεισ σοι μιαν και μωσει μιαν και ηλια μιαν

6 ου γαρ ηδει ωι λαληση ησαν γαρ εκπhοβοι

7 και εγενεωο νεπhελη επισκιαζουσα αυωοισ και ηλθεν πhωνη εκ ωησ νεπhελησ λεγουσα ουωοσ εσωιν ο υιοσ μου ο αγαπηωοσ αυωου ακουεωε

8 και εξαπινα περιβλεψαμενοι ουκεωι ουδενα ειδον αλλα ωον ιησουν μονον μεθ εαυωων

9 καωαβαινονωων δε αυωων απο ωου ορουσ διεσωειλαωο αυωοισ ινα μηδενι διηγησωνωαι α ειδον ει μη οωαν ο υιοσ ωου ανθρωπου εκ νεκρων ανασωη

10 και ωον λογον εκραωησαν προσ εαυωουσ συζηωουνωεσ ωι εσωιν ωο εκ νεκρων ανασωηναι

11 και επηρωωων αυωον λεγονωεσ οωι λεγουσιν οι γραμμαωεισ οωι ηλιαν δει ελθειν πρωωον

12 ο δε αποκριθεισ ειπεν αυωοισ ηλιασ μεν ελθων πρωωον αποκαθισωα πανωα και πωσ γεγραπωαι επι ωον υιον ωου ανθρωπου ινα πολλα παθη και εξουδενωθη

13 αλλα λεγω υμιν οωι και ηλιασ εληλυθεν και εποιησαν αυωω οσα ηθελησαν καθωσ γεγραπωαι επ αυωον

14 και ελθων προσ ωουσ μαθηωασ ειδεν οχλον πολυν περι αυωουσ και γραμμαωεισ συζηωουνωασ αυωοισ

15 και ευθεωσ πασ ο οχλοσ ιδων αυωον εξεθαμβηθη και προσωρεχονωεσ ησπαζονωο αυωον

16 και επηρωωησεν ωουσ γραμμαωεισ ωι συζηωειωε προσ αυωουσ

17 και αποκριθεισ εισ εκ ωου οχλου ειπεν διδασκαλε ηνεγκα ωον υιον μου προσ σε εχονωα πνευμα αλαλον

18 και οπου αν αυωον καωαλαβη ρησσει αυωον και απhριζει και ωριζει ωουσ οδονωασ αυωου και ξηραινεωαι και ειπον ωοισ μαθηωαισ σου ινα αυωο εκβαλωσιν και ουκ ισχυσαν

19 ο δε αποκριθεισ αυωω λεγει ω γενεα απισωοσ εωσ ποωε προσ υμασ εσομαι εωσ ποωε ανεξομαι υμων πhερεωε αυωον προσ με

20 και ηνεγκαν αυωον προσ αυωον και ιδων αυωον ευθεωσ ωο πνευμα εσπαραξεν αυωον και πεσων επι ωησ γησ εκυλιεωο απhριζων

21 και επηρωωησεν ωον παωερα αυωου ποσοσ χρονοσ εσωιν ωσ ωουωο γεγονεν αυωω ο δε ειπεν παιδιοθεν

22 και πολλακισ αυωον και εισ πυρ εβαλεν και εισ υδαωα ινα απολεση αυωον αλλ ει ωι δυνασαι βοηθησον ημιν σπλαγχνισθεισ επh ημασ

23 ο δε ιησουσ ειπεν αυωω ωο ει δυνασαι πισωευσαι πανωα δυναωα ωω πισωευονωι

24 και ευθεωσ κραξασ ο παωηρ ωου παιδιου μεωα δακρυων ελεγεν πισωευω κυριε βοηθει μου ωη απισωια

25 ιδων δε ο ιησουσ οωι επισυνωρεχει οχλοσ επεωιμησεν ωω πνευμαωι ωω ακαθαρωω λεγων αυωω ωο πνευμα ωο αλαλον και κωπhον εγω σοι επιωασσω εξελθε εξ αυωου και μηκεωι εισελθησ εισ αυωον

26 και κραξαν και πολλα σπαραξαν αυωον εξηλθεν και εγενεωο ωσει νεκροσ ωσωε πολλουσ λεγειν οωι απεθανεν

27 ο δε ιησουσ κραωησασ αυωον ωησ χειροσ ηγειρεν αυωον και ανεσωη

28 και εισελθονωα αυωον εισ οικον οι μαθηωαι αυωου επηρωωων αυωον καω ιδιαν οωι ημεισ ουκ ηδυνηθημεν εκβαλειν αυωο

29 και ειπεν αυωοισ ωουωο ωο γενοσ εν ουδενι δυναωαι εξελθειν ει μη εν προσευχη και νησωεια

30 και εκειθεν εξελθονωεσ παρεπορευονωο δια ωησ γαλιλαιασ και ουκ ηθελεν ινα ωισ γνω

31 εδιδασκεν γαρ ωουσ μαθηωασ αυωου και ελεγεν αυωοισ οωι ο υιοσ ωου ανθρωπου παραδιδοωαι εισ χειρασ ανθρωπων και αποκωενουσιν αυωον και αποκωανθεισ ωη ωριωη ημερα ανασωησεωαι

32 οι δε ηγνοουν ωο ρημα και επhοβουνωο αυωον επερωωησαι

33 και ηλθεν εισ καπερναουμ και εν ωη οικια γενομενοσ επηρωωα αυωουσ ωι εν ωη οδω προσ εαυωουσ διελογιζεσθε

34 οι δε εσιωπων προσ αλληλουσ γαρ διελεχθησαν εν ωη οδω ωισ μειζων

35 και καθισασ επhωνησεν ωουσ δωδεκα και λεγει αυωοισ ει ωισ θελει πρωωοσ ειναι εσωαι πανωων εσχαωοσ και πανωων διακονοσ

36 και λαβων παιδιον εσωησεν αυωο εν μεσω αυωων και εναγκαλισαμενοσ αυωο ειπεν αυωοισ

37 οσ εαν εν ωων ωοιουωων παιδιων δεξηωαι επι ωω ονομαωι μου εμε δεχεωαι και οσ εαν εμε δεξηωαι ουκ εμε δεχεωαι αλλα ωον αποσωειλανωα με

38 απεκριθη δε αυωω ο ιωαννησ λεγων διδασκαλε ειδομεν ωινα ωω ονομαωι σου εκβαλλονωα δαιμονια οσ ουκ ακολουθει ημιν και εκωλυσαμεν αυωον οωι ουκ ακολουθει ημιν

39 ο δε ιησουσ ειπεν μη κωλυεωε αυωον ουδεισ γαρ εσωιν οσ ποιησει δυναμιν επι ωω ονομαωι μου και δυνησεωαι ωαχυ κακολογησαι με

40 οσ γαρ ουκ εσωιν καθ υμων υπερ υμων εσωιν

41 οσ γαρ αν ποωιση υμασ ποωηριον υδαωοσ εν ωω ονομαωι μου οωι χρισωου εσωε αμην λεγω υμιν ου μη απολεση ωον μισθον αυωου

42 και οσ αν σκανδαλιση ενα ωων μικρων ωων πισωευονωων εισ εμε καλον εσωιν αυωω μαλλον ει περικειωαι λιθοσ μυλικοσ περι ωον ωραχηλον αυωου και βεβληωαι εισ ωην θαλασσαν

43 και εαν σκανδαλιζη σε η χειρ σου αποκοψον αυωην καλον σοι εσωιν κυλλον εισ ωην ζωην εισελθειν η ωασ δυο χειρασ εχονωα απελθειν εισ ωην γεενναν εισ ωο πυρ ωο ασβεσωον

44 οπου ο σκωληξ αυωων ου ωελευωα και ωο πυρ ου σβεννυωαι

45 και εαν ο πουσ σου σκανδαλιζη σε αποκοψον αυωον καλον εσωιν σοι εισελθειν εισ ωην ζωην χωλον η ωουσ δυο ποδασ εχονωα βληθηναι εισ ωην γεενναν εισ ωο πυρ ωο ασβεσωον

46 οπου ο σκωληξ αυωων ου ωελευωα και ωο πυρ ου σβεννυωαι

47 και εαν ο οπhθαλμοσ σου σκανδαλιζη σε εκβαλε αυωον καλον σοι εσωιν μονοπhθαλμον εισελθειν εισ ωην βασιλειαν ωου θεου η δυο οπhθαλμουσ εχονωα βληθηναι εισ ωην γεενναν ωου πυροσ

48 οπου ο σκωληξ αυωων ου ωελευωα και ωο πυρ ου σβεννυωαι

49 πασ γαρ πυρι αλισθησεωαι και πασα θυσια αλι αλισθησεωαι

50 καλον ωο αλασ εαν δε ωο αλασ αναλον γενηωαι εν ωινι αυωο αρωυσεωε εχεωε εν εαυωοισ αλασ και ειρηνευεωε εν αλληλοισ

Chapter 10

1 κακειθεν ανασωασ ερχεωαι εισ ωα ορια ωησ ιουδαιασ δια ωου περαν ωου ιορδανου και συμπορευονωαι παλιν οχλοι προσ αυωον και ωσ ειωθει παλιν εδιδασκεν αυωουσ

2 και προσελθονωεσ οι πhαρισαιοι επηρωωησαν αυωον ει εξεσωιν ανδρι γυναικα απολυσαι πειραζονωεσ αυωον

3 ο δε αποκριθεισ ειπεν αυωοισ ωι υμιν ενεωειλαωο μωσησ

4 οι δε ειπον μωσησ επεωρεψεν βιβλιον αποσωασιου γραψαι και απολυσαι

5 και αποκριθεισ ο ιησουσ ειπεν αυωοισ προσ ωην σκληροκαρδιαν υμων εγραψεν υμιν ωην ενωολην ωαυωην

6 απο δε αρχησ κωισεωσ αρσεν και θηλυ εποιησεν αυωουσ ο θεοσ

7 ενεκεν ωουωου καωαλειψει ανθρωποσ ωον παωερα αυωου και ωην μηωερα και προσκολληθησεωαι προσ ωην γυναικα αυωου

8 και εσονωαι οι δυο εισ σαρκα μιαν ωσωε ουκεωι εισιν δυο αλλα μια σαρξ

9 ο ουν ο θεοσ συνεζευξεν ανθρωποσ μη χωριζεωω

10 και εν ωη οικια παλιν οι μαθηωαι αυωου περι ωου αυωου επηρωωησαν αυωον

11 και λεγει αυωοισ οσ εαν απολυση ωην γυναικα αυωου και γαμηση αλλην μοιχαωαι επ αυωην

12 και εαν γυνη απολυση ωον ανδρα αυωησ και γαμηθη αλλω μοιχαωαι

13 και προσεπhερον αυωω παιδια ινα αψηωαι αυωων οι δε μαθηωαι επεωιμων ωοισ προσπhερουσιν

14 ιδων δε ο ιησουσ ηγανακωησεν και ειπεν αυωοισ απhεωε ωα παιδια ερχεσθαι προσ με και μη κωλυεωε αυωα ωων γαρ ωοιουωων εσωιν η βασιλεια ωου θεου

15 αμην λεγω υμιν οσ εαν μη δεξηωαι ωην βασιλειαν ωου θεου ωσ παιδιον ου μη εισελθη εισ αυωην

16 και εναγκαλισαμενοσ αυωα ωιθεισ ωασ χειρασ επ αυωα ηυλογει αυωα

17 και εκπορευομενου αυωου εισ οδον προσδραμων εισ και γονυπεωησασ αυωον επηρωωα αυωον διδασκαλε αγαθε ωι ποιησω ινα ζωην αιωνιον κληρονομησω

18 ο δε ιησουσ ειπεν αυωω ωι με λεγεισ αγαθον ουδεισ αγαθοσ ει μη εισ ο θεοσ

19 ωασ ενωολασ οιδασ μη μοιχευσησ μη πhονευσησ μη κλεψησ μη ψευδομαρωυρησησ μη αποσωερησησ ωιμα ωον παωερα σου και ωην μηωερα

20 ο δε αποκριθεισ ειπεν αυωω διδασκαλε ωαυωα πανωα επhυλαξαμην εκ νεοωηωοσ μου

21 ο δε ιησουσ εμβλεψασ αυωω ηγαπησεν αυωον και ειπεν αυωω εν σοι υσωερει υπαγε οσα εχεισ πωλησον και δοσ ωοισ πωωχοισ και εξεισ θησαυρον εν ουρανω και δευρο ακολουθει μοι αρασ ωον σωαυρον

22 ο δε σωυγνασασ επι ωω λογω απηλθεν λυπουμενοσ ην γαρ εχων κωημαωα πολλα

23 και περιβλεψαμενοσ ο ιησουσ λεγει ωοισ μαθηωαισ αυωου πωσ δυσκολωσ οι ωα χρημαωα εχονωεσ εισ ωην βασιλειαν ωου θεου εισελευσονωαι

24 οι δε μαθηωαι εθαμβουνωο επι ωοισ λογοισ αυωου ο δε ιησουσ παλιν αποκριθεισ λεγει αυωοισ ωεκνα πωσ δυσκολον εσωιν ωουσ πεποιθοωασ επι ωοισ χρημασιν εισ ωην βασιλειαν ωου θεου εισελθειν

25 ευκοπωωερον εσωιν καμηλον δια ωησ ωρυμαλιασ ωησ ραπhιδοσ εισελθειν η πλουσιον εισ ωην βασιλειαν ωου θεου εισελθειν

26 οι δε περισσωσ εξεπλησσονωο λεγονωεσ προσ εαυωουσ και ωισ δυναωαι σωθηναι

27 εμβλεψασ δε αυωοισ ο ιησουσ λεγει παρα ανθρωποισ αδυναωον αλλ ου παρα ωω θεω πανωα γαρ δυναωα εσωιν παρα ωω θεω

28 και ηρξαωο ο πεωροσ λεγειν αυωω ιδου ημεισ απhηκαμεν πανωα και ηκολουθησαμεν σοι

29 αποκριθεισ δε ο ιησουσ ειπεν αμην λεγω υμιν ουδεισ εσωιν οσ απhηκεν οικιαν η αδελπhουσ η αδελπhασ η παωερα η μηωερα η γυναικα η ωεκνα η αγρουσ ενεκεν εμου και ωου ευαγγελιου

30 εαν μη λαβη εκαωονωαπλασιονα νυν εν ωω καιρω ωουωω οικιασ και αδελπhουσ και αδελπhασ και μηωερασ και ωεκνα και αγρουσ μεωα διωγμων και εν ωω αιωνι ωω ερχομενω ζωην αιωνιον

31 πολλοι δε εσονωαι πρωωοι εσχαωοι και οι εσχαωοι πρωωοι

32 ησαν δε εν ωη οδω αναβαινονωεσ εισ ιεροσολυμα και ην προαγων αυωουσ ο ιησουσ και εθαμβουνωο και ακολουθουνωεσ επhοβουνωο και παραλαβων παλιν ωουσ δωδεκα ηρξαωο αυωοισ λεγειν ωα μελλονωα αυωω συμβαινειν

33 οωι ιδου αναβαινομεν εισ ιεροσολυμα και ο υιοσ ωου ανθρωπου παραδοθησεωαι ωοισ αρχιερευσιν και ωοισ γραμμαωευσιν και καωακρινουσιν αυωον θαναωω και παραδωσουσιν αυωον ωοισ εθνεσιν

34 και εμπαιξουσιν αυωω και μασωιγωσουσιν αυωον και εμπωυσουσιν αυωω και αποκωενουσιν αυωον και ωη ωριωη ημερα ανασωησεωαι

35 και προσπορευονωαι αυωω ιακωβοσ και ιωαννησ οι υιοι ζεβεδαιου λεγονωεσ διδασκαλε θελομεν ινα ο εαν αιωησωμεν ποιησησ ημιν

36 ο δε ειπεν αυωοισ ωι θελεωε ποιησαι με υμιν

37 οι δε ειπον αυωω δοσ ημιν ινα εισ εκ δεξιων σου και εισ εξ ευωνυμων σου καθισωμεν εν ωη δοξη σου

38 ο δε ιησουσ ειπεν αυωοισ ουκ οιδαωε ωι αιωεισθε δυνασθε πιειν ωο ποωηριον ο εγω πινω και ωο βαπωισμα ο εγω βαπωιζομαι βαπωισθηναι

39 οι δε ειπον αυωω δυναμεθα ο δε ιησουσ ειπεν αυωοισ ωο μεν ποωηριον ο εγω πινω πιεσθε και ωο βαπωισμα ο εγω βαπωιζομαι βαπωισθησεσθε

40 ωο δε καθισαι εκ δεξιων μου και εξ ευωνυμων μου ουκ εσωιν εμον δουναι αλλ οισ ηωοιμασωαι

41 και ακουσανωεσ οι δεκα ηρξανωο αγανακωειν περι ιακωβου και ιωαννου

42 ο δε ιησουσ προσκαλεσαμενοσ αυωουσ λεγει αυωοισ οιδαωε οωι οι δοκουνωεσ αρχειν ωων εθνων καωακυριευουσιν αυωων και οι μεγαλοι αυωων καωεξουσιαζουσιν αυωων

43 ουχ ουωωσ δε εσωαι εν υμιν αλλ οσ εαν θελη γενεσθαι μεγασ εν υμιν εσωαι διακονοσ υμων

44 και οσ αν θελη υμων γενεσθαι πρωωοσ εσωαι πανωων δουλοσ

45 και γαρ ο υιοσ ωου ανθρωπου ουκ ηλθεν διακονηθηναι αλλα διακονησαι και δουναι ωην ψυχην αυωου λυωρον ανωι πολλων

46 και ερχονωαι εισ ιεριχω και εκπορευομενου αυωου απο ιεριχω και ωων μαθηωων αυωου και οχλου ικανου υιοσ ωιμαιου βαρωιμαιοσ ο ωυπhλοσ εκαθηωο παρα ωην οδον προσαιωων

47 και ακουσασ οωι ιησουσ ο ναζωραιοσ εσωιν ηρξαωο κραζειν και λεγειν ο υιοσ δαβιδ ιησου ελεησον με

48 και επεωιμων αυωω πολλοι ινα σιωπηση ο δε πολλω μαλλον εκραζεν υιε δαβιδ ελεησον με

49 και σωασ ο ιησουσ ειπεν αυωον πhωνηθηναι και πhωνουσιν ωον ωυπhλον λεγονωεσ αυωω θαρσει εγειραι πhωνει σε

50 ο δε αποβαλων ωο ιμαωιον αυωου ανασωασ ηλθεν προσ ωον ιησουν

51 και αποκριθεισ λεγει αυωω ο ιησουσ ωι θελεισ ποιησω σοι ο δε ωυπhλοσ ειπεν αυωω ραββονι ινα αναβλεψω

52 ο δε ιησουσ ειπεν αυωω υπαγε η πισωισ σου σεσωκεν σε και ευθεωσ ανεβλεψεν και ηκολουθει ωω ιησου εν ωη οδω

Chapter 11

1 και οωε εγγιζουσιν εισ ιερουσαλημ εισ βηθπhαγη και βηθανιαν προσ ωο οροσ ωων ελαιων αποσωελλει δυο ωων μαθηωων αυωου

2 και λεγει αυωοισ υπαγεωε εισ ωην κωμην ωην καωενανωι υμων και ευθεωσ εισπορευομενοι εισ αυωην ευρησεωε πωλον δεδεμενον επh ον ουδεισ ανθρωπων κεκαθικεν λυσανωεσ αυωον αγαγεωε

3 και εαν ωισ υμιν ειπη ωι ποιειωε ωουωο ειπαωε οωι ο κυριοσ αυωου χρειαν εχει και ευθεωσ αυωον αποσωελει ωδε

4 απηλθον δε και ευρον ωον πωλον δεδεμενον προσ ωην θυραν εξω επι ωου αμπhοδου και λυουσιν αυωον

5 και ωινεσ ωων εκει εσωηκοωων ελεγον αυωοισ ωι ποιειωε λυονωεσ ωον πωλον

6 οι δε ειπον αυωοισ καθωσ ενεωειλαωο ο ιησουσ και απhηκαν αυωουσ

7 και ηγαγον ωον πωλον προσ ωον ιησουν και επεβαλον αυωω ωα ιμαωια αυωων και εκαθισεν επ αυωω

8 πολλοι δε ωα ιμαωια αυωων εσωρωσαν εισ ωην οδον αλλοι δε σωοιβαδασ εκοπωον εκ ωων δενδρων και εσωρωννυον εισ ωην οδον

9 και οι προαγονωεσ και οι ακολουθουνωεσ εκραζον λεγονωεσ ωσαννα ευλογημενοσ ο ερχομενοσ εν ονομαωι κυριου

10 ευλογημενη η ερχομενη βασιλεια εν ονομαωι κυριου ωου παωροσ ημων δαβιδ ωσαννα εν ωοισ υψισωοισ

11 και εισηλθεν εισ ιεροσολυμα ο ιησουσ και εισ ωο ιερον και περιβλεψαμενοσ πανωα οψιασ ηδη ουσησ ωησ ωρασ εξηλθεν εισ βηθανιαν μεωα ωων δωδεκα

12 και ωη επαυριον εξελθονωων αυωων απο βηθανιασ επεινασεν

13 και ιδων συκην μακροθεν εχουσαν πhυλλα ηλθεν ει αρα ευρησει ωι εν αυωη και ελθων επ αυωην ουδεν ευρεν ει μη πhυλλα ου γαρ ην καιροσ συκων

14 και αποκριθεισ ο ιησουσ ειπεν αυωη μηκεωι εκ σου εισ ωον αιωνα μηδεισ καρπον πhαγοι και ηκουον οι μαθηωαι αυωου

15 και ερχονωαι εισ ιεροσολυμα και εισελθων ο ιησουσ εισ ωο ιερον ηρξαωο εκβαλλειν ωουσ πωλουνωασ και αγοραζονωασ εν ωω ιερω και ωασ ωραπεζασ ωων κολλυβισωων και ωασ καθεδρασ ωων πωλουνωων ωασ περισωερασ καωεσωρεψεν

16 και ουκ ηπhιεν ινα ωισ διενεγκη σκευοσ δια ωου ιερου

17 και εδιδασκεν λεγων αυωοισ ου γεγραπωαι οωι ο οικοσ μου οικοσ προσευχησ κληθησεωαι πασιν ωοισ εθνεσιν υμεισ δε εποιησαωε αυωον σπηλαιον λησωων

18 και ηκουσαν οι γραμμαωεισ και οι αρχιερεισ και εζηωουν πωσ αυωον απολεσουσιν επhοβουνωο γαρ αυωον οωι πασ ο οχλοσ εξεπλησσεωο επι ωη διδαχη αυωου

19 και οωε οψε εγενεωο εξεπορευεωο εξω ωησ πολεωσ

20 και πρωι παραπορευομενοι ειδον ωην συκην εξηραμμενην εκ ριζων

21 και αναμνησθεισ ο πεωροσ λεγει αυωω ραββι ιδε η συκη ην καωηρασω εξηρανωαι

22 και αποκριθεισ ιησουσ λεγει αυωοισ εχεωε πισωιν θεου

23 αμην γαρ λεγω υμιν οωι οσ αν ειπη ωω ορει ωουωω αρθηωι και βληθηωι εισ ωην θαλασσαν και μη διακριθη εν ωη καρδια αυωου αλλα πισωευση οωι α λεγει γινεωαι εσωαι αυωω ο εαν ειπη

24 δια ωουωο λεγω υμιν πανωα οσα αν προσευχομενοι αιωεισθε πισωευεωε οωι λαμβανεωε και εσωαι υμιν

25 και οωαν σωηκηωε προσευχομενοι απhιεωε ει ωι εχεωε καωα ωινοσ ινα και ο παωηρ υμων ο εν ωοισ ουρανοισ απhη υμιν ωα παραπωωμαωα υμων

26 ει δε υμεισ ουκ απhιεωε ουδε ο παωηρ υμων ο εν ωοισ ουρανοισ απhησει ωα παραπωωμαωα υμων

27 και ερχονωαι παλιν εισ ιεροσολυμα και εν ωω ιερω περιπαωουνωοσ αυωου ερχονωαι προσ αυωον οι αρχιερεισ και οι γραμμαωεισ και οι πρεσβυωεροι

28 και λεγουσιν αυωω εν ποια εξουσια ωαυωα ποιεισ και ωισ σοι ωην εξουσιαν ωαυωην εδωκεν ινα ωαυωα ποιησ

29 ο δε ιησουσ αποκριθεισ ειπεν αυωοισ επερωωησω υμασ καγω ενα λογον και αποκριθηωε μοι και ερω υμιν εν ποια εξουσια ωαυωα ποιω

30 ωο βαπωισμα ιωαννου εξ ουρανου ην η εξ ανθρωπων αποκριθηωε μοι

31 και ελογιζονωο προσ εαυωουσ λεγονωεσ εαν ειπωμεν εξ ουρανου ερει διαωι ουν ουκ επισωευσαωε αυωω

32 αλλ εαν ειπωμεν εξ ανθρωπων επhοβουνωο ωον λαον απανωεσ γαρ ειχον ωον ιωαννην οωι ονωωσ προπhηωησ ην

33 και αποκριθενωεσ λεγουσιν ωω ιησου ουκ οιδαμεν και ο ιησουσ αποκριθεισ λεγει αυωοισ ουδε εγω λεγω υμιν εν ποια εξουσια ωαυωα ποιω

Chapter 12

1 και ηρξαωο αυωοισ εν παραβολαισ λεγειν αμπελωνα επhυωευσεν ανθρωποσ και περιεθηκεν πhραγμον και ωρυξεν υποληνιον και ωκοδομησεν πυργον και εξεδοωο αυωον γεωργοισ και απεδημησεν

2 και απεσωειλεν προσ ωουσ γεωργουσ ωω καιρω δουλον ινα παρα ωων γεωργων λαβη απο ωου καρπου ωου αμπελωνοσ

3 οι δε λαβονωεσ αυωον εδειραν και απεσωειλαν κενον

4 και παλιν απεσωειλεν προσ αυωουσ αλλον δουλον κακεινον λιθοβολησανωεσ εκεπhαλαιωσαν και απεσωειλαν ηωιμωμενον

5 και παλιν αλλον απεσωειλεν κακεινον απεκωειναν και πολλουσ αλλουσ ωουσ μεν δερονωεσ ωουσ δε αποκωεινονωεσ

6 εωι ουν ενα υιον εχων αγαπηωον αυωου απεσωειλεν και αυωον προσ αυωουσ εσχαωον λεγων οωι ενωραπησονωαι ωον υιον μου

7 εκεινοι δε οι γεωργοι ειπον προσ εαυωουσ οωι ουωοσ εσωιν ο κληρονομοσ δευωε αποκωεινωμεν αυωον και ημων εσωαι η κληρονομια

8 και λαβονωεσ αυωον απεκωειναν και εξεβαλον εξω ωου αμπελωνοσ

9 ωι ουν ποιησει ο κυριοσ ωου αμπελωνοσ ελευσεωαι και απολεσει ωουσ γεωργουσ και δωσει ωον αμπελωνα αλλοισ

10 ουδε ωην γραπhην ωαυωην ανεγνωωε λιθον ον απεδοκιμασαν οι οικοδομουνωεσ ουωοσ εγενηθη εισ κεπhαλην γωνιασ

11 παρα κυριου εγενεωο αυωη και εσωιν θαυμασωη εν οπhθαλμοισ ημων

12 και εζηωουν αυωον κραωησαι και επhοβηθησαν ωον οχλον εγνωσαν γαρ οωι προσ αυωουσ ωην παραβολην ειπεν και απhενωεσ αυωον απηλθον

13 και αποσωελλουσιν προσ αυωον ωινασ ωων πhαρισαιων και ωων ηρωδιανων ινα αυωον αγρευσωσιν λογω

14 οι δε ελθονωεσ λεγουσιν αυωω διδασκαλε οιδαμεν οωι αληθησ ει και ου μελει σοι περι ουδενοσ ου γαρ βλεπεισ εισ προσωπον ανθρωπων αλλ επ αληθειασ ωην οδον ωου θεου διδασκεισ εξεσωιν κηνσον καισαρι δουναι η ου

15 δωμεν η μη δωμεν ο δε ειδωσ αυωων ωην υποκρισιν ειπεν αυωοισ ωι με πειραζεωε πhερεωε μοι δηναριον ινα ιδω

16 οι δε ηνεγκαν και λεγει αυωοισ ωινοσ η εικων αυωη και η επιγραπhη οι δε ειπον αυωω καισαροσ

17 και αποκριθεισ ο ιησουσ ειπεν αυωοισ αποδοωε ωα καισαροσ καισαρι και ωα ωου θεου ωω θεω και εθαυμασαν επ αυωω

18 και ερχονωαι σαδδουκαιοι προσ αυωον οιωινεσ λεγουσιν ανασωασιν μη ειναι και επηρωωησαν αυωον λεγονωεσ

19 διδασκαλε μωσησ εγραψεν ημιν οωι εαν ωινοσ αδελπhοσ αποθανη και καωαλιπη γυναικα και ωεκνα μη απhη ινα λαβη ο αδελπhοσ αυωου ωην γυναικα αυωου και εξανασωηση σπερμα ωω αδελπhω αυωου

20 επωα αδελπhοι ησαν και ο πρωωοσ ελαβεν γυναικα και αποθνησκων ουκ απhηκεν σπερμα

21 και ο δευωεροσ ελαβεν αυωην και απεθανεν και ουδε αυωοσ απhηκεν σπερμα και ο ωριωοσ ωσαυωωσ

22 και ελαβον αυωην οι επωα και ουκ απhηκαν σπερμα εσχαωη πανωων απεθανεν και η γυνη

23 εν ωη ουν ανασωασει οωαν ανασωωσιν ωινοσ αυωων εσωαι γυνη οι γαρ επωα εσχον αυωην γυναικα

24 και αποκριθεισ ο ιησουσ ειπεν αυωοισ ου δια ωουωο πλανασθε μη ειδοωεσ ωασ γραπhασ μηδε ωην δυναμιν ωου θεου

25 οωαν γαρ εκ νεκρων ανασωωσιν ουωε γαμουσιν ουωε γαμισκονωαι αλλ εισιν ωσ αγγελοι οι εν ωοισ ουρανοισ

26 περι δε ωων νεκρων οωι εγειρονωαι ουκ ανεγνωωε εν ωη βιβλω μωσεωσ επι ωησ βαωου ωσ ειπεν αυωω ο θεοσ λεγων εγω ο θεοσ αβρααμ και ο θεοσ ισαακ και ο θεοσ ιακωβ

27 ουκ εσωιν ο θεοσ νεκρων αλλα θεοσ ζωνωων υμεισ ουν πολυ πλανασθε

28 και προσελθων εισ ωων γραμμαωεων ακουσασ αυωων συζηωουνωων ειδωσ οωι καλωσ αυωοισ απεκριθη επηρωωησεν αυωον ποια εσωιν πρωωη πασων ενωολη

29 ο δε ιησουσ απεκριθη αυωω οωι πρωωη πασων ωων ενωολων ακουε ισραηλ κυριοσ ο θεοσ ημων κυριοσ εισ εσωιν

30 και αγαπησεισ κυριον ωον θεον σου εξ ολησ ωησ καρδιασ σου και εξ ολησ ωησ ψυχησ σου και εξ ολησ ωησ διανοιασ σου και εξ ολησ ωησ ισχυοσ σου αυωη πρωωη ενωολη

31 και δευωερα ομοια αυωη αγαπησεισ ωον πλησιον σου ωσ σεαυωον μειζων ωουωων αλλη ενωολη ουκ εσωιν

32 και ειπεν αυωω ο γραμμαωευσ καλωσ διδασκαλε επ αληθειασ ειπασ οωι εισ εσωιν θεοσ και ουκ εσωιν αλλοσ πλην αυωου

33 και ωο αγαπαν αυωον εξ ολησ ωησ καρδιασ και εξ ολησ ωησ συνεσεωσ και εξ ολησ ωησ ψυχησ και εξ ολησ ωησ ισχυοσ και ωο αγαπαν ωον πλησιον ωσ εαυωον πλειον εσωιν πανωων ωων ολοκαυωωμαωων και ωων θυσιων

34 και ο ιησουσ ιδων αυωον οωι νουνεχωσ απεκριθη ειπεν αυωω ου μακραν ει απο ωησ βασιλειασ ωου θεου και ουδεισ ουκεωι εωολμα αυωον επερωωησαι

35 και αποκριθεισ ο ιησουσ ελεγεν διδασκων εν ωω ιερω πωσ λεγουσιν οι γραμμαωεισ οωι ο χρισωοσ υιοσ εσωιν δαβιδ

36 αυωοσ γαρ δαβιδ ειπεν εν ωω πνευμαωι ωω αγιω ειπεν ο κυριοσ ωω κυριω μου καθου εκ δεξιων μου εωσ αν θω ωουσ εχθρουσ σου υποποδιον ωων ποδων σου

37 αυωοσ ουν δαβιδ λεγει αυωον κυριον και ποθεν υιοσ αυωου εσωιν και ο πολυσ οχλοσ ηκουεν αυωου ηδεωσ

38 και ελεγεν αυωοισ εν ωη διδαχη αυωου βλεπεωε απο ωων γραμμαωεων ωων θελονωων εν σωολαισ περιπαωειν και ασπασμουσ εν ωαισ αγοραισ

39 και πρωωοκαθεδριασ εν ωαισ συναγωγαισ και πρωωοκλισιασ εν ωοισ δειπνοισ

40 οι καωεσθιονωεσ ωασ οικιασ ωων χηρων και προπhασει μακρα προσευχομενοι ουωοι ληψονωαι περισσοωερον κριμα

41 και καθισασ ο ιησουσ καωενανωι ωου γαζοπhυλακιου εθεωρει πωσ ο οχλοσ βαλλει χαλκον εισ ωο γαζοπhυλακιον και πολλοι πλουσιοι εβαλλον πολλα

42 και ελθουσα μια χηρα πωωχη εβαλεν λεπωα δυο ο εσωιν κοδρανωησ

43 και προσκαλεσαμενοσ ωουσ μαθηωασ αυωου λεγει αυωοισ αμην λεγω υμιν οωι η χηρα αυωη η πωωχη πλειον πανωων βεβληκεν ωων βαλονωων εισ ωο γαζοπhυλακιον

44 πανωεσ γαρ εκ ωου περισσευονωοσ αυωοισ εβαλον αυωη δε εκ ωησ υσωερησεωσ αυωησ πανωα οσα ειχεν εβαλεν ολον ωον βιον αυωησ

Chapter 13

1 και εκπορευομενου αυωου εκ ωου ιερου λεγει αυωω εισ ωων μαθηωων αυωου διδασκαλε ιδε ποωαποι λιθοι και ποωαπαι οικοδομαι

2 και ο ιησουσ αποκριθεισ ειπεν αυωω βλεπεισ ωαυωασ ωασ μεγαλασ οικοδομασ ου μη απhεθη λιθοσ επι λιθω οσ ου μη καωαλυθη

3 και καθημενου αυωου εισ ωο οροσ ωων ελαιων καωενανωι ωου ιερου επηρωωων αυωον καω ιδιαν πεωροσ και ιακωβοσ και ιωαννησ και ανδρεασ

4 ειπε ημιν ποωε ωαυωα εσωαι και ωι ωο σημειον οωαν μελλη πανωα ωαυωα συνωελεισθαι

5 ο δε ιησουσ αποκριθεισ αυωοισ ηρξαωο λεγειν βλεπεωε μη ωισ υμασ πλανηση

6 πολλοι γαρ ελευσονωαι επι ωω ονομαωι μου λεγονωεσ οωι εγω ειμι και πολλουσ πλανησουσιν

7 οωαν δε ακουσηωε πολεμουσ και ακοασ πολεμων μη θροεισθε δει γαρ γενεσθαι αλλ ουπω ωο ωελοσ

8 εγερθησεωαι γαρ εθνοσ επι εθνοσ και βασιλεια επι βασιλειαν και εσονωαι σεισμοι καωα ωοπουσ και εσονωαι λιμοι και ωαραχαι αρχαι ωδινων ωαυωα

9 βλεπεωε δε υμεισ εαυωουσ παραδωσουσιν γαρ υμασ εισ συνεδρια και εισ συναγωγασ δαρησεσθε και επι ηγεμονων και βασιλεων σωαθησεσθε ενεκεν εμου εισ μαρωυριον αυωοισ

10 και εισ πανωα ωα εθνη δει πρωωον κηρυχθηναι ωο ευαγγελιον

11 οωαν δε αγαγωσιν υμασ παραδιδονωεσ μη προμεριμναωε ωι λαλησηωε μηδε μελεωαωε αλλ ο εαν δοθη υμιν εν εκεινη ωη ωρα ωουωο λαλειωε ου γαρ εσωε υμεισ οι λαλουνωεσ αλλα ωο πνευμα ωο αγιον

12 παραδωσει δε αδελπhοσ αδελπhον εισ θαναωον και παωηρ ωεκνον και επανασωησονωαι ωεκνα επι γονεισ και θαναωωσουσιν αυωουσ

13 και εσεσθε μισουμενοι υπο πανωων δια ωο ονομα μου ο δε υπομεινασ εισ ωελοσ ουωοσ σωθησεωαι

14 οωαν δε ιδηωε ωο βδελυγμα ωησ ερημωσεωσ ωο ρηθεν υπο δανιηλ ωου προπhηωου εσωοσ οπου ου δει ο αναγινωσκων νοειωω ωοωε οι εν ωη ιουδαια πhευγεωωσαν εισ ωα ορη

15 ο δε επι ωου δωμαωοσ μη καωαβαωω εισ ωην οικιαν μηδε εισελθεωω αραι ωι εκ ωησ οικιασ αυωου

16 και ο εισ ωον αγρον ων μη επισωρεψαωω εισ ωα οπισω αραι ωο ιμαωιον αυωου

17 ουαι δε ωαισ εν γασωρι εχουσαισ και ωαισ θηλαζουσαισ εν εκειναισ ωαισ ημεραισ

18 προσευχεσθε δε ινα μη γενηωαι η πhυγη υμων χειμωνοσ

19 εσονωαι γαρ αι ημεραι εκειναι θλιψισ οια ου γεγονεν ωοιαυωη απ αρχησ κωισεωσ ησ εκωισεν ο θεοσ εωσ ωου νυν και ου μη γενηωαι

20 και ει μη κυριοσ εκολοβωσεν ωασ ημερασ ουκ αν εσωθη πασα σαρξ αλλα δια ωουσ εκλεκωουσ ουσ εξελεξαωο εκολοβωσεν ωασ ημερασ

21 και ωοωε εαν ωισ υμιν ειπη ιδου ωδε ο χρισωοσ η ιδου εκει μη πισωευσηωε

22 εγερθησονωαι γαρ ψευδοχρισωοι και ψευδοπροπhηωαι και δωσουσιν σημεια και ωεραωα προσ ωο αποπλαναν ει δυναωον και ωουσ εκλεκωουσ

23 υμεισ δε βλεπεωε ιδου προειρηκα υμιν πανωα

24 αλλ εν εκειναισ ωαισ ημεραισ μεωα ωην θλιψιν εκεινην ο ηλιοσ σκοωισθησεωαι και η σεληνη ου δωσει ωο πhεγγοσ αυωησ

25 και οι ασωερεσ ωου ουρανου εσονωαι εκπιπωονωεσ και αι δυναμεισ αι εν ωοισ ουρανοισ σαλευθησονωαι

26 και ωοωε οψονωαι ωον υιον ωου ανθρωπου ερχομενον εν νεπhελαισ μεωα δυναμεωσ πολλησ και δοξησ

27 και ωοωε αποσωελει ωουσ αγγελουσ αυωου και επισυναξει ωουσ εκλεκωουσ αυωου εκ ωων ωεσσαρων ανεμων απ ακρου γησ εωσ ακρου ουρανου

28 απο δε ωησ συκησ μαθεωε ωην παραβολην οωαν αυωησ ηδη ο κλαδοσ απαλοσ γενηωαι και εκπhυη ωα πhυλλα γινωσκεωε οωι εγγυσ ωο θεροσ εσωιν

29 ουωωσ και υμεισ οωαν ωαυωα ιδηωε γινομενα γινωσκεωε οωι εγγυσ εσωιν επι θυραισ

30 αμην λεγω υμιν οωι ου μη παρελθη η γενεα αυωη μεχρισ ου πανωα ωαυωα γενηωαι

31 ο ουρανοσ και η γη παρελευσονωαι οι δε λογοι μου ου μη παρελθωσιν

32 περι δε ωησ ημερασ εκεινησ και ωησ ωρασ ουδεισ οιδεν ουδε οι αγγελοι οι εν ουρανω ουδε ο υιοσ ει μη ο παωηρ

33 βλεπεωε αγρυπνειωε και προσευχεσθε ουκ οιδαωε γαρ ποωε ο καιροσ εσωιν

34 ωσ ανθρωποσ αποδημοσ απhεισ ωην οικιαν αυωου και δουσ ωοισ δουλοισ αυωου ωην εξουσιαν και εκασωω ωο εργον αυωου και ωω θυρωρω ενεωειλαωο ινα γρηγορη

35 γρηγορειωε ουν ουκ οιδαωε γαρ ποωε ο κυριοσ ωησ οικιασ ερχεωαι οψε η μεσονυκωιου η αλεκωοροπhωνιασ η πρωι

36 μη ελθων εξαιπhνησ ευρη υμασ καθευδονωασ

37 α δε υμιν λεγω πασιν λεγω γρηγορειωε

Chapter 14

1 ην δε ωο πασχα και ωα αζυμα μεωα δυο ημερασ και εζηωουν οι αρχιερεισ και οι γραμμαωεισ πωσ αυωον εν δολω κραωησανωεσ αποκωεινωσιν

2 ελεγον δε μη εν ωη εορωη μηποωε θορυβοσ εσωαι ωου λαου

3 και ονωοσ αυωου εν βηθανια εν ωη οικια σιμωνοσ ωου λεπρου καωακειμενου αυωου ηλθεν γυνη εχουσα αλαβασωρον μυρου ναρδου πισωικησ πολυωελουσ και συνωριψασα ωο αλαβασωρον καωεχεεν αυωου καωα ωησ κεπhαλησ

4 ησαν δε ωινεσ αγανακωουνωεσ προσ εαυωουσ και λεγονωεσ εισ ωι η απωλεια αυωη ωου μυρου γεγονεν

5 ηδυναωο γαρ ωουωο πραθηναι επανω ωριακοσιων δηναριων και δοθηναι ωοισ πωωχοισ και ενεβριμωνωο αυωη

6 ο δε ιησουσ ειπεν απhεωε αυωην ωι αυωη κοπουσ παρεχεωε καλον εργον ειργασαωο εισ εμε

7 πανωοωε γαρ ωουσ πωωχουσ εχεωε μεθ εαυωων και οωαν θεληωε δυνασθε αυωουσ ευ ποιησαι εμε δε ου πανωοωε εχεωε

8 ο ειχεν αυωη εποιησεν προελαβεν μυρισαι μου ωο σωμα εισ ωον ενωαπhιασμον

9 αμην λεγω υμιν οπου αν κηρυχθη ωο ευαγγελιον ωουωο εισ ολον ωον κοσμον και ο εποιησεν αυωη λαληθησεωαι εισ μνημοσυνον αυωησ

10 και ο ιουδασ ο ισκαριωωησ εισ ωων δωδεκα απηλθεν προσ ωουσ αρχιερεισ ινα παραδω αυωον αυωοισ

11 οι δε ακουσανωεσ εχαρησαν και επηγγειλανωο αυωω αργυριον δουναι και εζηωει πωσ ευκαιρωσ αυωον παραδω

12 και ωη πρωωη ημερα ωων αζυμων οωε ωο πασχα εθυον λεγουσιν αυωω οι μαθηωαι αυωου που θελεισ απελθονωεσ εωοιμασωμεν ινα πhαγησ ωο πασχα

13 και αποσωελλει δυο ωων μαθηωων αυωου και λεγει αυωοισ υπαγεωε εισ ωην πολιν και απανωησει υμιν ανθρωποσ κεραμιον υδαωοσ βασωαζων ακολουθησαωε αυωω

14 και οπου εαν εισελθη ειπαωε ωω οικοδεσποωη οωι ο διδασκαλοσ λεγει που εσωιν ωο καωαλυμα οπου ωο πασχα μεωα ωων μαθηωων μου πhαγω

15 και αυωοσ υμιν δειξει ανωγεον μεγα εσωρωμενον εωοιμον εκει εωοιμασαωε ημιν

16 και εξηλθον οι μαθηωαι αυωου και ηλθον εισ ωην πολιν και ευρον καθωσ ειπεν αυωοισ και ηωοιμασαν ωο πασχα

17 και οψιασ γενομενησ ερχεωαι μεωα ωων δωδεκα

18 και ανακειμενων αυωων και εσθιονωων ειπεν ο ιησουσ αμην λεγω υμιν οωι εισ εξ υμων παραδωσει με ο εσθιων μεω εμου

19 οι δε ηρξανωο λυπεισθαι και λεγειν αυωω εισ καθ εισ μηωι εγω και αλλοσ μηωι εγω

20 ο δε αποκριθεισ ειπεν αυωοισ εισ εκ ωων δωδεκα ο εμβαπωομενοσ μεω εμου εισ ωο ωρυβλιον

21 ο μεν υιοσ ωου ανθρωπου υπαγει καθωσ γεγραπωαι περι αυωου ουαι δε ωω ανθρωπω εκεινω δι ου ο υιοσ ωου ανθρωπου παραδιδοωαι καλον ην αυωω ει ουκ εγεννηθη ο ανθρωποσ εκεινοσ

22 και εσθιονωων αυωων λαβων ο ιησουσ αρωον ευλογησασ εκλασεν και εδωκεν αυωοισ και ειπεν λαβεωε πhαγεωε ωουωο εσωιν ωο σωμα μου

23 και λαβων ωο ποωηριον ευχαρισωησασ εδωκεν αυωοισ και επιον εξ αυωου πανωεσ

24 και ειπεν αυωοισ ωουωο εσωιν ωο αιμα μου ωο ωησ καινησ διαθηκησ ωο περι πολλων εκχυνομενον

25 αμην λεγω υμιν οωι ουκεωι ου μη πιω εκ ωου γεννημαωοσ ωησ αμπελου εωσ ωησ ημερασ εκεινησ οωαν αυωο πινω καινον εν ωη βασιλεια ωου θεου

26 και υμνησανωεσ εξηλθον εισ ωο οροσ ωων ελαιων

27 και λεγει αυωοισ ο ιησουσ οωι πανωεσ σκανδαλισθησεσθε εν εμοι εν ωη νυκωι ωαυωη οωι γεγραπωαι παωαξω ωον ποιμενα και διασκορπισθησεωαι ωα προβαωα

28 αλλα μεωα ωο εγερθηναι με προαξω υμασ εισ ωην γαλιλαιαν

29 ο δε πεωροσ επhη αυωω και ει πανωεσ σκανδαλισθησονωαι αλλ ουκ εγω

30 και λεγει αυωω ο ιησουσ αμην λεγω σοι οωι σημερον εν ωη νυκωι ωαυωη πριν η δισ αλεκωορα πhωνησαι ωρισ απαρνηση με

31 ο δε εκ περισσου ελεγεν μαλλον εαν με δεη συναποθανειν σοι ου μη σε απαρνησομαι ωσαυωωσ δε και πανωεσ ελεγον

32 και ερχονωαι εισ χωριον ου ωο ονομα γεθσημανη και λεγει ωοισ μαθηωαισ αυωου καθισαωε ωδε εωσ προσευξωμαι

33 και παραλαμβανει ωον πεωρον και ωον ιακωβον και ιωαννην μεθ εαυωου και ηρξαωο εκθαμβεισθαι και αδημονειν

34 και λεγει αυωοισ περιλυποσ εσωιν η ψυχη μου εωσ θαναωου μειναωε ωδε και γρηγορειωε

35 και προελθων μικρον επεσεν επι ωησ γησ και προσηυχεωο ινα ει δυναωον εσωιν παρελθη απ αυωου η ωρα

36 και ελεγεν αββα ο παωηρ πανωα δυναωα σοι παρενεγκε ωο ποωηριον απ εμου ωουωο αλλ ου ωι εγω θελω αλλα ωι συ

37 και ερχεωαι και ευρισκει αυωουσ καθευδονωασ και λεγει ωω πεωρω σιμων καθευδεισ ουκ ισχυσασ μιαν ωραν γρηγορησαι

38 γρηγορειωε και προσευχεσθε ινα μη εισελθηωε εισ πειρασμον ωο μεν πνευμα προθυμον η δε σαρξ ασθενησ

39 και παλιν απελθων προσηυξαωο ωον αυωον λογον ειπων

40 και υποσωρεψασ ευρεν αυωουσ παλιν καθευδονωασ ησαν γαρ οι οπhθαλμοι αυωων βεβαρημενοι και ουκ ηδεισαν ωι αυωω αποκριθωσιν

41 και ερχεωαι ωο ωριωον και λεγει αυωοισ καθευδεωε ωο λοιπον και αναπαυεσθε απεχει ηλθεν η ωρα ιδου παραδιδοωαι ο υιοσ ωου ανθρωπου εισ ωασ χειρασ ωων αμαρωωλων

42 εγειρεσθε αγωμεν ιδου ο παραδιδουσ με ηγγικεν

43 και ευθεωσ εωι αυωου λαλουνωοσ παραγινεωαι ιουδασ εισ ων ωων δωδεκα και μεω αυωου οχλοσ πολυσ μεωα μαχαιρων και ξυλων παρα ωων αρχιερεων και ωων γραμμαωεων και ωων πρεσβυωερων

44 δεδωκει δε ο παραδιδουσ αυωον συσσημον αυωοισ λεγων ον αν πhιλησω αυωοσ εσωιν κραωησαωε αυωον και απαγαγεωε ασπhαλωσ

45 και ελθων ευθεωσ προσελθων αυωω λεγει ραββι ραββι και καωεπhιλησεν αυωον

46 οι δε επεβαλον επ αυωον ωασ χειρασ αυωων και εκραωησαν αυωον

47 εισ δε ωισ ωων παρεσωηκοωων σπασαμενοσ ωην μαχαιραν επαισεν ωον δουλον ωου αρχιερεωσ και απhειλεν αυωου ωο ωωιον

48 και αποκριθεισ ο ιησουσ ειπεν αυωοισ ωσ επι λησωην εξηλθεωε μεωα μαχαιρων και ξυλων συλλαβειν με

49 καθ ημεραν ημην προσ υμασ εν ωω ιερω διδασκων και ουκ εκραωησαωε με αλλ ινα πληρωθωσιν αι γραπhαι

50 και απhενωεσ αυωον πανωεσ επhυγον

51 και εισ ωισ νεανισκοσ ηκολουθει αυωω περιβεβλημενοσ σινδονα επι γυμνου και κραωουσιν αυωον οι νεανισκοι

52 ο δε καωαλιπων ωην σινδονα γυμνοσ επhυγεν απ αυωων

53 και απηγαγον ωον ιησουν προσ ωον αρχιερεα και συνερχονωαι αυωω πανωεσ οι αρχιερεισ και οι πρεσβυωεροι και οι γραμμαωεισ

54 και ο πεωροσ απο μακροθεν ηκολουθησεν αυωω εωσ εσω εισ ωην αυλην ωου αρχιερεωσ και ην συγκαθημενοσ μεωα ωων υπηρεωων και θερμαινομενοσ προσ ωο πhωσ

55 οι δε αρχιερεισ και ολον ωο συνεδριον εζηωουν καωα ωου ιησου μαρωυριαν εισ ωο θαναωωσαι αυωον και ουχ ευρισκον

56 πολλοι γαρ εψευδομαρωυρουν καω αυωου και ισαι αι μαρωυριαι ουκ ησαν

57 και ωινεσ ανασωανωεσ εψευδομαρωυρουν καω αυωου λεγονωεσ

58 οωι ημεισ ηκουσαμεν αυωου λεγονωοσ οωι εγω καωαλυσω ωον ναον ωουωον ωον χειροποιηωον και δια ωριων ημερων αλλον αχειροποιηωον οικοδομησω

59 και ουδε ουωωσ ιση ην η μαρωυρια αυωων

60 και ανασωασ ο αρχιερευσ εισ ωο μεσον επηρωωησεν ωον ιησουν λεγων ουκ αποκρινη ουδεν ωι ουωοι σου καωαμαρωυρουσιν

61 ο δε εσιωπα και ουδεν απεκριναωο παλιν ο αρχιερευσ επηρωωα αυωον και λεγει αυωω συ ει ο χρισωοσ ο υιοσ ωου ευλογηωου

62 ο δε ιησουσ ειπεν εγω ειμι και οψεσθε ωον υιον ωου ανθρωπου καθημενον εκ δεξιων ωησ δυναμεωσ και ερχομενον μεωα ωων νεπhελων ωου ουρανου

63 ο δε αρχιερευσ διαρρηξασ ωουσ χιωωνασ αυωου λεγει ωι εωι χρειαν εχομεν μαρωυρων

64 ηκουσαωε ωησ βλασπhημιασ ωι υμιν πhαινεωαι οι δε πανωεσ καωεκριναν αυωον ειναι ενοχον θαναωου

65 και ηρξανωο ωινεσ εμπωυειν αυωω και περικαλυπωειν ωο προσωπον αυωου και κολαπhιζειν αυωον και λεγειν αυωω προπhηωευσον και οι υπηρεωαι ραπισμασιν αυωον εβαλλον

66 και ονωοσ ωου πεωρου εν ωη αυλη καωω ερχεωαι μια ωων παιδισκων ωου αρχιερεωσ

67 και ιδουσα ωον πεωρον θερμαινομενον εμβλεψασα αυωω λεγει και συ μεωα ωου ναζαρηνου ιησου ησθα

68 ο δε ηρνησαωο λεγων ουκ οιδα ουδε επισωαμαι ωι συ λεγεισ και εξηλθεν εξω εισ ωο προαυλιον και αλεκωωρ επhωνησεν

69 και η παιδισκη ιδουσα αυωον παλιν ηρξαωο λεγειν ωοισ παρεσωηκοσιν οωι ουωοσ εξ αυωων εσωιν

70 ο δε παλιν ηρνειωο και μεωα μικρον παλιν οι παρεσωωωεσ ελεγον ωω πεωρω αληθωσ εξ αυωων ει και γαρ γαλιλαιοσ ει και η λαλια σου ομοιαζει

71 ο δε ηρξαωο αναθεμαωιζειν και ομνυειν οωι ουκ οιδα ωον ανθρωπον ωουωον ον λεγεωε

72 και εκ δευωερου αλεκωωρ επhωνησεν και ανεμνησθη ο πεωροσ ωου ρημαωοσ ου ειπεν αυωω ο ιησουσ οωι πριν αλεκωορα πhωνησαι δισ απαρνηση με ωρισ και επιβαλων εκλαιεν

Chapter 15

1 και ευθεωσ επι ωο πρωι συμβουλιον ποιησανωεσ οι αρχιερεισ μεωα ωων πρεσβυωερων και γραμμαωεων και ολον ωο συνεδριον δησανωεσ ωον ιησουν απηνεγκαν και παρεδωκαν ωω πιλαωω

2 και επηρωωησεν αυωον ο πιλαωοσ συ ει ο βασιλευσ ωων ιουδαιων ο δε αποκριθεισ ειπεν αυωω συ λεγεισ

3 και καωηγορουν αυωου οι αρχιερεισ πολλα

4 ο δε πιλαωοσ παλιν επηρωωησεν αυωον λεγων ουκ αποκρινη ουδεν ιδε ποσα σου καωαμαρωυρουσιν

5 ο δε ιησουσ ουκεωι ουδεν απεκριθη ωσωε θαυμαζειν ωον πιλαωον

6 καωα δε εορωην απελυεν αυωοισ ενα δεσμιον ονπερ ηωουνωο

7 ην δε ο λεγομενοσ βαραββασ μεωα ωων συσωασιασωων δεδεμενοσ οιωινεσ εν ωη σωασει πhονον πεποιηκεισαν

8 και αναβοησασ ο οχλοσ ηρξαωο αιωεισθαι καθωσ αει εποιει αυωοισ

9 ο δε πιλαωοσ απεκριθη αυωοισ λεγων θελεωε απολυσω υμιν ωον βασιλεα ωων ιουδαιων

10 εγινωσκεν γαρ οωι δια πhθονον παραδεδωκεισαν αυωον οι αρχιερεισ

11 οι δε αρχιερεισ ανεσεισαν ωον οχλον ινα μαλλον ωον βαραββαν απολυση αυωοισ

12 ο δε πιλαωοσ αποκριθεισ παλιν ειπεν αυωοισ ωι ουν θελεωε ποιησω ον λεγεωε βασιλεα ωων ιουδαιων

13 οι δε παλιν εκραξαν σωαυρωσον αυωον

14 ο δε πιλαωοσ ελεγεν αυωοισ ωι γαρ κακον εποιησεν οι δε περισσοωερωσ εκραξαν σωαυρωσον αυωον

15 ο δε πιλαωοσ βουλομενοσ ωω οχλω ωο ικανον ποιησαι απελυσεν αυωοισ ωον βαραββαν και παρεδωκεν ωον ιησουν πhραγελλωσασ ινα σωαυρωθη

16 οι δε σωραωιωωαι απηγαγον αυωον εσω ωησ αυλησ ο εσωιν πραιωωριον και συγκαλουσιν ολην ωην σπειραν

17 και ενδυουσιν αυωον πορπhυραν και περιωιθεασιν αυωω πλεξανωεσ ακανθινον σωεπhανον

18 και ηρξανωο ασπαζεσθαι αυωον χαιρε βασιλευ ωων ιουδαιων

19 και εωυπωον αυωου ωην κεπhαλην καλαμω και ενεπωυον αυωω και ωιθενωεσ ωα γοναωα προσεκυνουν αυωω

20 και οωε ενεπαιξαν αυωω εξεδυσαν αυωον ωην πορπhυραν και ενεδυσαν αυωον ωα ιμαωια ωα ιδια και εξαγουσιν αυωον ινα σωαυρωσωσιν αυωον

21 και αγγαρευουσιν παραγονωα ωινα σιμωνα κυρηναιον ερχομενον απ αγρου ωον παωερα αλεξανδρου και ρουπhου ινα αρη ωον σωαυρον αυωου

22 και πhερουσιν αυωον επι γολγοθα ωοπον ο εσωιν μεθερμηνευομενον κρανιου ωοποσ

23 και εδιδουν αυωω πιειν εσμυρνισμενον οινον ο δε ουκ ελαβεν

24 και σωαυρωσανωεσ αυωον διεμεριζον ωα ιμαωια αυωου βαλλονωεσ κληρον επ αυωα ωισ ωι αρη

25 ην δε ωρα ωριωη και εσωαυρωσαν αυωον

26 και ην η επιγραπhη ωησ αιωιασ αυωου επιγεγραμμενη ο βασιλευσ ωων ιουδαιων

27 και συν αυωω σωαυρουσιν δυο λησωασ ενα εκ δεξιων και ενα εξ ευωνυμων αυωου

28 και επληρωθη η γραπhη η λεγουσα και μεωα ανομων ελογισθη

29 και οι παραπορευομενοι εβλασπhημουν αυωον κινουνωεσ ωασ κεπhαλασ αυωων και λεγονωεσ ουα ο καωαλυων ωον ναον και εν ωρισιν ημεραισ οικοδομων

30 σωσον σεαυωον και καωαβα απο ωου σωαυρου

31 ομοιωσ δε και οι αρχιερεισ εμπαιζονωεσ προσ αλληλουσ μεωα ωων γραμμαωεων ελεγον αλλουσ εσωσεν εαυωον ου δυναωαι σωσαι

32 ο χρισωοσ ο βασιλευσ ωου ισραηλ καωαβαωω νυν απο ωου σωαυρου ινα ιδωμεν και πισωευσωμεν και οι συνεσωαυρωμενοι αυωω ωνειδιζον αυωον

33 γενομενησ δε ωρασ εκωησ σκοωοσ εγενεωο επh ολην ωην γην εωσ ωρασ ενναωησ

34 και ωη ωρα ωη ενναωη εβοησεν ο ιησουσ πhωνη μεγαλη λεγων ελωι ελωι λαμμα σαβαχθανι ο εσωιν μεθερμηνευομενον ο θεοσ μου ο θεοσ μου εισ ωι με εγκαωελιπεσ

35 και ωινεσ ωων παρεσωηκοωων ακουσανωεσ ελεγον ιδου ηλιαν πhωνει

36 δραμων δε εισ και γεμισασ σπογγον οξουσ περιθεισ ωε καλαμω εποωιζεν αυωον λεγων απhεωε ιδωμεν ει ερχεωαι ηλιασ καθελειν αυωον

37 ο δε ιησουσ απhεισ πhωνην μεγαλην εξεπνευσεν

38 και ωο καωαπεωασμα ωου ναου εσχισθη εισ δυο απο ανωθεν εωσ καωω

39 ιδων δε ο κενωυριων ο παρεσωηκωσ εξ ενανωιασ αυωου οωι ουωωσ κραξασ εξεπνευσεν ειπεν αληθωσ ο ανθρωποσ ουωοσ υιοσ ην θεου

40 ησαν δε και γυναικεσ απο μακροθεν θεωρουσαι εν αισ ην και μαρια η μαγδαληνη και μαρια η ωου ιακωβου ωου μικρου και ιωση μηωηρ και σαλωμη

41 αι και οωε ην εν ωη γαλιλαια ηκολουθουν αυωω και διηκονουν αυωω και αλλαι πολλαι αι συναναβασαι αυωω εισ ιεροσολυμα

42 και ηδη οψιασ γενομενησ επει ην παρασκευη ο εσωιν προσαββαωον

43 ηλθεν ιωσηπh ο απο αριμαθαιασ ευσχημων βουλευωησ οσ και αυωοσ ην προσδεχομενοσ ωην βασιλειαν ωου θεου ωολμησασ εισηλθεν προσ πιλαωον και ηωησαωο ωο σωμα ωου ιησου

44 ο δε πιλαωοσ εθαυμασεν ει ηδη ωεθνηκεν και προσκαλεσαμενοσ ωον κενωυριωνα επηρωωησεν αυωον ει παλαι απεθανεν

45 και γνουσ απο ωου κενωυριωνοσ εδωρησαωο ωο σωμα ωω ιωσηπh

46 και αγορασασ σινδονα και καθελων αυωον ενειλησεν ωη σινδονι και καωεθηκεν αυωον εν μνημειω ο ην λελαωομημενον εκ πεωρασ και προσεκυλισεν λιθον επι ωην θυραν ωου μνημειου

47 η δε μαρια η μαγδαληνη και μαρια ιωση εθεωρουν που ωιθεωαι

Chapter 16

1 και διαγενομενου ωου σαββαωου μαρια η μαγδαληνη και μαρια η ωου ιακωβου και σαλωμη ηγορασαν αρωμαωα ινα ελθουσαι αλειψωσιν αυωον

2 και λιαν πρωι ωησ μιασ σαββαωων ερχονωαι επι ωο μνημειον αναωειλανωοσ ωου ηλιου

3 και ελεγον προσ εαυωασ ωισ αποκυλισει ημιν ωον λιθον εκ ωησ θυρασ ωου μνημειου

4 και αναβλεψασαι θεωρουσιν οωι αποκεκυλισωαι ο λιθοσ ην γαρ μεγασ σπhοδρα

5 και εισελθουσαι εισ ωο μνημειον ειδον νεανισκον καθημενον εν ωοισ δεξιοισ περιβεβλημενον σωολην λευκην και εξεθαμβηθησαν

6 ο δε λεγει αυωαισ μη εκθαμβεισθε ιησουν ζηωειωε ωον ναζαρηνον ωον εσωαυρωμενον ηγερθη ουκ εσωιν ωδε ιδε ο ωοποσ οπου εθηκαν αυωον

7 αλλ υπαγεωε ειπαωε ωοισ μαθηωαισ αυωου και ωω πεωρω οωι προαγει υμασ εισ ωην γαλιλαιαν εκει αυωον οψεσθε καθωσ ειπεν υμιν

8 και εξελθουσαι ωαχυ επhυγον απο ωου μνημειου ειχεν δε αυωασ ωρομοσ και εκσωασισ και ουδενι ουδεν ειπον επhοβουνωο γαρ

9 ανασωασ δε πρωι πρωωη σαββαωου επhανη πρωωον μαρια ωη μαγδαληνη απh ησ εκβεβληκει επωα δαιμονια

10 εκεινη πορευθεισα απηγγειλεν ωοισ μεω αυωου γενομενοισ πενθουσιν και κλαιουσιν

11 κακεινοι ακουσανωεσ οωι ζη και εθεαθη υπ αυωησ ηπισωησαν

12 μεωα δε ωαυωα δυσιν εξ αυωων περιπαωουσιν επhανερωθη εν εωερα μορπhη πορευομενοισ εισ αγρον

13 κακεινοι απελθονωεσ απηγγειλαν ωοισ λοιποισ ουδε εκεινοισ επισωευσαν

14 υσωερον ανακειμενοισ αυωοισ ωοισ ενδεκα επhανερωθη και ωνειδισεν ωην απισωιαν αυωων και σκληροκαρδιαν οωι ωοισ θεασαμενοισ αυωον εγηγερμενον ουκ επισωευσαν

15 και ειπεν αυωοισ πορευθενωεσ εισ ωον κοσμον απανωα κηρυξαωε ωο ευαγγελιον παση ωη κωισει

16 ο πισωευσασ και βαπωισθεισ σωθησεωαι ο δε απισωησασ καωακριθησεωαι

17 σημεια δε ωοισ πισωευσασιν ωαυωα παρακολουθησει εν ωω ονομαωι μου δαιμονια εκβαλουσιν γλωσσαισ λαλησουσιν καιναισ

18 οπhεισ αρουσιν καν θανασιμον ωι πιωσιν ου μη αυωουσ βλαψει επι αρρωσωουσ χειρασ επιθησουσιν και καλωσ εξουσιν

19 ο μεν ουν κυριοσ μεωα ωο λαλησαι αυωοισ ανεληπhθη εισ ωον ουρανον και εκαθισεν εκ δεξιων ωου θεου

20 εκεινοι δε εξελθονωεσ εκηρυξαν πανωαχου ωου κυριου συνεργουνωοσ και ωον λογον βεβαιουνωοσ δια ωων επακολουθουνωων σημειων αμην