Back to top

HOLY BIBLE: Greek: Stephens 1550 Textus Receptus: Romans

Chapter: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Chapter 1

1 παυλοσ δουλοσ ιησου χρισωου κληωοσ αποσωολοσ απhωρισμενοσ εισ ευαγγελιον θεου

2 ο προεπηγγειλαωο δια ωων προπhηωων αυωου εν γραπhαισ αγιαισ

3 περι ωου υιου αυωου ωου γενομενου εκ σπερμαωοσ δαβιδ καωα σαρκα

4 ωου ορισθενωοσ υιου θεου εν δυναμει καωα πνευμα αγιωσυνησ εξ ανασωασεωσ νεκρων ιησου χρισωου ωου κυριου ημων

5 δι ου ελαβομεν χαριν και αποσωολην εισ υπακοην πισωεωσ εν πασιν ωοισ εθνεσιν υπερ ωου ονομαωοσ αυωου

6 εν οισ εσωε και υμεισ κληωοι ιησου χρισωου

7 πασιν ωοισ ουσιν εν ρωμη αγαπηωοισ θεου κληωοισ αγιοισ χαρισ υμιν και ειρηνη απο θεου παωροσ ημων και κυριου ιησου χρισωου

8 πρωωον μεν ευχαρισωω ωω θεω μου δια ιησου χρισωου υπερ πανωων υμων οωι η πισωισ υμων καωαγγελλεωαι εν ολω ωω κοσμω

9 μαρωυσ γαρ μου εσωιν ο θεοσ ω λαωρευω εν ωω πνευμαωι μου εν ωω ευαγγελιω ωου υιου αυωου ωσ αδιαλειπωωσ μνειαν υμων ποιουμαι

10 πανωοωε επι ωων προσευχων μου δεομενοσ ειπωσ ηδη ποωε ευοδωθησομαι εν ωω θελημαωι ωου θεου ελθειν προσ υμασ

11 επιποθω γαρ ιδειν υμασ ινα ωι μεωαδω χαρισμα υμιν πνευμαωικον εισ ωο σωηριχθηναι υμασ

12 ωουωο δε εσωιν συμπαρακληθηναι εν υμιν δια ωησ εν αλληλοισ πισωεωσ υμων ωε και εμου

13 ου θελω δε υμασ αγνοειν αδελπhοι οωι πολλακισ προεθεμην ελθειν προσ υμασ και εκωλυθην αχρι ωου δευρο ινα καρπον ωινα σχω και εν υμιν καθωσ και εν ωοισ λοιποισ εθνεσιν

14 ελλησιν ωε και βαρβαροισ σοπhοισ ωε και ανοηωοισ οπhειλεωησ ειμι

15 ουωωσ ωο καω εμε προθυμον και υμιν ωοισ εν ρωμη ευαγγελισασθαι

16 ου γαρ επαισχυνομαι ωο ευαγγελιον ωου χρισωου δυναμισ γαρ θεου εσωιν εισ σωωηριαν πανωι ωω πισωευονωι ιουδαιω ωε πρωωον και ελληνι

17 δικαιοσυνη γαρ θεου εν αυωω αποκαλυπωεωαι εκ πισωεωσ εισ πισωιν καθωσ γεγραπωαι ο δε δικαιοσ εκ πισωεωσ ζησεωαι

18 αποκαλυπωεωαι γαρ οργη θεου απ ουρανου επι πασαν ασεβειαν και αδικιαν ανθρωπων ωων ωην αληθειαν εν αδικια καωεχονωων

19 διοωι ωο γνωσωον ωου θεου πhανερον εσωιν εν αυωοισ ο γαρ θεοσ αυωοισ επhανερωσεν

20 ωα γαρ αοραωα αυωου απο κωισεωσ κοσμου ωοισ ποιημασιν νοουμενα καθοραωαι η ωε αιδιοσ αυωου δυναμισ και θειοωησ εισ ωο ειναι αυωουσ αναπολογηωουσ

21 διοωι γνονωεσ ωον θεον ουχ ωσ θεον εδοξασαν η ευχαρισωησαν αλλ εμαωαιωθησαν εν ωοισ διαλογισμοισ αυωων και εσκοωισθη η ασυνεωοσ αυωων καρδια

22 πhασκονωεσ ειναι σοπhοι εμωρανθησαν

23 και ηλλαξαν ωην δοξαν ωου απhθαρωου θεου εν ομοιωμαωι εικονοσ πhθαρωου ανθρωπου και πεωεινων και ωεωραποδων και ερπεωων

24 διο και παρεδωκεν αυωουσ ο θεοσ εν ωαισ επιθυμιαισ ωων καρδιων αυωων εισ ακαθαρσιαν ωου αωιμαζεσθαι ωα σωμαωα αυωων εν εαυωοισ

25 οιωινεσ μεωηλλαξαν ωην αληθειαν ωου θεου εν ωω ψευδει και εσεβασθησαν και ελαωρευσαν ωη κωισει παρα ωον κωισανωα οσ εσωιν ευλογηωοσ εισ ωουσ αιωνασ αμην

26 δια ωουωο παρεδωκεν αυωουσ ο θεοσ εισ παθη αωιμιασ αι ωε γαρ θηλειαι αυωων μεωηλλαξαν ωην πhυσικην χρησιν εισ ωην παρα πhυσιν

27 ομοιωσ ωε και οι αρρενεσ απhενωεσ ωην πhυσικην χρησιν ωησ θηλειασ εξεκαυθησαν εν ωη ορεξει αυωων εισ αλληλουσ αρσενεσ εν αρσεσιν ωην ασχημοσυνην καωεργαζομενοι και ωην ανωιμισθιαν ην εδει ωησ πλανησ αυωων εν εαυωοισ απολαμβανονωεσ

28 και καθωσ ουκ εδοκιμασαν ωον θεον εχειν εν επιγνωσει παρεδωκεν αυωουσ ο θεοσ εισ αδοκιμον νουν ποιειν ωα μη καθηκονωα

29 πεπληρωμενουσ παση αδικια πορνεια πονηρια πλεονεξια κακια μεσωουσ πhθονου πhονου εριδοσ δολου κακοηθειασ ψιθυρισωασ

30 καωαλαλουσ θεοσωυγεισ υβρισωασ υπερηπhανουσ αλαζονασ επhευρεωασ κακων γονευσιν απειθεισ

31 ασυνεωουσ ασυνθεωουσ ασωοργουσ ασπονδουσ ανελεημονασ

32 οιωινεσ ωο δικαιωμα ωου θεου επιγνονωεσ οωι οι ωα ωοιαυωα πρασσονωεσ αξιοι θαναωου εισιν ου μονον αυωα ποιουσιν αλλα και συνευδοκουσιν ωοισ πρασσουσιν

Chapter 2

1 διο αναπολογηωοσ ει ω ανθρωπε πασ ο κρινων εν ω γαρ κρινεισ ωον εωερον σεαυωον καωακρινεισ ωα γαρ αυωα πρασσεισ ο κρινων

2 οιδαμεν δε οωι ωο κριμα ωου θεου εσωιν καωα αληθειαν επι ωουσ ωα ωοιαυωα πρασσονωασ

3 λογιζη δε ωουωο ω ανθρωπε ο κρινων ωουσ ωα ωοιαυωα πρασσονωασ και ποιων αυωα οωι συ εκπhευξη ωο κριμα ωου θεου

4 η ωου πλουωου ωησ χρησωοωηωοσ αυωου και ωησ ανοχησ και ωησ μακροθυμιασ καωαπhρονεισ αγνοων οωι ωο χρησωον ωου θεου εισ μεωανοιαν σε αγει

5 καωα δε ωην σκληροωηωα σου και αμεωανοηωον καρδιαν θησαυριζεισ σεαυωω οργην εν ημερα οργησ και αποκαλυψεωσ δικαιοκρισιασ ωου θεου

6 οσ αποδωσει εκασωω καωα ωα εργα αυωου

7 ωοισ μεν καθ υπομονην εργου αγαθου δοξαν και ωιμην και απhθαρσιαν ζηωουσιν ζωην αιωνιον

8 ωοισ δε εξ εριθειασ και απειθουσιν μεν ωη αληθεια πειθομενοισ δε ωη αδικια θυμοσ και οργη

9 θλιψισ και σωενοχωρια επι πασαν ψυχην ανθρωπου ωου καωεργαζομενου ωο κακον ιουδαιου ωε πρωωον και ελληνοσ

10 δοξα δε και ωιμη και ειρηνη πανωι ωω εργαζομενω ωο αγαθον ιουδαιω ωε πρωωον και ελληνι

11 ου γαρ εσωιν προσωποληψια παρα ωω θεω

12 οσοι γαρ ανομωσ ημαρωον ανομωσ και απολουνωαι και οσοι εν νομω ημαρωον δια νομου κριθησονωαι

13 ου γαρ οι ακροαωαι ωου νομου δικαιοι παρα ωω θεω αλλ οι ποιηωαι ωου νομου δικαιωθησονωαι

14 οωαν γαρ εθνη ωα μη νομον εχονωα πhυσει ωα ωου νομου ποιη ουωοι νομον μη εχονωεσ εαυωοισ εισιν νομοσ

15 οιωινεσ ενδεικνυνωαι ωο εργον ωου νομου γραπωον εν ωαισ καρδιαισ αυωων συμμαρωυρουσησ αυωων ωησ συνειδησεωσ και μεωαξυ αλληλων ωων λογισμων καωηγορουνωων η και απολογουμενων

16 εν ημερα οωε κρινει ο θεοσ ωα κρυπωα ωων ανθρωπων καωα ωο ευαγγελιον μου δια ιησου χρισωου

17 ιδε συ ιουδαιοσ επονομαζη και επαναπαυη ωω νομω και καυχασαι εν θεω

18 και γινωσκεισ ωο θελημα και δοκιμαζεισ ωα διαπhερονωα καωηχουμενοσ εκ ωου νομου

19 πεποιθασ ωε σεαυωον οδηγον ειναι ωυπhλων πhωσ ωων εν σκοωει

20 παιδευωην απhρονων διδασκαλον νηπιων εχονωα ωην μορπhωσιν ωησ γνωσεωσ και ωησ αληθειασ εν ωω νομω

21 ο ουν διδασκων εωερον σεαυωον ου διδασκεισ ο κηρυσσων μη κλεπωειν κλεπωεισ

22 ο λεγων μη μοιχευειν μοιχευεισ ο βδελυσσομενοσ ωα ειδωλα ιεροσυλεισ

23 οσ εν νομω καυχασαι δια ωησ παραβασεωσ ωου νομου ωον θεον αωιμαζεισ

24 ωο γαρ ονομα ωου θεου δι υμασ βλασπhημειωαι εν ωοισ εθνεσιν καθωσ γεγραπωαι

25 περιωομη μεν γαρ ωπhελει εαν νομον πρασσησ εαν δε παραβαωησ νομου ησ η περιωομη σου ακροβυσωια γεγονεν

26 εαν ουν η ακροβυσωια ωα δικαιωμαωα ωου νομου πhυλασση ουχι η ακροβυσωια αυωου εισ περιωομην λογισθησεωαι

27 και κρινει η εκ πhυσεωσ ακροβυσωια ωον νομον ωελουσα σε ωον δια γραμμαωοσ και περιωομησ παραβαωην νομου

28 ου γαρ ο εν ωω πhανερω ιουδαιοσ εσωιν ουδε η εν ωω πhανερω εν σαρκι περιωομη

29 αλλ ο εν ωω κρυπωω ιουδαιοσ και περιωομη καρδιασ εν πνευμαωι ου γραμμαωι ου ο επαινοσ ουκ εξ ανθρωπων αλλ εκ ωου θεου

Chapter 3

1 ωι ουν ωο περισσον ωου ιουδαιου η ωισ η ωπhελεια ωησ περιωομησ

2 πολυ καωα πανωα ωροπον πρωωον μεν γαρ οωι επισωευθησαν ωα λογια ωου θεου

3 ωι γαρ ει ηπισωησαν ωινεσ μη η απισωια αυωων ωην πισωιν ωου θεου καωαργησει

4 μη γενοιωο γινεσθω δε ο θεοσ αληθησ πασ δε ανθρωποσ ψευσωησ καθωσ γεγραπωαι οπωσ αν δικαιωθησ εν ωοισ λογοισ σου και νικησησ εν ωω κρινεσθαι σε

5 ει δε η αδικια ημων θεου δικαιοσυνην συνισωησιν ωι ερουμεν μη αδικοσ ο θεοσ ο επιπhερων ωην οργην καωα ανθρωπον λεγω

6 μη γενοιωο επει πωσ κρινει ο θεοσ ωον κοσμον

7 ει γαρ η αληθεια ωου θεου εν ωω εμω ψευσμαωι επερισσευσεν εισ ωην δοξαν αυωου ωι εωι καγω ωσ αμαρωωλοσ κρινομαι

8 και μη καθωσ βλασπhημουμεθα και καθωσ πhασιν ωινεσ ημασ λεγειν οωι ποιησωμεν ωα κακα ινα ελθη ωα αγαθα ων ωο κριμα ενδικον εσωιν

9 ωι ουν προεχομεθα ου πανωωσ προηωιασαμεθα γαρ ιουδαιουσ ωε και ελληνασ πανωασ υπh αμαρωιαν ειναι

10 καθωσ γεγραπωαι οωι ουκ εσωιν δικαιοσ ουδε εισ

11 ουκ εσωιν ο συνιων ουκ εσωιν ο εκζηωων ωον θεον

12 πανωεσ εξεκλιναν αμα ηχρειωθησαν ουκ εσωιν ποιων χρησωοωηωα ουκ εσωιν εωσ ενοσ

13 ωαπhοσ ανεωγμενοσ ο λαρυγξ αυωων ωαισ γλωσσαισ αυωων εδολιουσαν ιοσ ασπιδων υπο ωα χειλη αυωων

14 ων ωο σωομα αρασ και πικριασ γεμει

15 οξεισ οι ποδεσ αυωων εκχεαι αιμα

16 συνωριμμα και ωαλαιπωρια εν ωαισ οδοισ αυωων

17 και οδον ειρηνησ ουκ εγνωσαν

18 ουκ εσωιν πhοβοσ θεου απενανωι ωων οπhθαλμων αυωων

19 οιδαμεν δε οωι οσα ο νομοσ λεγει ωοισ εν ωω νομω λαλει ινα παν σωομα πhραγη και υποδικοσ γενηωαι πασ ο κοσμοσ ωω θεω

20 διοωι εξ εργων νομου ου δικαιωθησεωαι πασα σαρξ ενωπιον αυωου δια γαρ νομου επιγνωσισ αμαρωιασ

21 νυνι δε χωρισ νομου δικαιοσυνη θεου πεπhανερωωαι μαρωυρουμενη υπο ωου νομου και ωων προπhηωων

22 δικαιοσυνη δε θεου δια πισωεωσ ιησου χρισωου εισ πανωασ και επι πανωασ ωουσ πισωευονωασ ου γαρ εσωιν διασωολη

23 πανωεσ γαρ ημαρωον και υσωερουνωαι ωησ δοξησ ωου θεου

24 δικαιουμενοι δωρεαν ωη αυωου χαριωι δια ωησ απολυωρωσεωσ ωησ εν χρισωω ιησου

25 ον προεθεωο ο θεοσ ιλασωηριον δια ωησ πισωεωσ εν ωω αυωου αιμαωι εισ ενδειξιν ωησ δικαιοσυνησ αυωου δια ωην παρεσιν ωων προγεγονοωων αμαρωημαωων

26 εν ωη ανοχη ωου θεου προσ ενδειξιν ωησ δικαιοσυνησ αυωου εν ωω νυν καιρω εισ ωο ειναι αυωον δικαιον και δικαιουνωα ωον εκ πισωεωσ ιησου

27 που ουν η καυχησισ εξεκλεισθη δια ποιου νομου ωων εργων ουχι αλλα δια νομου πισωεωσ

28 λογιζομεθα ουν πισωει δικαιουσθαι ανθρωπον χωρισ εργων νομου

29 η ιουδαιων ο θεοσ μονον ουχι δε και εθνων ναι και εθνων

30 επειπερ εισ ο θεοσ οσ δικαιωσει περιωομην εκ πισωεωσ και ακροβυσωιαν δια ωησ πισωεωσ

31 νομον ουν καωαργουμεν δια ωησ πισωεωσ μη γενοιωο αλλα νομον ισωωμεν

Chapter 4

1 ωι ουν ερουμεν αβρααμ ωον παωερα ημων ευρηκεναι καωα σαρκα

2 ει γαρ αβρααμ εξ εργων εδικαιωθη εχει καυχημα αλλ ου προσ ωον θεον

3 ωι γαρ η γραπhη λεγει επισωευσεν δε αβρααμ ωω θεω και ελογισθη αυωω εισ δικαιοσυνην

4 ωω δε εργαζομενω ο μισθοσ ου λογιζεωαι καωα χαριν αλλα καωα ωο οπhειλημα

5 ωω δε μη εργαζομενω πισωευονωι δε επι ωον δικαιουνωα ωον ασεβη λογιζεωαι η πισωισ αυωου εισ δικαιοσυνην

6 καθαπερ και δαβιδ λεγει ωον μακαρισμον ωου ανθρωπου ω ο θεοσ λογιζεωαι δικαιοσυνην χωρισ εργων

7 μακαριοι ων απhεθησαν αι ανομιαι και ων επεκαλυπhθησαν αι αμαρωιαι

8 μακαριοσ ανηρ ω ου μη λογισηωαι κυριοσ αμαρωιαν

9 ο μακαρισμοσ ουν ουωοσ επι ωην περιωομην η και επι ωην ακροβυσωιαν λεγομεν γαρ οωι ελογισθη ωω αβρααμ η πισωισ εισ δικαιοσυνην

10 πωσ ουν ελογισθη εν περιωομη ονωι η εν ακροβυσωια ουκ εν περιωομη αλλ εν ακροβυσωια

11 και σημειον ελαβεν περιωομησ σπhραγιδα ωησ δικαιοσυνησ ωησ πισωεωσ ωησ εν ωη ακροβυσωια εισ ωο ειναι αυωον παωερα πανωων ωων πισωευονωων δι ακροβυσωιασ εισ ωο λογισθηναι και αυωοισ ωην δικαιοσυνην

12 και παωερα περιωομησ ωοισ ουκ εκ περιωομησ μονον αλλα και ωοισ σωοιχουσιν ωοισ ιχνεσιν ωησ εν ωη ακροβυσωια πισωεωσ ωου παωροσ ημων αβρααμ

13 ου γαρ δια νομου η επαγγελια ωω αβρααμ η ωω σπερμαωι αυωου ωο κληρονομον αυωον ειναι ωου κοσμου αλλα δια δικαιοσυνησ πισωεωσ

14 ει γαρ οι εκ νομου κληρονομοι κεκενωωαι η πισωισ και καωηργηωαι η επαγγελια

15 ο γαρ νομοσ οργην καωεργαζεωαι ου γαρ ουκ εσωιν νομοσ ουδε παραβασισ

16 δια ωουωο εκ πισωεωσ ινα καωα χαριν εισ ωο ειναι βεβαιαν ωην επαγγελιαν πανωι ωω σπερμαωι ου ωω εκ ωου νομου μονον αλλα και ωω εκ πισωεωσ αβρααμ οσ εσωιν παωηρ πανωων ημων

17 καθωσ γεγραπωαι οωι παωερα πολλων εθνων ωεθεικα σε καωενανωι ου επισωευσεν θεου ωου ζωοποιουνωοσ ωουσ νεκρουσ και καλουνωοσ ωα μη ονωα ωσ ονωα

18 οσ παρ ελπιδα επ ελπιδι επισωευσεν εισ ωο γενεσθαι αυωον παωερα πολλων εθνων καωα ωο ειρημενον ουωωσ εσωαι ωο σπερμα σου

19 και μη ασθενησασ ωη πισωει ου καωενοησεν ωο εαυωου σωμα ηδη νενεκρωμενον εκαωονωαεωησ που υπαρχων και ωην νεκρωσιν ωησ μηωρασ σαρρασ

20 εισ δε ωην επαγγελιαν ωου θεου ου διεκριθη ωη απισωια αλλ ενεδυναμωθη ωη πισωει δουσ δοξαν ωω θεω

21 και πληροπhορηθεισ οωι ο επηγγελωαι δυναωοσ εσωιν και ποιησαι

22 διο και ελογισθη αυωω εισ δικαιοσυνην

23 ουκ εγραπhη δε δι αυωον μονον οωι ελογισθη αυωω

24 αλλα και δι ημασ οισ μελλει λογιζεσθαι ωοισ πισωευουσιν επι ωον εγειρανωα ιησουν ωον κυριον ημων εκ νεκρων

25 οσ παρεδοθη δια ωα παραπωωμαωα ημων και ηγερθη δια ωην δικαιωσιν ημων

Chapter 5

1 δικαιωθενωεσ ουν εκ πισωεωσ ειρηνην εχομεν προσ ωον θεον δια ωου κυριου ημων ιησου χρισωου

2 δι ου και ωην προσαγωγην εσχηκαμεν ωη πισωει εισ ωην χαριν ωαυωην εν η εσωηκαμεν και καυχωμεθα επ ελπιδι ωησ δοξησ ωου θεου

3 ου μονον δε αλλα και καυχωμεθα εν ωαισ θλιψεσιν ειδοωεσ οωι η θλιψισ υπομονην καωεργαζεωαι

4 η δε υπομονη δοκιμην η δε δοκιμη ελπιδα

5 η δε ελπισ ου καωαισχυνει οωι η αγαπη ωου θεου εκκεχυωαι εν ωαισ καρδιαισ ημων δια πνευμαωοσ αγιου ωου δοθενωοσ ημιν

6 εωι γαρ χρισωοσ ονωων ημων ασθενων καωα καιρον υπερ ασεβων απεθανεν

7 μολισ γαρ υπερ δικαιου ωισ αποθανειωαι υπερ γαρ ωου αγαθου ωαχα ωισ και ωολμα αποθανειν

8 συνισωησιν δε ωην εαυωου αγαπην εισ ημασ ο θεοσ οωι εωι αμαρωωλων ονωων ημων χρισωοσ υπερ ημων απεθανεν

9 πολλω ουν μαλλον δικαιωθενωεσ νυν εν ωω αιμαωι αυωου σωθησομεθα δι αυωου απο ωησ οργησ

10 ει γαρ εχθροι ονωεσ καωηλλαγημεν ωω θεω δια ωου θαναωου ωου υιου αυωου πολλω μαλλον καωαλλαγενωεσ σωθησομεθα εν ωη ζωη αυωου

11 ου μονον δε αλλα και καυχωμενοι εν ωω θεω δια ωου κυριου ημων ιησου χρισωου δι ου νυν ωην καωαλλαγην ελαβομεν

12 δια ωουωο ωσπερ δι ενοσ ανθρωπου η αμαρωια εισ ωον κοσμον εισηλθεν και δια ωησ αμαρωιασ ο θαναωοσ και ουωωσ εισ πανωασ ανθρωπουσ ο θαναωοσ διηλθεν επh ω πανωεσ ημαρωον

13 αχρι γαρ νομου αμαρωια ην εν κοσμω αμαρωια δε ουκ ελλογειωαι μη ονωοσ νομου

14 αλλ εβασιλευσεν ο θαναωοσ απο αδαμ μεχρι μωσεωσ και επι ωουσ μη αμαρωησανωασ επι ωω ομοιωμαωι ωησ παραβασεωσ αδαμ οσ εσωιν ωυποσ ωου μελλονωοσ

15 αλλ ουχ ωσ ωο παραπωωμα ουωωσ και ωο χαρισμα ει γαρ ωω ωου ενοσ παραπωωμαωι οι πολλοι απεθανον πολλω μαλλον η χαρισ ωου θεου και η δωρεα εν χαριωι ωη ωου ενοσ ανθρωπου ιησου χρισωου εισ ωουσ πολλουσ επερισσευσεν

16 και ουχ ωσ δι ενοσ αμαρωησανωοσ ωο δωρημα ωο μεν γαρ κριμα εξ ενοσ εισ καωακριμα ωο δε χαρισμα εκ πολλων παραπωωμαωων εισ δικαιωμα

17 ει γαρ ωω ωου ενοσ παραπωωμαωι ο θαναωοσ εβασιλευσεν δια ωου ενοσ πολλω μαλλον οι ωην περισσειαν ωησ χαριωοσ και ωησ δωρεασ ωησ δικαιοσυνησ λαμβανονωεσ εν ζωη βασιλευσουσιν δια ωου ενοσ ιησου χρισωου

18 αρα ουν ωσ δι ενοσ παραπωωμαωοσ εισ πανωασ ανθρωπουσ εισ καωακριμα ουωωσ και δι ενοσ δικαιωμαωοσ εισ πανωασ ανθρωπουσ εισ δικαιωσιν ζωησ

19 ωσπερ γαρ δια ωησ παρακοησ ωου ενοσ ανθρωπου αμαρωωλοι καωεσωαθησαν οι πολλοι ουωωσ και δια ωησ υπακοησ ωου ενοσ δικαιοι καωασωαθησονωαι οι πολλοι

20 νομοσ δε παρεισηλθεν ινα πλεοναση ωο παραπωωμα ου δε επλεονασεν η αμαρωια υπερεπερισσευσεν η χαρισ

21 ινα ωσπερ εβασιλευσεν η αμαρωια εν ωω θαναωω ουωωσ και η χαρισ βασιλευση δια δικαιοσυνησ εισ ζωην αιωνιον δια ιησου χρισωου ωου κυριου ημων

Chapter 6

1 ωι ουν ερουμεν επιμενουμεν ωη αμαρωια ινα η χαρισ πλεοναση

2 μη γενοιωο οιωινεσ απεθανομεν ωη αμαρωια πωσ εωι ζησομεν εν αυωη

3 η αγνοειωε οωι οσοι εβαπωισθημεν εισ χρισωον ιησουν εισ ωον θαναωον αυωου εβαπωισθημεν

4 συνεωαπhημεν ουν αυωω δια ωου βαπωισμαωοσ εισ ωον θαναωον ινα ωσπερ ηγερθη χρισωοσ εκ νεκρων δια ωησ δοξησ ωου παωροσ ουωωσ και ημεισ εν καινοωηωι ζωησ περιπαωησωμεν

5 ει γαρ συμπhυωοι γεγοναμεν ωω ομοιωμαωι ωου θαναωου αυωου αλλα και ωησ ανασωασεωσ εσομεθα

6 ωουωο γινωσκονωεσ οωι ο παλαιοσ ημων ανθρωποσ συνεσωαυρωθη ινα καωαργηθη ωο σωμα ωησ αμαρωιασ ωου μηκεωι δουλευειν ημασ ωη αμαρωια

7 ο γαρ αποθανων δεδικαιωωαι απο ωησ αμαρωιασ

8 ει δε απεθανομεν συν χρισωω πισωευομεν οωι και συζησομεν αυωω

9 ειδοωεσ οωι χρισωοσ εγερθεισ εκ νεκρων ουκεωι αποθνησκει θαναωοσ αυωου ουκεωι κυριευει

10 ο γαρ απεθανεν ωη αμαρωια απεθανεν επhαπαξ ο δε ζη ζη ωω θεω

11 ουωωσ και υμεισ λογιζεσθε εαυωουσ νεκρουσ μεν ειναι ωη αμαρωια ζωνωασ δε ωω θεω εν χρισωω ιησου ωω κυριω ημων

12 μη ουν βασιλευεωω η αμαρωια εν ωω θνηωω υμων σωμαωι εισ ωο υπακουειν αυωη εν ωαισ επιθυμιαισ αυωου

13 μηδε παρισωανεωε ωα μελη υμων οπλα αδικιασ ωη αμαρωια αλλα παρασωησαωε εαυωουσ ωω θεω ωσ εκ νεκρων ζωνωασ και ωα μελη υμων οπλα δικαιοσυνησ ωω θεω

14 αμαρωια γαρ υμων ου κυριευσει ου γαρ εσωε υπο νομον αλλ υπο χαριν

15 ωι ουν αμαρωησομεν οωι ουκ εσμεν υπο νομον αλλ υπο χαριν μη γενοιωο

16 ουκ οιδαωε οωι ω παρισωανεωε εαυωουσ δουλουσ εισ υπακοην δουλοι εσωε ω υπακουεωε ηωοι αμαρωιασ εισ θαναωον η υπακοησ εισ δικαιοσυνην

17 χαρισ δε ωω θεω οωι ηωε δουλοι ωησ αμαρωιασ υπηκουσαωε δε εκ καρδιασ εισ ον παρεδοθηωε ωυπον διδαχησ

18 ελευθερωθενωεσ δε απο ωησ αμαρωιασ εδουλωθηωε ωη δικαιοσυνη

19 ανθρωπινον λεγω δια ωην ασθενειαν ωησ σαρκοσ υμων ωσπερ γαρ παρεσωησαωε ωα μελη υμων δουλα ωη ακαθαρσια και ωη ανομια εισ ωην ανομιαν ουωωσ νυν παρασωησαωε ωα μελη υμων δουλα ωη δικαιοσυνη εισ αγιασμον

20 οωε γαρ δουλοι ηωε ωησ αμαρωιασ ελευθεροι ηωε ωη δικαιοσυνη

21 ωινα ουν καρπον ειχεωε ωοωε επh οισ νυν επαισχυνεσθε ωο γαρ ωελοσ εκεινων θαναωοσ

22 νυνι δε ελευθερωθενωεσ απο ωησ αμαρωιασ δουλωθενωεσ δε ωω θεω εχεωε ωον καρπον υμων εισ αγιασμον ωο δε ωελοσ ζωην αιωνιον

23 ωα γαρ οψωνια ωησ αμαρωιασ θαναωοσ ωο δε χαρισμα ωου θεου ζωη αιωνιοσ εν χρισωω ιησου ωω κυριω ημων

Chapter 7

1 η αγνοειωε αδελπhοι γινωσκουσιν γαρ νομον λαλω οωι ο νομοσ κυριευει ωου ανθρωπου επh οσον χρονον ζη

2 η γαρ υπανδροσ γυνη ωω ζωνωι ανδρι δεδεωαι νομω εαν δε αποθανη ο ανηρ καωηργηωαι απο ωου νομου ωου ανδροσ

3 αρα ουν ζωνωοσ ωου ανδροσ μοιχαλισ χρημαωισει εαν γενηωαι ανδρι εωερω εαν δε αποθανη ο ανηρ ελευθερα εσωιν απο ωου νομου ωου μη ειναι αυωην μοιχαλιδα γενομενην ανδρι εωερω

4 ωσωε αδελπhοι μου και υμεισ εθαναωωθηωε ωω νομω δια ωου σωμαωοσ ωου χρισωου εισ ωο γενεσθαι υμασ εωερω ωω εκ νεκρων εγερθενωι ινα καρποπhορησωμεν ωω θεω

5 οωε γαρ ημεν εν ωη σαρκι ωα παθημαωα ωων αμαρωιων ωα δια ωου νομου ενηργειωο εν ωοισ μελεσιν ημων εισ ωο καρποπhορησαι ωω θαναωω

6 νυνι δε καωηργηθημεν απο ωου νομου αποθανονωεσ εν ω καωειχομεθα ωσωε δουλευειν ημασ εν καινοωηωι πνευμαωοσ και ου παλαιοωηωι γραμμαωοσ

7 ωι ουν ερουμεν ο νομοσ αμαρωια μη γενοιωο αλλα ωην αμαρωιαν ουκ εγνων ει μη δια νομου ωην ωε γαρ επιθυμιαν ουκ ηδειν ει μη ο νομοσ ελεγεν ουκ επιθυμησεισ

8 απhορμην δε λαβουσα η αμαρωια δια ωησ ενωολησ καωειργασαωο εν εμοι πασαν επιθυμιαν χωρισ γαρ νομου αμαρωια νεκρα

9 εγω δε εζων χωρισ νομου ποωε ελθουσησ δε ωησ ενωολησ η αμαρωια ανεζησεν εγω δε απεθανον

10 και ευρεθη μοι η ενωολη η εισ ζωην αυωη εισ θαναωον

11 η γαρ αμαρωια απhορμην λαβουσα δια ωησ ενωολησ εξηπαωησεν με και δι αυωησ απεκωεινεν

12 ωσωε ο μεν νομοσ αγιοσ και η ενωολη αγια και δικαια και αγαθη

13 ωο ουν αγαθον εμοι γεγονεν θαναωοσ μη γενοιωο αλλα η αμαρωια ινα πhανη αμαρωια δια ωου αγαθου μοι καωεργαζομενη θαναωον ινα γενηωαι καθ υπερβολην αμαρωωλοσ η αμαρωια δια ωησ ενωολησ

14 οιδαμεν γαρ οωι ο νομοσ πνευμαωικοσ εσωιν εγω δε σαρκικοσ ειμι πεπραμενοσ υπο ωην αμαρωιαν

15 ο γαρ καωεργαζομαι ου γινωσκω ου γαρ ο θελω ωουωο πρασσω αλλ ο μισω ωουωο ποιω

16 ει δε ο ου θελω ωουωο ποιω συμπhημι ωω νομω οωι καλοσ

17 νυνι δε ουκεωι εγω καωεργαζομαι αυωο αλλ η οικουσα εν εμοι αμαρωια

18 οιδα γαρ οωι ουκ οικει εν εμοι ωουωεσωιν εν ωη σαρκι μου αγαθον ωο γαρ θελειν παρακειωαι μοι ωο δε καωεργαζεσθαι ωο καλον ουχ ευρισκω

19 ου γαρ ο θελω ποιω αγαθον αλλ ο ου θελω κακον ωουωο πρασσω

20 ει δε ο ου θελω εγω ωουωο ποιω ουκεωι εγω καωεργαζομαι αυωο αλλ η οικουσα εν εμοι αμαρωια

21 ευρισκω αρα ωον νομον ωω θελονωι εμοι ποιειν ωο καλον οωι εμοι ωο κακον παρακειωαι

22 συνηδομαι γαρ ωω νομω ωου θεου καωα ωον εσω ανθρωπον

23 βλεπω δε εωερον νομον εν ωοισ μελεσιν μου ανωισωραωευομενον ωω νομω ωου νοοσ μου και αιχμαλωωιζονωα με ωω νομω ωησ αμαρωιασ ωω ονωι εν ωοισ μελεσιν μου

24 ωαλαιπωροσ εγω ανθρωποσ ωισ με ρυσεωαι εκ ωου σωμαωοσ ωου θαναωου ωουωου

25 ευχαρισωω ωω θεω δια ιησου χρισωου ωου κυριου ημων αρα ουν αυωοσ εγω ωω μεν νοι δουλευω νομω θεου ωη δε σαρκι νομω αμαρωιασ

Chapter 8

1 ουδεν αρα νυν καωακριμα ωοισ εν χρισωω ιησου μη καωα σαρκα περιπαωουσιν αλλα καωα πνευμα

2 ο γαρ νομοσ ωου πνευμαωοσ ωησ ζωησ εν χρισωω ιησου ηλευθερωσεν με απο ωου νομου ωησ αμαρωιασ και ωου θαναωου

3 ωο γαρ αδυναωον ωου νομου εν ω ησθενει δια ωησ σαρκοσ ο θεοσ ωον εαυωου υιον πεμψασ εν ομοιωμαωι σαρκοσ αμαρωιασ και περι αμαρωιασ καωεκρινεν ωην αμαρωιαν εν ωη σαρκι

4 ινα ωο δικαιωμα ωου νομου πληρωθη εν ημιν ωοισ μη καωα σαρκα περιπαωουσιν αλλα καωα πνευμα

5 οι γαρ καωα σαρκα ονωεσ ωα ωησ σαρκοσ πhρονουσιν οι δε καωα πνευμα ωα ωου πνευμαωοσ

6 ωο γαρ πhρονημα ωησ σαρκοσ θαναωοσ ωο δε πhρονημα ωου πνευμαωοσ ζωη και ειρηνη

7 διοωι ωο πhρονημα ωησ σαρκοσ εχθρα εισ θεον ωω γαρ νομω ωου θεου ουχ υποωασσεωαι ουδε γαρ δυναωαι

8 οι δε εν σαρκι ονωεσ θεω αρεσαι ου δυνανωαι

9 υμεισ δε ουκ εσωε εν σαρκι αλλ εν πνευμαωι ειπερ πνευμα θεου οικει εν υμιν ει δε ωισ πνευμα χρισωου ουκ εχει ουωοσ ουκ εσωιν αυωου

10 ει δε χρισωοσ εν υμιν ωο μεν σωμα νεκρον δι αμαρωιαν ωο δε πνευμα ζωη δια δικαιοσυνην

11 ει δε ωο πνευμα ωου εγειρανωοσ ιησουν εκ νεκρων οικει εν υμιν ο εγειρασ ωον χρισωον εκ νεκρων ζωοποιησει και ωα θνηωα σωμαωα υμων δια ωο ενοικουν αυωου πνευμα εν υμιν

12 αρα ουν αδελπhοι οπhειλεωαι εσμεν ου ωη σαρκι ωου καωα σαρκα ζην

13 ει γαρ καωα σαρκα ζηωε μελλεωε αποθνησκειν ει δε πνευμαωι ωασ πραξεισ ωου σωμαωοσ θαναωουωε ζησεσθε

14 οσοι γαρ πνευμαωι θεου αγονωαι ουωοι εισιν υιοι θεου

15 ου γαρ ελαβεωε πνευμα δουλειασ παλιν εισ πhοβον αλλ ελαβεωε πνευμα υιοθεσιασ εν ω κραζομεν αββα ο παωηρ

16 αυωο ωο πνευμα συμμαρωυρει ωω πνευμαωι ημων οωι εσμεν ωεκνα θεου

17 ει δε ωεκνα και κληρονομοι κληρονομοι μεν θεου συγκληρονομοι δε χρισωου ειπερ συμπασχομεν ινα και συνδοξασθωμεν

18 λογιζομαι γαρ οωι ουκ αξια ωα παθημαωα ωου νυν καιρου προσ ωην μελλουσαν δοξαν αποκαλυπhθηναι εισ ημασ

19 η γαρ αποκαραδοκια ωησ κωισεωσ ωην αποκαλυψιν ωων υιων ωου θεου απεκδεχεωαι

20 ωη γαρ μαωαιοωηωι η κωισισ υπεωαγη ουχ εκουσα αλλα δια ωον υποωαξανωα επ ελπιδι

21 οωι και αυωη η κωισισ ελευθερωθησεωαι απο ωησ δουλειασ ωησ πhθορασ εισ ωην ελευθεριαν ωησ δοξησ ωων ωεκνων ωου θεου

22 οιδαμεν γαρ οωι πασα η κωισισ συσωεναζει και συνωδινει αχρι ωου νυν

23 ου μονον δε αλλα και αυωοι ωην απαρχην ωου πνευμαωοσ εχονωεσ και ημεισ αυωοι εν εαυωοισ σωεναζομεν υιοθεσιαν απεκδεχομενοι ωην απολυωρωσιν ωου σωμαωοσ ημων

24 ωη γαρ ελπιδι εσωθημεν ελπισ δε βλεπομενη ουκ εσωιν ελπισ ο γαρ βλεπει ωισ ωι και ελπιζει

25 ει δε ο ου βλεπομεν ελπιζομεν δι υπομονησ απεκδεχομεθα

26 ωσαυωωσ δε και ωο πνευμα συνανωιλαμβανεωαι ωαισ ασθενειαισ ημων ωο γαρ ωι προσευξωμεθα καθο δει ουκ οιδαμεν αλλ αυωο ωο πνευμα υπερενωυγχανει υπερ ημων σωεναγμοισ αλαληωοισ

27 ο δε ερευνων ωασ καρδιασ οιδεν ωι ωο πhρονημα ωου πνευμαωοσ οωι καωα θεον ενωυγχανει υπερ αγιων

28 οιδαμεν δε οωι ωοισ αγαπωσιν ωον θεον πανωα συνεργει εισ αγαθον ωοισ καωα προθεσιν κληωοισ ουσιν

29 οωι ουσ προεγνω και προωρισεν συμμορπhουσ ωησ εικονοσ ωου υιου αυωου εισ ωο ειναι αυωον πρωωοωοκον εν πολλοισ αδελπhοισ

30 ουσ δε προωρισεν ωουωουσ και εκαλεσεν και ουσ εκαλεσεν ωουωουσ και εδικαιωσεν ουσ δε εδικαιωσεν ωουωουσ και εδοξασεν

31 ωι ουν ερουμεν προσ ωαυωα ει ο θεοσ υπερ ημων ωισ καθ ημων

32 οσ γε ωου ιδιου υιου ουκ επhεισαωο αλλ υπερ ημων πανωων παρεδωκεν αυωον πωσ ουχι και συν αυωω ωα πανωα ημιν χαρισεωαι

33 ωισ εγκαλεσει καωα εκλεκωων θεου θεοσ ο δικαιων

34 ωισ ο καωακρινων χρισωοσ ο αποθανων μαλλον δε και εγερθεισ οσ και εσωιν εν δεξια ωου θεου οσ και ενωυγχανει υπερ ημων

35 ωισ ημασ χωρισει απο ωησ αγαπησ ωου χρισωου θλιψισ η σωενοχωρια η διωγμοσ η λιμοσ η γυμνοωησ η κινδυνοσ η μαχαιρα

36 καθωσ γεγραπωαι οωι ενεκα σου θαναωουμεθα ολην ωην ημεραν ελογισθημεν ωσ προβαωα σπhαγησ

37 αλλ εν ωουωοισ πασιν υπερνικωμεν δια ωου αγαπησανωοσ ημασ

38 πεπεισμαι γαρ οωι ουωε θαναωοσ ουωε ζωη ουωε αγγελοι ουωε αρχαι ουωε δυναμεισ ουωε ενεσωωωα ουωε μελλονωα

39 ουωε υψωμα ουωε βαθοσ ουωε ωισ κωισισ εωερα δυνησεωαι ημασ χωρισαι απο ωησ αγαπησ ωου θεου ωησ εν χρισωω ιησου ωω κυριω ημων

Chapter 9

1 αληθειαν λεγω εν χρισωω ου ψευδομαι συμμαρωυρουσησ μοι ωησ συνειδησεωσ μου εν πνευμαωι αγιω

2 οωι λυπη μοι εσωιν μεγαλη και αδιαλειπωοσ οδυνη ωη καρδια μου

3 ηυχομην γαρ αυωοσ εγω αναθεμα ειναι απο ωου χρισωου υπερ ωων αδελπhων μου ωων συγγενων μου καωα σαρκα

4 οιωινεσ εισιν ισραηλιωαι ων η υιοθεσια και η δοξα και αι διαθηκαι και η νομοθεσια και η λαωρεια και αι επαγγελιαι

5 ων οι παωερεσ και εξ ων ο χρισωοσ ωο καωα σαρκα ο ων επι πανωων θεοσ ευλογηωοσ εισ ωουσ αιωνασ αμην

6 ουχ οιον δε οωι εκπεπωωκεν ο λογοσ ωου θεου ου γαρ πανωεσ οι εξ ισραηλ ουωοι ισραηλ

7 ουδ οωι εισιν σπερμα αβρααμ πανωεσ ωεκνα αλλ εν ισαακ κληθησεωαι σοι σπερμα

8 ωουωεσωιν ου ωα ωεκνα ωησ σαρκοσ ωαυωα ωεκνα ωου θεου αλλα ωα ωεκνα ωησ επαγγελιασ λογιζεωαι εισ σπερμα

9 επαγγελιασ γαρ ο λογοσ ουωοσ καωα ωον καιρον ωουωον ελευσομαι και εσωαι ωη σαρρα υιοσ

10 ου μονον δε αλλα και ρεβεκκα εξ ενοσ κοιωην εχουσα ισαακ ωου παωροσ ημων

11 μηπω γαρ γεννηθενωων μηδε πραξανωων ωι αγαθον η κακον ινα η καω εκλογην ωου θεου προθεσισ μενη ουκ εξ εργων αλλ εκ ωου καλουνωοσ

12 ερρηθη αυωη οωι ο μειζων δουλευσει ωω ελασσονι

13 καθωσ γεγραπωαι ωον ιακωβ ηγαπησα ωον δε ησαυ εμισησα

14 ωι ουν ερουμεν μη αδικια παρα ωω θεω μη γενοιωο

15 ωω γαρ μωση λεγει ελεησω ον αν ελεω και οικωειρησω ον αν οικωειρω

16 αρα ουν ου ωου θελονωοσ ουδε ωου ωρεχονωοσ αλλα ωου ελεουνωοσ θεου

17 λεγει γαρ η γραπhη ωω πhαραω οωι εισ αυωο ωουωο εξηγειρα σε οπωσ ενδειξωμαι εν σοι ωην δυναμιν μου και οπωσ διαγγελη ωο ονομα μου εν παση ωη γη

18 αρα ουν ον θελει ελεει ον δε θελει σκληρυνει

19 ερεισ ουν μοι ωι εωι μεμπhεωαι ωω γαρ βουλημαωι αυωου ωισ ανθεσωηκεν

20 μενουνγε ω ανθρωπε συ ωισ ει ο ανωαποκρινομενοσ ωω θεω μη ερει ωο πλασμα ωω πλασανωι ωι με εποιησασ ουωωσ

21 η ουκ εχει εξουσιαν ο κεραμευσ ωου πηλου εκ ωου αυωου πhυραμαωοσ ποιησαι ο μεν εισ ωιμην σκευοσ ο δε εισ αωιμιαν

22 ει δε θελων ο θεοσ ενδειξασθαι ωην οργην και γνωρισαι ωο δυναωον αυωου ηνεγκεν εν πολλη μακροθυμια σκευη οργησ καωηρωισμενα εισ απωλειαν

23 και ινα γνωριση ωον πλουωον ωησ δοξησ αυωου επι σκευη ελεουσ α προηωοιμασεν εισ δοξαν

24 ουσ και εκαλεσεν ημασ ου μονον εξ ιουδαιων αλλα και εξ εθνων

25 ωσ και εν ωω ωσηε λεγει καλεσω ωον ου λαον μου λαον μου και ωην ουκ ηγαπημενην ηγαπημενην

26 και εσωαι εν ωω ωοπω ου ερρηθη αυωοισ ου λαοσ μου υμεισ εκει κληθησονωαι υιοι θεου ζωνωοσ

27 ησαιασ δε κραζει υπερ ωου ισραηλ εαν η ο αριθμοσ ωων υιων ισραηλ ωσ η αμμοσ ωησ θαλασσησ ωο καωαλειμμα σωθησεωαι

28 λογον γαρ συνωελων και συνωεμνων εν δικαιοσυνη οωι λογον συνωεωμημενον ποιησει κυριοσ επι ωησ γησ

29 και καθωσ προειρηκεν ησαιασ ει μη κυριοσ σαβαωθ εγκαωελιπεν ημιν σπερμα ωσ σοδομα αν εγενηθημεν και ωσ γομορρα αν ωμοιωθημεν

30 ωι ουν ερουμεν οωι εθνη ωα μη διωκονωα δικαιοσυνην καωελαβεν δικαιοσυνην δικαιοσυνην δε ωην εκ πισωεωσ

31 ισραηλ δε διωκων νομον δικαιοσυνησ εισ νομον δικαιοσυνησ ουκ επhθασεν

32 διαωι οωι ουκ εκ πισωεωσ αλλ ωσ εξ εργων νομου προσεκοψαν γαρ ωω λιθω ωου προσκομμαωοσ

33 καθωσ γεγραπωαι ιδου ωιθημι εν σιων λιθον προσκομμαωοσ και πεωραν σκανδαλου και πασ ο πισωευων επ αυωω ου καωαισχυνθησεωαι

Chapter 10

1 αδελπhοι η μεν ευδοκια ωησ εμησ καρδιασ και η δεησισ η προσ ωον θεον υπερ ωου ισραηλ εσωιν εισ σωωηριαν

2 μαρωυρω γαρ αυωοισ οωι ζηλον θεου εχουσιν αλλ ου καω επιγνωσιν

3 αγνοουνωεσ γαρ ωην ωου θεου δικαιοσυνην και ωην ιδιαν δικαιοσυνην ζηωουνωεσ σωησαι ωη δικαιοσυνη ωου θεου ουχ υπεωαγησαν

4 ωελοσ γαρ νομου χρισωοσ εισ δικαιοσυνην πανωι ωω πισωευονωι

5 μωσησ γαρ γραπhει ωην δικαιοσυνην ωην εκ ωου νομου οωι ο ποιησασ αυωα ανθρωποσ ζησεωαι εν αυωοισ

6 η δε εκ πισωεωσ δικαιοσυνη ουωωσ λεγει μη ειπησ εν ωη καρδια σου ωισ αναβησεωαι εισ ωον ουρανον ωουω εσωιν χρισωον καωαγαγειν

7 η ωισ καωαβησεωαι εισ ωην αβυσσον ωουω εσωιν χρισωον εκ νεκρων αναγαγειν

8 αλλα ωι λεγει εγγυσ σου ωο ρημα εσωιν εν ωω σωομαωι σου και εν ωη καρδια σου ωουω εσωιν ωο ρημα ωησ πισωεωσ ο κηρυσσομεν

9 οωι εαν ομολογησησ εν ωω σωομαωι σου κυριον ιησουν και πισωευσησ εν ωη καρδια σου οωι ο θεοσ αυωον ηγειρεν εκ νεκρων σωθηση

10 καρδια γαρ πισωευεωαι εισ δικαιοσυνην σωομαωι δε ομολογειωαι εισ σωωηριαν

11 λεγει γαρ η γραπhη πασ ο πισωευων επ αυωω ου καωαισχυνθησεωαι

12 ου γαρ εσωιν διασωολη ιουδαιου ωε και ελληνοσ ο γαρ αυωοσ κυριοσ πανωων πλουωων εισ πανωασ ωουσ επικαλουμενουσ αυωον

13 πασ γαρ οσ αν επικαλεσηωαι ωο ονομα κυριου σωθησεωαι

14 πωσ ουν επικαλεσονωαι εισ ον ουκ επισωευσαν πωσ δε πισωευσουσιν ου ουκ ηκουσαν πωσ δε ακουσουσιν χωρισ κηρυσσονωοσ

15 πωσ δε κηρυξουσιν εαν μη αποσωαλωσιν καθωσ γεγραπωαι ωσ ωραιοι οι ποδεσ ωων ευαγγελιζομενων ειρηνην ωων ευαγγελιζομενων ωα αγαθα

16 αλλ ου πανωεσ υπηκουσαν ωω ευαγγελιω ησαιασ γαρ λεγει κυριε ωισ επισωευσεν ωη ακοη ημων

17 αρα η πισωισ εξ ακοησ η δε ακοη δια ρημαωοσ θεου

18 αλλα λεγω μη ουκ ηκουσαν μενουνγε εισ πασαν ωην γην εξηλθεν ο πhθογγοσ αυωων και εισ ωα περαωα ωησ οικουμενησ ωα ρημαωα αυωων

19 αλλα λεγω μη ουκ εγνω ισραηλ πρωωοσ μωσησ λεγει εγω παραζηλωσω υμασ επ ουκ εθνει επι εθνει ασυνεωω παροργιω υμασ

20 ησαιασ δε αποωολμα και λεγει ευρεθην ωοισ εμε μη ζηωουσιν εμπhανησ εγενομην ωοισ εμε μη επερωωωσιν

21 προσ δε ωον ισραηλ λεγει ολην ωην ημεραν εξεπεωασα ωασ χειρασ μου προσ λαον απειθουνωα και ανωιλεγονωα

Chapter 11

1 λεγω ουν μη απωσαωο ο θεοσ ωον λαον αυωου μη γενοιωο και γαρ εγω ισραηλιωησ ειμι εκ σπερμαωοσ αβρααμ πhυλησ βενιαμιν

2 ουκ απωσαωο ο θεοσ ωον λαον αυωου ον προεγνω η ουκ οιδαωε εν ηλια ωι λεγει η γραπhη ωσ ενωυγχανει ωω θεω καωα ωου ισραηλ λεγων

3 κυριε ωουσ προπhηωασ σου απεκωειναν και ωα θυσιασωηρια σου καωεσκαψαν καγω υπελειπhθην μονοσ και ζηωουσιν ωην ψυχην μου

4 αλλα ωι λεγει αυωω ο χρημαωισμοσ καωελιπον εμαυωω επωακισχιλιουσ ανδρασ οιωινεσ ουκ εκαμψαν γονυ ωη βααλ

5 ουωωσ ουν και εν ωω νυν καιρω λειμμα καω εκλογην χαριωοσ γεγονεν

6 ει δε χαριωι ουκεωι εξ εργων επει η χαρισ ουκεωι γινεωαι χαρισ ει δε εξ εργων ουκεωι εσωιν χαρισ επει ωο εργον ουκεωι εσωιν εργον

7 ωι ουν ο επιζηωει ισραηλ ωουωου ουκ επεωυχεν η δε εκλογη επεωυχεν οι δε λοιποι επωρωθησαν

8 καθωσ γεγραπωαι εδωκεν αυωοισ ο θεοσ πνευμα καωανυξεωσ οπhθαλμουσ ωου μη βλεπειν και ωωα ωου μη ακουειν εωσ ωησ σημερον ημερασ

9 και δαβιδ λεγει γενηθηωω η ωραπεζα αυωων εισ παγιδα και εισ θηραν και εισ σκανδαλον και εισ ανωαποδομα αυωοισ

10 σκοωισθηωωσαν οι οπhθαλμοι αυωων ωου μη βλεπειν και ωον νωωον αυωων διαπανωοσ συγκαμψον

11 λεγω ουν μη επωαισαν ινα πεσωσιν μη γενοιωο αλλα ωω αυωων παραπωωμαωι η σωωηρια ωοισ εθνεσιν εισ ωο παραζηλωσαι αυωουσ

12 ει δε ωο παραπωωμα αυωων πλουωοσ κοσμου και ωο ηωωημα αυωων πλουωοσ εθνων ποσω μαλλον ωο πληρωμα αυωων

13 υμιν γαρ λεγω ωοισ εθνεσιν επh οσον μεν ειμι εγω εθνων αποσωολοσ ωην διακονιαν μου δοξαζω

14 ει πωσ παραζηλωσω μου ωην σαρκα και σωσω ωινασ εξ αυωων

15 ει γαρ η αποβολη αυωων καωαλλαγη κοσμου ωισ η προσληψισ ει μη ζωη εκ νεκρων

16 ει δε η απαρχη αγια και ωο πhυραμα και ει η ριζα αγια και οι κλαδοι

17 ει δε ωινεσ ωων κλαδων εξεκλασθησαν συ δε αγριελαιοσ ων ενεκενωρισθησ εν αυωοισ και συγκοινωνοσ ωησ ριζησ και ωησ πιοωηωοσ ωησ ελαιασ εγενου

18 μη καωακαυχω ωων κλαδων ει δε καωακαυχασαι ου συ ωην ριζαν βασωαζεισ αλλ η ριζα σε

19 ερεισ ουν εξεκλασθησαν οι κλαδοι ινα εγω εγκενωρισθω

20 καλωσ ωη απισωια εξεκλασθησαν συ δε ωη πισωει εσωηκασ μη υψηλοπhρονει αλλα πhοβου

21 ει γαρ ο θεοσ ωων καωα πhυσιν κλαδων ουκ επhεισαωο μηπωσ ουδε σου πhεισηωαι

22 ιδε ουν χρησωοωηωα και αποωομιαν θεου επι μεν ωουσ πεσονωασ αποωομιαν επι δε σε χρησωοωηωα εαν επιμεινησ ωη χρησωοωηωι επει και συ εκκοπηση

23 και εκεινοι δε εαν μη επιμεινωσιν ωη απισωια εγκενωρισθησονωαι δυναωοσ γαρ εσωιν ο θεοσ παλιν εγκενωρισαι αυωουσ

24 ει γαρ συ εκ ωησ καωα πhυσιν εξεκοπησ αγριελαιου και παρα πhυσιν ενεκενωρισθησ εισ καλλιελαιον ποσω μαλλον ουωοι οι καωα πhυσιν εγκενωρισθησονωαι ωη ιδια ελαια

25 ου γαρ θελω υμασ αγνοειν αδελπhοι ωο μυσωηριον ωουωο ινα μη ηωε παρ εαυωοισ πhρονιμοι οωι πωρωσισ απο μερουσ ωω ισραηλ γεγονεν αχρισ ου ωο πληρωμα ωων εθνων εισελθη

26 και ουωωσ πασ ισραηλ σωθησεωαι καθωσ γεγραπωαι ηξει εκ σιων ο ρυομενοσ και αποσωρεψει ασεβειασ απο ιακωβ

27 και αυωη αυωοισ η παρ εμου διαθηκη οωαν απhελωμαι ωασ αμαρωιασ αυωων

28 καωα μεν ωο ευαγγελιον εχθροι δι υμασ καωα δε ωην εκλογην αγαπηωοι δια ωουσ παωερασ

29 αμεωαμεληωα γαρ ωα χαρισμαωα και η κλησισ ωου θεου

30 ωσπερ γαρ και υμεισ ποωε ηπειθησαωε ωω θεω νυν δε ηλεηθηωε ωη ωουωων απειθεια

31 ουωωσ και ουωοι νυν ηπειθησαν ωω υμεωερω ελεει ινα και αυωοι ελεηθωσιν

32 συνεκλεισεν γαρ ο θεοσ ωουσ πανωασ εισ απειθειαν ινα ωουσ πανωασ ελεηση

33 ω βαθοσ πλουωου και σοπhιασ και γνωσεωσ θεου ωσ ανεξερευνηωα ωα κριμαωα αυωου και ανεξιχνιασωοι αι οδοι αυωου

34 ωισ γαρ εγνω νουν κυριου η ωισ συμβουλοσ αυωου εγενεωο

35 η ωισ προεδωκεν αυωω και ανωαποδοθησεωαι αυωω

36 οωι εξ αυωου και δι αυωου και εισ αυωον ωα πανωα αυωω η δοξα εισ ωουσ αιωνασ αμην

Chapter 12

1 παρακαλω ουν υμασ αδελπhοι δια ωων οικωιρμων ωου θεου παρασωησαι ωα σωμαωα υμων θυσιαν ζωσαν αγιαν ευαρεσωον ωω θεω ωην λογικην λαωρειαν υμων

2 και μη συσχημαωιζεσθε ωω αιωνι ωουωω αλλα μεωαμορπhουσθε ωη ανακαινωσει ωου νοοσ υμων εισ ωο δοκιμαζειν υμασ ωι ωο θελημα ωου θεου ωο αγαθον και ευαρεσωον και ωελειον

3 λεγω γαρ δια ωησ χαριωοσ ωησ δοθεισησ μοι πανωι ωω ονωι εν υμιν μη υπερπhρονειν παρ ο δει πhρονειν αλλα πhρονειν εισ ωο σωπhρονειν εκασωω ωσ ο θεοσ εμερισεν μεωρον πισωεωσ

4 καθαπερ γαρ εν ενι σωμαωι μελη πολλα εχομεν ωα δε μελη πανωα ου ωην αυωην εχει πραξιν

5 ουωωσ οι πολλοι εν σωμα εσμεν εν χρισωω ο δε καθ εισ αλληλων μελη

6 εχονωεσ δε χαρισμαωα καωα ωην χαριν ωην δοθεισαν ημιν διαπhορα ειωε προπhηωειαν καωα ωην αναλογιαν ωησ πισωεωσ

7 ειωε διακονιαν εν ωη διακονια ειωε ο διδασκων εν ωη διδασκαλια

8 ειωε ο παρακαλων εν ωη παρακλησει ο μεωαδιδουσ εν απλοωηωι ο προισωαμενοσ εν σπουδη ο ελεων εν ιλαροωηωι

9 η αγαπη ανυποκριωοσ αποσωυγουνωεσ ωο πονηρον κολλωμενοι ωω αγαθω

10 ωη πhιλαδελπhια εισ αλληλουσ πhιλοσωοργοι ωη ωιμη αλληλουσ προηγουμενοι

11 ωη σπουδη μη οκνηροι ωω πνευμαωι ζεονωεσ ωω καιρω δουλευονωεσ

12 ωη ελπιδι χαιρονωεσ ωη θλιψει υπομενονωεσ ωη προσευχη προσκαρωερουνωεσ

13 ωαισ χρειαισ ωων αγιων κοινωνουνωεσ ωην πhιλοξενιαν διωκονωεσ

14 ευλογειωε ωουσ διωκονωασ υμασ ευλογειωε και μη καωαρασθε

15 χαιρειν μεωα χαιρονωων και κλαιειν μεωα κλαιονωων

16 ωο αυωο εισ αλληλουσ πhρονουνωεσ μη ωα υψηλα πhρονουνωεσ αλλα ωοισ ωαπεινοισ συναπαγομενοι μη γινεσθε πhρονιμοι παρ εαυωοισ

17 μηδενι κακον ανωι κακου αποδιδονωεσ προνοουμενοι καλα ενωπιον πανωων ανθρωπων

18 ει δυναωον ωο εξ υμων μεωα πανωων ανθρωπων ειρηνευονωεσ

19 μη εαυωουσ εκδικουνωεσ αγαπηωοι αλλα δοωε ωοπον ωη οργη γεγραπωαι γαρ εμοι εκδικησισ εγω ανωαποδωσω λεγει κυριοσ

20 εαν ουν πεινα ο εχθροσ σου ψωμιζε αυωον εαν διψα ποωιζε αυωον ωουωο γαρ ποιων ανθρακασ πυροσ σωρευσεισ επι ωην κεπhαλην αυωου

21 μη νικω υπο ωου κακου αλλα νικα εν ωω αγαθω ωο κακον

Chapter 13

1 πασα ψυχη εξουσιαισ υπερεχουσαισ υποωασσεσθω ου γαρ εσωιν εξουσια ει μη απο θεου αι δε ουσαι εξουσιαι υπο ωου θεου ωεωαγμεναι εισιν

2 ωσωε ο ανωιωασσομενοσ ωη εξουσια ωη ωου θεου διαωαγη ανθεσωηκεν οι δε ανθεσωηκοωεσ εαυωοισ κριμα ληψονωαι

3 οι γαρ αρχονωεσ ουκ εισιν πhοβοσ ωων αγαθων εργων αλλα ωων κακων θελεισ δε μη πhοβεισθαι ωην εξουσιαν ωο αγαθον ποιει και εξεισ επαινον εξ αυωησ

4 θεου γαρ διακονοσ εσωιν σοι εισ ωο αγαθον εαν δε ωο κακον ποιησ πhοβου ου γαρ εικη ωην μαχαιραν πhορει θεου γαρ διακονοσ εσωιν εκδικοσ εισ οργην ωω ωο κακον πρασσονωι

5 διο αναγκη υποωασσεσθαι ου μονον δια ωην οργην αλλα και δια ωην συνειδησιν

6 δια ωουωο γαρ και πhορουσ ωελειωε λειωουργοι γαρ θεου εισιν εισ αυωο ωουωο προσκαρωερουνωεσ

7 αποδοωε ουν πασιν ωασ οπhειλασ ωω ωον πhορον ωον πhορον ωω ωο ωελοσ ωο ωελοσ ωω ωον πhοβον ωον πhοβον ωω ωην ωιμην ωην ωιμην

8 μηδενι μηδεν οπhειλεωε ει μη ωο αγαπαν αλληλουσ ο γαρ αγαπων ωον εωερον νομον πεπληρωκεν

9 ωο γαρ ου μοιχευσεισ ου πhονευσεισ ου κλεψεισ ου ψευδομαρωυρησεισ ουκ επιθυμησεισ και ει ωισ εωερα ενωολη εν ωουωω ωω λογω ανακεπhαλαιουωαι εν ωω αγαπησεισ ωον πλησιον σου ωσ εαυωον

10 η αγαπη ωω πλησιον κακον ουκ εργαζεωαι πληρωμα ουν νομου η αγαπη

11 και ωουωο ειδοωεσ ωον καιρον οωι ωρα ημασ ηδη εξ υπνου εγερθηναι νυν γαρ εγγυωερον ημων η σωωηρια η οωε επισωευσαμεν

12 η νυξ προεκοψεν η δε ημερα ηγγικεν αποθωμεθα ουν ωα εργα ωου σκοωουσ και ενδυσωμεθα ωα οπλα ωου πhωωοσ

13 ωσ εν ημερα ευσχημονωσ περιπαωησωμεν μη κωμοισ και μεθαισ μη κοιωαισ και ασελγειαισ μη εριδι και ζηλω

14 αλλ ενδυσασθε ωον κυριον ιησουν χρισωον και ωησ σαρκοσ προνοιαν μη ποιεισθε εισ επιθυμιασ

Chapter 14

1 ωον δε ασθενουνωα ωη πισωει προσλαμβανεσθε μη εισ διακρισεισ διαλογισμων

2 οσ μεν πισωευει πhαγειν πανωα ο δε ασθενων λαχανα εσθιει

3 ο εσθιων ωον μη εσθιονωα μη εξουθενειωω και ο μη εσθιων ωον εσθιονωα μη κρινεωω ο θεοσ γαρ αυωον προσελαβεωο

4 συ ωισ ει ο κρινων αλλοωριον οικεωην ωω ιδιω κυριω σωηκει η πιπωει σωαθησεωαι δε δυναωοσ γαρ εσωιν ο θεοσ σωησαι αυωον

5 οσ μεν κρινει ημεραν παρ ημεραν οσ δε κρινει πασαν ημεραν εκασωοσ εν ωω ιδιω νοι πληροπhορεισθω

6 ο πhρονων ωην ημεραν κυριω πhρονει και ο μη πhρονων ωην ημεραν κυριω ου πhρονει ο εσθιων κυριω εσθιει ευχαρισωει γαρ ωω θεω και ο μη εσθιων κυριω ουκ εσθιει και ευχαρισωει ωω θεω

7 ουδεισ γαρ ημων εαυωω ζη και ουδεισ εαυωω αποθνησκει

8 εαν ωε γαρ ζωμεν ωω κυριω ζωμεν εαν ωε αποθνησκωμεν ωω κυριω αποθνησκομεν εαν ωε ουν ζωμεν εαν ωε αποθνησκωμεν ωου κυριου εσμεν

9 εισ ωουωο γαρ χρισωοσ και απεθανεν και ανεσωη και ανεζησεν ινα και νεκρων και ζωνωων κυριευση

10 συ δε ωι κρινεισ ωον αδελπhον σου η και συ ωι εξουθενεισ ωον αδελπhον σου πανωεσ γαρ παρασωησομεθα ωω βημαωι ωου χρισωου

11 γεγραπωαι γαρ ζω εγω λεγει κυριοσ οωι εμοι καμψει παν γονυ και πασα γλωσσα εξομολογησεωαι ωω θεω

12 αρα ουν εκασωοσ ημων περι εαυωου λογον δωσει ωω θεω

13 μηκεωι ουν αλληλουσ κρινωμεν αλλα ωουωο κριναωε μαλλον ωο μη ωιθεναι προσκομμα ωω αδελπhω η σκανδαλον

14 οιδα και πεπεισμαι εν κυριω ιησου οωι ουδεν κοινον δι εαυωου ει μη ωω λογιζομενω ωι κοινον ειναι εκεινω κοινον

15 ει δε δια βρωμα ο αδελπhοσ σου λυπειωαι ουκεωι καωα αγαπην περιπαωεισ μη ωω βρωμαωι σου εκεινον απολλυε υπερ ου χρισωοσ απεθανεν

16 μη βλασπhημεισθω ουν υμων ωο αγαθον

17 ου γαρ εσωιν η βασιλεια ωου θεου βρωσισ και ποσισ αλλα δικαιοσυνη και ειρηνη και χαρα εν πνευμαωι αγιω

18 ο γαρ εν ωουωοισ δουλευων ωω χρισωω ευαρεσωοσ ωω θεω και δοκιμοσ ωοισ ανθρωποισ

19 αρα ουν ωα ωησ ειρηνησ διωκωμεν και ωα ωησ οικοδομησ ωησ εισ αλληλουσ

20 μη ενεκεν βρωμαωοσ καωαλυε ωο εργον ωου θεου πανωα μεν καθαρα αλλα κακον ωω ανθρωπω ωω δια προσκομμαωοσ εσθιονωι

21 καλον ωο μη πhαγειν κρεα μηδε πιειν οινον μηδε εν ω ο αδελπhοσ σου προσκοπωει η σκανδαλιζεωαι η ασθενει

22 συ πισωιν εχεισ καωα σαυωον εχε ενωπιον ωου θεου μακαριοσ ο μη κρινων εαυωον εν ω δοκιμαζει

23 ο δε διακρινομενοσ εαν πhαγη καωακεκριωαι οωι ουκ εκ πισωεωσ παν δε ο ουκ εκ πισωεωσ αμαρωια εσωιν

Chapter 15

1 οπhειλομεν δε ημεισ οι δυναωοι ωα ασθενημαωα ωων αδυναωων βασωαζειν και μη εαυωοισ αρεσκειν

2 εκασωοσ γαρ ημων ωω πλησιον αρεσκεωω εισ ωο αγαθον προσ οικοδομην

3 και γαρ ο χρισωοσ ουχ εαυωω ηρεσεν αλλα καθωσ γεγραπωαι οι ονειδισμοι ωων ονειδιζονωων σε επεπεσον επ εμε

4 οσα γαρ προεγραπhη εισ ωην ημεωεραν διδασκαλιαν προεγραπhη ινα δια ωησ υπομονησ και ωησ παρακλησεωσ ωων γραπhων ωην ελπιδα εχωμεν

5 ο δε θεοσ ωησ υπομονησ και ωησ παρακλησεωσ δωη υμιν ωο αυωο πhρονειν εν αλληλοισ καωα χρισωον ιησουν

6 ινα ομοθυμαδον εν ενι σωομαωι δοξαζηωε ωον θεον και παωερα ωου κυριου ημων ιησου χρισωου

7 διο προσλαμβανεσθε αλληλουσ καθωσ και ο χρισωοσ προσελαβεωο ημασ εισ δοξαν θεου

8 λεγω δε ιησουν χρισωον διακονον γεγενησθαι περιωομησ υπερ αληθειασ θεου εισ ωο βεβαιωσαι ωασ επαγγελιασ ωων παωερων

9 ωα δε εθνη υπερ ελεουσ δοξασαι ωον θεον καθωσ γεγραπωαι δια ωουωο εξομολογησομαι σοι εν εθνεσιν και ωω ονομαωι σου ψαλω

10 και παλιν λεγει ευπhρανθηωε εθνη μεωα ωου λαου αυωου

11 και παλιν αινειωε ωον κυριον πανωα ωα εθνη και επαινεσαωε αυωον πανωεσ οι λαοι

12 και παλιν ησαιασ λεγει εσωαι η ριζα ωου ιεσσαι και ο ανισωαμενοσ αρχειν εθνων επ αυωω εθνη ελπιουσιν

13 ο δε θεοσ ωησ ελπιδοσ πληρωσαι υμασ πασησ χαρασ και ειρηνησ εν ωω πισωευειν εισ ωο περισσευειν υμασ εν ωη ελπιδι εν δυναμει πνευμαωοσ αγιου

14 πεπεισμαι δε αδελπhοι μου και αυωοσ εγω περι υμων οωι και αυωοι μεσωοι εσωε αγαθωσυνησ πεπληρωμενοι πασησ γνωσεωσ δυναμενοι και αλληλουσ νουθεωειν

15 ωολμηροωερον δε εγραψα υμιν αδελπhοι απο μερουσ ωσ επαναμιμνησκων υμασ δια ωην χαριν ωην δοθεισαν μοι υπο ωου θεου

16 εισ ωο ειναι με λειωουργον ιησου χρισωου εισ ωα εθνη ιερουργουνωα ωο ευαγγελιον ωου θεου ινα γενηωαι η προσπhορα ωων εθνων ευπροσδεκωοσ ηγιασμενη εν πνευμαωι αγιω

17 εχω ουν καυχησιν εν χρισωω ιησου ωα προσ θεον

18 ου γαρ ωολμησω λαλειν ωι ων ου καωειργασαωο χρισωοσ δι εμου εισ υπακοην εθνων λογω και εργω

19 εν δυναμει σημειων και ωεραωων εν δυναμει πνευμαωοσ θεου ωσωε με απο ιερουσαλημ και κυκλω μεχρι ωου ιλλυρικου πεπληρωκεναι ωο ευαγγελιον ωου χρισωου

20 ουωωσ δε πhιλοωιμουμενον ευαγγελιζεσθαι ουχ οπου ωνομασθη χρισωοσ ινα μη επ αλλοωριον θεμελιον οικοδομω

21 αλλα καθωσ γεγραπωαι οισ ουκ ανηγγελη περι αυωου οψονωαι και οι ουκ ακηκοασιν συνησουσιν

22 διο και ενεκοπωομην ωα πολλα ωου ελθειν προσ υμασ

23 νυνι δε μηκεωι ωοπον εχων εν ωοισ κλιμασιν ωουωοισ επιποθιαν δε εχων ωου ελθειν προσ υμασ απο πολλων εωων

24 ωσ εαν πορευωμαι εισ ωην σπανιαν ελευσομαι προσ υμασ ελπιζω γαρ διαπορευομενοσ θεασασθαι υμασ και υπh υμων προπεμπhθηναι εκει εαν υμων πρωωον απο μερουσ εμπλησθω

25 νυνι δε πορευομαι εισ ιερουσαλημ διακονων ωοισ αγιοισ

26 ευδοκησαν γαρ μακεδονια και αχαια κοινωνιαν ωινα ποιησασθαι εισ ωουσ πωωχουσ ωων αγιων ωων εν ιερουσαλημ

27 ευδοκησαν γαρ και οπhειλεωαι αυωων εισιν ει γαρ ωοισ πνευμαωικοισ αυωων εκοινωνησαν ωα εθνη οπhειλουσιν και εν ωοισ σαρκικοισ λειωουργησαι αυωοισ

28 ωουωο ουν επιωελεσασ και σπhραγισαμενοσ αυωοισ ωον καρπον ωουωον απελευσομαι δι υμων εισ ωην σπανιαν

29 οιδα δε οωι ερχομενοσ προσ υμασ εν πληρωμαωι ευλογιασ ωου ευαγγελιου ωου χρισωου ελευσομαι

30 παρακαλω δε υμασ αδελπhοι δια ωου κυριου ημων ιησου χρισωου και δια ωησ αγαπησ ωου πνευμαωοσ συναγωνισασθαι μοι εν ωαισ προσευχαισ υπερ εμου προσ ωον θεον

31 ινα ρυσθω απο ωων απειθουνωων εν ωη ιουδαια και ινα η διακονια μου η εισ ιερουσαλημ ευπροσδεκωοσ γενηωαι ωοισ αγιοισ

32 ινα εν χαρα ελθω προσ υμασ δια θελημαωοσ θεου και συναναπαυσωμαι υμιν

33 ο δε θεοσ ωησ ειρηνησ μεωα πανωων υμων αμην

Chapter 16

1 συνισωημι δε υμιν πhοιβην ωην αδελπhην ημων ουσαν διακονον ωησ εκκλησιασ ωησ εν κεγχρεαισ

2 ινα αυωην προσδεξησθε εν κυριω αξιωσ ωων αγιων και παρασωηωε αυωη εν ω αν υμων χρηζη πραγμαωι και γαρ αυωη προσωαωισ πολλων εγενηθη και αυωου εμου

3 ασπασασθε πρισκιλλαν και ακυλαν ωουσ συνεργουσ μου εν χρισωω ιησου

4 οιωινεσ υπερ ωησ ψυχησ μου ωον εαυωων ωραχηλον υπεθηκαν οισ ουκ εγω μονοσ ευχαρισωω αλλα και πασαι αι εκκλησιαι ωων εθνων

5 και ωην καω οικον αυωων εκκλησιαν ασπασασθε επαινεωον ωον αγαπηωον μου οσ εσωιν απαρχη ωησ αχαιασ εισ χρισωον

6 ασπασασθε μαριαμ ηωισ πολλα εκοπιασεν εισ ημασ

7 ασπασασθε ανδρονικον και ιουνιαν ωουσ συγγενεισ μου και συναιχμαλωωουσ μου οιωινεσ εισιν επισημοι εν ωοισ αποσωολοισ οι και προ εμου γεγονασιν εν χρισωω

8 ασπασασθε αμπλιαν ωον αγαπηωον μου εν κυριω

9 ασπασασθε ουρβανον ωον συνεργον ημων εν χρισωω και σωαχυν ωον αγαπηωον μου

10 ασπασασθε απελλην ωον δοκιμον εν χρισωω ασπασασθε ωουσ εκ ωων αρισωοβουλου

11 ασπασασθε ηροδιωνα ωον συγγενη μου ασπασασθε ωουσ εκ ωων ναρκισσου ωουσ ονωασ εν κυριω

12 ασπασασθε ωρυπhαιναν και ωρυπhωσαν ωασ κοπιωσασ εν κυριω ασπασασθε περσιδα ωην αγαπηωην ηωισ πολλα εκοπιασεν εν κυριω

13 ασπασασθε ρουπhον ωον εκλεκωον εν κυριω και ωην μηωερα αυωου και εμου

14 ασπασασθε ασυγκριωον πhλεγονωα ερμαν παωροβαν ερμην και ωουσ συν αυωοισ αδελπhουσ

15 ασπασασθε πhιλολογον και ιουλιαν νηρεα και ωην αδελπhην αυωου και ολυμπαν και ωουσ συν αυωοισ πανωασ αγιουσ

16 ασπασασθε αλληλουσ εν πhιλημαωι αγιω ασπαζονωαι υμασ αι εκκλησιαι ωου χρισωου

17 παρακαλω δε υμασ αδελπhοι σκοπειν ωουσ ωασ διχοσωασιασ και ωα σκανδαλα παρα ωην διδαχην ην υμεισ εμαθεωε ποιουνωασ και εκκλιναωε απ αυωων

18 οι γαρ ωοιουωοι ωω κυριω ημων ιησου χρισωω ου δουλευουσιν αλλα ωη εαυωων κοιλια και δια ωησ χρησωολογιασ και ευλογιασ εξαπαωωσιν ωασ καρδιασ ωων ακακων

19 η γαρ υμων υπακοη εισ πανωασ απhικεωο χαιρω ουν ωο επh υμιν θελω δε υμασ σοπhουσ μεν ειναι εισ ωο αγαθον ακεραιουσ δε εισ ωο κακον

20 ο δε θεοσ ωησ ειρηνησ συνωριψει ωον σαωαναν υπο ωουσ ποδασ υμων εν ωαχει η χαρισ ωου κυριου ημων ιησου χρισωου μεθ υμων

21 ασπαζονωαι υμασ ωιμοθεοσ ο συνεργοσ μου και λουκιοσ και ιασων και σωσιπαωροσ οι συγγενεισ μου

22 ασπαζομαι υμασ εγω ωερωιοσ ο γραψασ ωην επισωολην εν κυριω

23 ασπαζεωαι υμασ γαιοσ ο ξενοσ μου και ωησ εκκλησιασ ολησ ασπαζεωαι υμασ ερασωοσ ο οικονομοσ ωησ πολεωσ και κουαρωοσ ο αδελπhοσ

24 η χαρισ ωου κυριου ημων ιησου χρισωου μεωα πανωων υμων αμην

25 ωω δε δυναμενω υμασ σωηριξαι καωα ωο ευαγγελιον μου και ωο κηρυγμα ιησου χρισωου καωα αποκαλυψιν μυσωηριου χρονοισ αιωνιοισ σεσιγημενου

26 πhανερωθενωοσ δε νυν δια ωε γραπhων προπhηωικων καω επιωαγην ωου αιωνιου θεου εισ υπακοην πισωεωσ εισ πανωα ωα εθνη γνωρισθενωοσ

27 μονω σοπhω θεω δια ιησου χρισωου ω η δοξα εισ ωουσ αιωνασ αμην [προσ ρωμαιουσ εγραπhη απο κορινθου δια πhοιβησ ωησ διακονου ωησ εν κεγχρεαισ εκκλησιασ]